Abdomen - Drinh

İNFEKSİYON HASTALIKLARI
İçeriğe git
Komplike intraabdominal apse
TK (hafif):
- MRSA, enterokok, P.aeruginosa, MDR Gram negatif basiller
- Sefoksitin 4x2 gr iv
- Ertapenem 1x1 gr iv
- Moksifloksasin 1x400 mg iv
- Tigesiklin 2x50 mg iv (özellikle beta-laktam allerjik durumlar, MDR patojenler etken ise tercih edilir)
- Sefazolin 3x2 gr iv / Sefuroksim 3x1.5 gr iv / Seftriakson 1-2x1-2 gr iv / Siprofloksasin 2x400 mg iv / Levofloksasin 1x500-750 mg iv + metronidazol 3-4x500 mg

TK (şiddetli):
- E.coli, K.pneumoniae, B.fragilis, Clostridium spp., streptokok, enterokok, MRSA, P.aeruginosa
- Şiddetli olgu: yüksek Apache-II >14, malnütrisyon, düşük serum albumin, önceki hastalıklar (önemli KVS hst..), yetersiz kaynak kontrolü, immunbaskın hasta (organ nakli, kanser, inflamatuvar hastalık)
- Meropenem 3x1 gr iv, İmipenem 4x500 mg iv
- Piperasilin/tazobaktam 3x4.5 gr iv
- Sefepim 2x2 gr iv / Seftazidim 3x2 gr iv + Metronidazol 2-3x500 mg iv
- E.coli kinolon duyarlılığı >%90 ise Siprofloksasin 2x400mg iv / Levofloksasin 1x500-750 mg iv + Metronidazol 2-3x500 mg iv
- İnfeksiyon kanıtı halinde MRSA, fungal etkili ilaç tedaviye eklenir

HK:
- MRSA, enterokok, P.aeruginosa, Candida spp., MDR Gram negatif basiller
- Meropenem 3x1 gr iv, İmipenem 4x500 mg iv
- Sefepim 2x2 gr iv / Seftazidim 3x2 gr iv + Metronidazol 2-3x500 mg iv
- MRSA veya enterokok şüpheli ise Vankomisin 2x15 mg/kg iv, Teikoplanin 1x6 mg/kg iv tedaviye eklenir

- Tedavi süresi: Yeterli drenaj sonrasında, ateş ve lökositoz, infeksiyonun şiddeti ve ek klinik yanıt göstergelerin düzelmesine bağlı olarak ile en az 4-7 gündür. Ancak altta yatan cerrahi problem veya kaynak kontrolünün güç olması durumunda bu sürenin uzması daha uygun olabilir. Yetersiz drenaj ile koleksiyonun devamında takip görüntülemeler ile birlikte tedavinin uzatılması düşünülmelidir.  
- Kaynak kontrolü özellikle ciddi infeksiyonlarda esastır. Antibiyoterapi ve drenaja rağmen 3-5 günde klinik yanıt alınmazsa drene edilmeyen koleksiyonlar veya MDR patojen kaynaklı durumlarda kontrol BT/USG görüntüleme ile karşılaştırma yapılmalıdır. Görüntüleme yanında ateş, WBC, CRP izlenmelidir.
- Crohn ilişkili spontan apsesi olan seçilmiş hastalarda perkütan drenajdan hemen sonra immünsupresif ilaçlar düzenlenebilir ve uygulanabilir.

Karaciğer apsesi


Dalak apsesi


Akut kolanjit
TK (hafif):
TK (orta):
TK (şiddetli):
HK:


Pankreatit ve pankreas apsesi


Diyare
TK (akut):
TK (persistan/kronik):
HK:
Seyahat ilişkili:


Divertikülit
Hafif-Orta:
Şiddetli:


Peritonit
Periton diyalizi
Primer:
Sekonder:


Tifilitis


Apandisit


H.pylori peptik ülser hastalığı


HepatitlerLorem Ipsum Dolor sit amet, 12
12345 Consectetur
(Adipiscing)
Lorem Ipsum
+00 012 345 678
+00 012 345 678 (fax)
İçeriğe dön