Bruselloz - Dr. İsmail Necati Hakyemez

DRINH
İçeriğe git

Bruselloz

Dersler
BRUSELLOZ

TANIM
Brucella bakterilerince oluşturulan, primer olarak ot yiyen hayvanların hastalığı olup, bu hayvanlardan insanlara bulaşarak çeşitli klinik tablolara yol açabilen bir zoonozdur.

SİNONİMLERİ

Malta ateşi
Akdeniz ateşi
Cebelitarık ateşi
Ondülan ateş
Mal hastalığı
Kırım ateşi
Bang hastalığı
Peynir hastalığı

David Bruce

TARİHİ
1600 MÖ Mısır: 5. kara ölüm hastalığı
1854 İlk olgu Kırım Savaşında bildirilmiş
1861 J.A.Marston: ilk klinik tanımı
1885 D.Bruce-kan, idrar, sütte B.melitensis
1895 E.Bang: sığırda B.abortus, hücre içi patojen
1897 A.E.Wright,: agglütinasyon testi
1914 J.Traum: domuzdan B.suis
1.dünya savaşı Abdülkadir Noyan- ülkemizde ilk olgu
1920 Micrococcus -- renamed -- Brucella

ETİYOLOJİ
Gram negatif küçük kokobasil
İntraselüler üreme; konak savunmasından kaçabilir.
Çoğu aerop; B.abortus, B.suis mikroaerofil-%10 CO2

B.melitensis (3 biovar, en sık-%70): keçi, koyun, sığır
B.abortus (7 biovar, %25): sığır, at
B.suis (5 biovar, %5): domuz, kurt, kemirgen,
B.canis: köpek, tilki, çakal (insanda çok nadir)
İnsan dışı: B.ovis, B.maris, B.neatomae…

EPİDEMİYOLOJİ
DÜNYA
En yaygın zoonozdur.
İnsidans: 0.03-160 /100.000
500 bin olgu/yıl
Akdeniz, Arabistan, Hindistan, Meksika, Orta-Güney Amerika’da sık
Eradike: Japonya, K.Avrupa, Kanada, Avustralya, Y.Zelanda, K. Amerika

TÜRKİYE
Morbidite ↑, mortalite ↓
Doğu, GD.Anadolu insidans ↑
Hayvanlarda oldukça yaygın (<%20)
Kırsal: B.melitensis, büyük şehir: B.abortus
15-35 yaş (en sık), E=K cinsiyet
Yaz mevsimi daha sık
Seropozitiflik %2-6’dır.

EPİDEMİYOLOJİ
Bulaşma yolları ve dirençlilik
Kontamine süt/et ürünleri (sindirim, en sık)
-
Tereyağ 4 ay, dondurma 1 ay, tuzlanmış et 3 hf, %10 tuz salamura peynir 1.5 ay, %17 tuz 1 ay canlı
-
Yoğurt, tulum, kaşar peyniri bulaştırıcı değil
Mide sıvısında Brucella ölür (çoğu aklorhidrik)
İnhalasyon: mezbaha çalışanı (en sık), laborant
Isıtma, pastörizasyon ve dezenfektanlara hassas

Bulaşma yolları ve infektivitesi
Sağlam deriden geçmez.
Kontamine çevre ile direkt temasla bulaşabilir.
-
Gübre 2 yıl, ahır tozu 6hf, su-toprak 10hf, hayvan fetüsü 75gün
Konjonktival, otoinokülasyon (aşı ile)
İnsan-insan nadir
-
Emzirme, kan-Kİ nakli, ortak iğne, cinsel yol …
İnfektif doz
-
B. melitensis: oral 5000, inhalasyon 1300
-
B. abortus: oral 1000000, inhalasyon <100

Risk grupları

Mesleki hastalık olarak kabul edilir
Hayvan bakıcıları
Veterinerler
Çiftciler
Kasaplar
Yün ve deri işçisileri
Laborantlar
-Bruselloz e
n sık laboratuvar kaynaklı bakteriyal infeksiyondur.  

Biyoterorizm

1942, ABD, biyolojik savaş için ilk ajan B.suis
Brucella kategori B biyolojik ajandır.
İnfektivite dozu çok düşüktür.
BGD3 laboratuvar şartları gerekir.
Diğer biyolojik silahlar: Serratia, Salmonella, Shigella, B.antharacis, F. tularensis, C. burnetti

PATOGENEZ

Mekanizma
Beslenme, immünite, patojen tür ve geçiş yolu patogenezde önemli rol oynar.
Patojen girişi
Lenfatiklerde üreme
Bölgesel lenf ganglionlarında çoğalma
İntraselüler yaşam (lipopolisakarit
önemli rol oynar)
Bakteriyemi ve hematojen yayılım
Karaciğer
, kemik iliği ve dalakta granülomlar
Makrofajlarda aylarca kalırlar.

Brucella türleri

Bakterisidal etkiye en dayanıklı, akut-şiddetli klinik tablodan (toksemi) sorumlu tür -- B.melitensis
Virülansı yüksek, süpüratif granülomatöz apselere yol açan türler -- B.melitensis, B.suis
Sarkoidoz benzeri nonkazeifiye granülom ve steril apselere yol açan tür -- B.abortus

Bağışıklık
Adaptif hücresel immunite baskın rol oynar

Otoantikorlar, immun kompleksler kısmi yanıt sağlar.

Gecikmiş hipersensitivite reaksiyonu
ile granülomlar oluşur.
Antikorlar tanıda önemlidir
, ancak gelişen immünite sınırlıdır.
-İlk haftada
IgM, 2.haftada IgG’ler artar.
-4.haftadan sonra tedavi ile özellikle IgG
azalır(diğer infeksiyonlardan farkı).
-IgM düşük titrede
yıllarca pozitif kalabilir
-6 aydan sonra yüksek devam eden
IgG/IgA düzeyleri kronik ve relaps brusellozu düşündürür.

KLİNİK
Etken, infekte doz, bulaş yolu, konak direnci, yaş, inkübasyon, komplikasyon ve tedaviye bağlıdır.

İnkübasyon

1-4 haftadır, ancak 7 aya kadar sürebilir.
«Sürenin ne kadar olduğunu söylemek mümkün değildir» Bruce
1889

Sınıflama

Semptom başlangıcı ile doktora başvuru arasındaki
süreye göre yapılır.
Akut bruselloz <8 hafta
Subakut bruselloz 8-52 hafta
Kronik bruselloz >52 hafta

Asemptomatik bruselloz

Subklinik, ambulan, inaparan bruselloz olarak da adlandırılır.
Yüksek risk gruplarında
taramalarda saptanır.
Hastalık tablosu ve yakınma yoktur.
Kişi bakteriyi taşır. Ancak, i
mmunite baskılanınca diğer formlara ilerleyebilir.

Akut bruselloz
Ateş en sık semptomdur.
Akşamları üşüme-titreme ile yükselir.
Sabaha doğru bol terleme ile düşer.
Yaşlılarda hipotermi görülebilir.
Endokardit veya psoas apsesinde ateş görülmeyebilir.
Tüm vücutta gezici eklem ve kas ağrıları vardır.

İştahsızlık, kilo kaybı belirgin olabilir.

Çoklu sistem tutulumuna göre farklı
semtomlar (skrotal şişme...) görülebilir.

Subakut bruselloz
«Great imitatör» taklitçi hastalıklardan (tüberküloz, lyme hastalığı, sifiliz…) biridir.
Tanısı güçtür.
Ateş a
kut forma göre subfebril seyirlidir.
Halsizlik, iştahsızlık, i
nfluenza benzeri yakınmalar ile başvururlar.
Diğer formlara dönüşebilir.
Ülkemizde nedeni bilinmeyen ateş
etyolojisinde ön sıralarda yer alır.

Kronik bruselloz

Sinsi, lokalize, dirençli bruselloz formudur.
Nonspesifik klinik tablo
diğer formlara göre daha baskındır.
40 yaş üzeri
daha sık görülür.
Nöropsikiyatrik semptomlar (depresyon..) sıktır.
Psikiyatri, nöroloji ve
romatoloji polikliniklerine başvuru öyküleri vardır.
Kronik yorgunluk sendromu ile gelebilir.
Tanıda gecikme diğer
formlara göre dikkat çekicidir.

Relaps bruselloz
Bir yıl içinde klinik tablonun tekrarlamasıdır.
En sık nedeni hastanın tedavi uyumsuzluğudur.
Endemik bölgede tanısı zordur.
Reinfeksiyondan ayrımı güçtür.
Kültür pozitifliği saptanmayabilir.

KOMPLİKASYONLARI
İskelet sistemi
%10-85
E
n sık komplikasyon görülen sistemdir.
Sakroiliak>diz>omuz>kalça sıklıkla tutulur.   
Spondilodiskit sıklıkla eşlik eder.
En sık L4-5 tutulur.
%15’inde paravertebral/psoas apsesi eşlik eder.

Disk hernisini taklit eden sırt ağrısı vardır.
A
teş genellikle normaldir.
Sakroileit gençte
, spondilit ve periferal artrit yaşlıda daha sık.

Sinir sistemi (Nörobruselloz)
%3-10
Depresyon ve dikkat kaybı şikayetleri sıktır.
En sık menenjit ile başvururlar.
Menenjitin triadı (ateş, baş ağrısı ve meningeal irritasyon bulguları)
nadirdir.
Spondilit eşlik edebilir.
Mortalite nadirdir <%1, ancak s
ekelleri ciddidir %20.
En sık yürüme zorluğu ve işitme kaybı saptanır.


Genitoüriner sistem
%5-10
Tek taraflı epididimoorşit (en sık başvuru nedeni)
Skrotumda ağrı/şişilik+artrit/artralji: Bruselloz düşün!
Tüberküloz ve tümör ile karışabilir.
Böbrek tutulumu çok nadirdir.
Nefrit en sık endokarditin komplikasyonudur.

Kardiyovasküler sistem
%1-3
%60’ında kapak hastalığı var (en sık aort)
FM’de kardiyak üfürüm atlanmamalıdır.
Aritmi, ani görme kaybı ilk belirti olabilir.
En ölümcül komplikasyon endokardittir.
Olguların bir çoğunda otopsi tanısı vardır.
TEE ve kan kültürleri ile erken tanı konabilir.
Mortalite %13 (pankarditte daha ciddi)

Gastrointestinal sistem
Bulantı, kusma, ishal, kabızlık, karın ağrısı
%3’ünde karaciğer tutulumu görülür.
%25’inde aminotransferaz yüksekliği saptanır.
Granülomatöz hepatit etyolojisinde ön sıralarda yer alır.
-Tüberküloz, lepra, listeriyoz, tularemi, psittakoz, bartonelloz, Q ateşi, sifiliz …
Hepatit ile komplike bruselloz tedavi edilmezse siroz gelişebilir.
Spontan bakteriyel peritonit, dalak apsesi, pankreatit, kolesistit, kolit, ileit görülebilir.

Solunum sistemi
%1-2’sinde akciğer tutulumu görülür.
-
Bronşit, pnömoni, plörezi, apse, ampiyem
%2-20’sinde öksürük semptomu vardır.
Radyoloji:
-
Hiler LAP, parankimde granülomlar, soliter nodüller
-
Miliyer görünüm tüberküloz ile karışabilir.
Benign seyirli ve klasik tedavi yeterlidir.


Hematolojik
Anemi (en sık-%74)
Lökopeni (%30-50)
Trombositopeni
Pansitopeni
Hipersplenizm, hemofagositoz, granülomlar rol alır.
Kutanöz purpura, kanama görülebilir.
Üç hafta tedavi ile tablo düzelir.

Dermatolojik

%2-6
Geçici ve nonspesifiktir.  
Eritema nodozum, eritem, papül, peteşi, purpura…
Lökositoklastik vasküliti tetikleyebilir.
Tedavi ile düzelir.


Göz
Geç komplikayon olup nadirdir
.
En sık a
nterior üveit görülür.
Korioretinit, p
anüveit, optik nörit, keratit…

Gebelik

İnsanda daha az rol alır.
-
İnsan plasentası eritritol üretmez.
-
Amnios sıvısında anti-brucella aktivite varlığıdır.
İlk iki trimesterde komplike olabilir.
İntrauterin enfeksiyon gelişebilir.

-
Spontan abortus, prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı
Yenidoğan ciddi sekeller oluşabilir.
Erken tedavi fetüs ve yenidoğanda etkilidir.

TANI

Yaklaşım
Anamnez
-
Enfekte hayvan yada ürünleri (süt, et..) ile temas
-
Endemik bölgeye seyahat
Fizik muayene
Laboratuvar testleri
-
Tam kan sayımı
-
Endemik bölgelerde febril nötropenin nedenlerinden biridir
-
Periferik yayma
-
ESH, CRP,  KCFT,  GFR, TİT
-
Seroloji
-
ELISA
-
Kültür (altın standart)

Seroloji
Rose-Bengal plak/lam aglütinasyon testi

-Maliyet-etkindir.
-Hızlı tarama testidir (4dk).
-Pozitif ise Wright testi çalışılır.
Wright serum aglutinasyon testi (SAT)
-≥1/160 titrede pozitiflik anlamlıdır.
-Endemik bölge ≥1/320 kabul edilir.
-Uzun süre pozitif kalabilir. Kronik brusellozda negatif olabilir.
2-merkaptoetanol/%0.04-1 rivanol ile SAT
-Relaps brusellozu gösterir.
-IgM parçalanır, sadece IgG kalır.
Coombs test (antihuman globulin)
-Wright negatif olguda blokan IgG'leri gösterir.
Brucellacapt immune capture aglütinasyon testi
-Sonuçları commbs testine  benzerdir.
ELISA
-IgM, IgG ve IgA ölçülür.
-Nörobruselloz ve kronik olguda daha anlamlıdır.

Çapraz reaksiyonla yalancı pozitiflik
Escherichia coli O116/O157
Yersinia enterocolitica
Salmonella urbana
Francisella tularensis
Vibrio cholera 
Afipia clevelandensis
Stenotrophomonas maltophilia
Mycobacterium tuberculosis
Lenfoma

Radyoloji
Rutin önerilmez.
Komplikasyona göre değerlendirilir.
Direkt grafi (akciğer, sakroiliak, spinal..)
Bilgisayarlı tomografi
Manyetik rezonans (MSS-spinal tutulum)

AYIRICI TANI
Tüberküloz (ülkemiz için en sık)
Q ateşi (e
pidemiyoloji, klinik ve komplikasyon benzerliği)
Tifo
Malarya
Riketsiyöz
Sifiliz
Layşmanyoz
Leptospiroz
İnfektif Endokardit
Sepsis
İnfeksiyöz mononükleoz
Diğer spondilodiskitler
Diğer menenjitler
Fungal infeksiyonlar
Romatolojik hastalıklar
Hematolojik malignite

VAKA TANIMI
Klinik tanımlama
Bir kişide hayvancılıkla uğraş, mesleki temas veya enfekte hayvana ait ürünlerin (taze peynir başta olmak üzere süt ve süt ürünleri) tüketilmesi öyküsü ile birlikte; akut veya sinsi başlangıçlı, devamlı ya da değişken süreli intermittan veya düzensiz ateş, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, özellikle geceleri yoğun terleme, baş ağrısı, vücutta yaygın kas ve eklem ağrılarıyla karakterize hastalık.

Destekleyici laboratuvar kriterleri
Serum örneklerinden Rose-Bengal testi ile antikor pozitifliği

Doğrulayıcı laboratuvar kriterleri

Klinik örneklerden Brucella sp
’nin izolasyonu
Daha önce tedavi almamış olguda, tek serum örneğinde STA ≥1/160 olması
En az iki hafta ara ile alınan çift serum örneğinde Brucella STA titresinin ≥4 kat artışı

Olası vaka
Klinik tanımlamaya uyan ve destekleyici laboratuvar kriteri pozitif bulunan vaka

Kesin vaka
Klinik tanımlamaya uyan ve doğrulayıcı laboratuvar kriterlerinden en az biri pozitif olan vaka

TEDAVİ
Genel prensipler
Antibiyotik tedavisi
-
İntraselüler, asidik pH ve bakterisidal etkili olmalıdır.
-
Optimal tedavi süresine uyulmalıdır.  
Semptomatik tedavi (ağrı, ateş)
İstirahat verilmeli (özellikle ilk hafta)
-
Endotoksinler ilk hafta fazla olduğundan yüksek ateş
Beslenme: sindirimi kolay, sulu gıdalar verilmeli
Tedavi yanıtı:
-
Klinik: semptomlar 2 hf, bulgular 4 hf
-
Seroloji: IgG <18 ay, IgM düşse de hayat boyu
-
Radyoloji: Yeni kemik oluşumu tedavi sonrası 2-8 ay

Hastaneye sevk kriterleri
Toksik görünüm
Akut bakteriyemi
Ciddi pansitopeni
Trombositopenik purpura
Olası endokardit
Belirgin osteoartiküler tutulum
Gebelik
Nörobruselloz
Malignite
Böbrek yetmezliği
Karaciğer fonksiyon bozukluğu
İmmünsupresif tedavi
HIV/AIDS
Relaps bruselloz 

Streptomisin (S)
Bakterisidal
Yan etki:
Ototoksik, vertigo, bulantı, kulak çınlaması, işitme kaybı
Nörotoksik, perfieral nöropati
Özellikle 50 yaş üzerinde dikkatli kullanılmalıdır.
En az böbrek hasarı yapan aminolikoziddir.
Standart tedavi 2-3 hafta 1x1gr İM

Gentamisin (G)

Alternatif ilaçtır.
5-7mg/kg/24sa

Doksisiklin (D)
Bakteriyostatik
Yan etki:
<8 yaş dental komplikasyon
Eroziv özofajit, fotosensitivite, onikoliz yapabilir.
Yan etki olursa yerine siprofloksasin verilebilir.
Tok karına bol su ile, 45 dk uzanmadan alınmalıdır.
Standart tedavi 6 hf 2x100mg kp

Rifampisin (R)
Bakterisidal
Fagosit ve MSS geçişi iyidir.
Yan etki:
Kolestatik hepatit (ilaç kesilmelidir)
Flu-like sendrom
Trombositopeni, anemi, lökopeni
İlaç etkileşimleri fazla (dikkatli olunmalı)
İdrar, göz yaşı, terde turuncu renk (zararsız etkidir)
Standart: sabah aç, 6 hf 1x600mg kp

Komplikasyonsuz olguda bruselloz tedavisi
Doksiskilin+Streptomisin
-
İlk seçenek ve en etkili rejimdir.
Dosisiklin
+Gentamisin
-K
aynak sınırlı ülkelerde alternatif rejimdir.
Doksisiklin+Rifampisin
-
WHO önerisi, çoğu hekimin tercihi, ciddi olguda dikkat edilmelidir.
TMP/SXM+Rifampisin
-
Alternatif rejimdir.

Tedavi rejimlerinde r
elaps oranları
-
Doksisiklin+Streptomisin %0-10
-Doksisiklin
+Rifampisin %4-38
-Rifampisin+
TMP/SMX %17-41

Hayvan brusella aşıları ile temas durumunda yaklaşım
Veteriner hekimler bu nedenle başvurabilir.
Rifampisin+Doksisiklin rejimi başlanır.

Deri temasında 3 hafta, k
onjonktiva temasında ise 4-6 hf süreyle verilir.

KORUMA

İnsanlar için koruyucu önlemler
Aşısı yok.
Toplum ve risk grupları bilinçlendirilmelidir.
Pastörize ürünler tercih edilmelidir.

Uygun kaynatma yapılmalıdır.

Peynir 3 ay salamurada bekletilmelidir.

Çiğ köfte tüketilmemelidir.

Kaynakla temasta koruyucu malzeme kullanılmalıdır.


Hayvanlar için koruyucu önlemler
İnfekte olanlar sürüden ayrılmalıdır.
Düşük yapanların tüm atıkları imha edilmelidir.

Tesisler düzenli havalandırılmalıdır.
Hayvanlar için mevcut canlı/inaktif aşılar
yapılmalıdır.

Hasta ve yakın çevresi
Ülke içi il halk sağlığı müdürlüğüne form014 ile olası ya da kesin vaka bildirimi zorunludur.
Karantina gerekmez.
Sağlık bakanlığına ihbarı gerekmez.
Temas edenler
e aşı gerekmez.
İnfeksiyonun kaynağı araştırılarak koruyucu ö
nlemler alınmalıdır.
Aile-yakın çevrede benzer olgu sorgulanır.
Brusella tarama testleri yapılır.
Yeni saptanan olgulara s
pesifik tedavi uygulanmalıdır.
Olguların sıkı izlenmesi gerekir.
Veterinerlikle iletişim sağlanır.
Hastalık riski hakkında bilgi verilir.

TURKEY
...................
info@drinh.com
DRINH
İçeriğe dön