Gastrointestinal Sistem Parazitozları - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Gastrointestinal Sistem Parazitozları

Ders Notları > D3
Parazitlerin Gruplandırılması

Protozoalar (Tek hücreliler)
 • Vücutları tek hücreden yapılmıştır.
 • Sarcomastigophora
   • Çoğunlukla aseksüel üreyen tek hücreliler
   • Sarcodina (yalancı ayaklılar): Entameoba histolytica
   • Mastigophora, Flagellata ya da Kamçılılar: Giardia, Leishmania, Trypanosoma, Trichomonas cinsleri
 • Apicomplexa:
   • Genellikle hücre içi paraziti
   • Cryptosporidium, Plazmodium, Toxoplazma, Babesia, Cyclospora, Cystoisospora cinsleri
 • Ciliophora, Silliler ya da Kirpikliler: Balantidum coli
 • Microspora:
   • İmmun baskın kişilerde hastalık oluştururlar.
   • Microsporidium gibi

Helmintler (Solucanlar)
 • Çok sayıda hücreden oluşur. İyi gelişmiş organlara sahiptirler.
 • Trematodlar: Vücutları yassı, yaprak şeklinde. Fasciola, Schistosoma
 • Sestodlar : Vücutları yassıdır. T.saginata, H.nana
 • Nematodlar: Vücutları silindir şeklinde olan yuvarlak solucanlardır. Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis

Arthropodlar (Eklembacaklılar)
İki ana sınıfta toplanmışlardır
 • Akarlar ( keneler)
 • İnsektalar( bit, pire, sivrisinek )


Diyare .. GİS semptomu olanlar
 • Protozoa: Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica, Isospora belli, Dientamoeba fragilis, Balantidium coli
 • Nematod: Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis
 • Sestod: Taenia saginata ve T. solium,  Hymenolepis nana ve H. diminuta, Diphyllobothrium latum
 • Trematod: Fasciolopsis buski, Heterophyes heterophyes, Metagonimus yokogawai

Sistemik semptomu olanlar
 • Protozoa: Toxoplasma gondii, Sarcocystys spp.
 • Nematod: Trichineila spiralis, Toxocara canis ve T. cati, Dracunculus medinensis, Onchocerca volvulus, Loa loa, Angiostrongylus, Wucheria bacrofti, Brugia malayi gibi Lenfatik filaryazis etkenleri
 • Sestod: Echinococcus spp., Taenia solium
 • Trematod: Fasciola hepatica, Opisthorchis sinensis, Paragonimus westermani


Hastalık yapıcı özellikleri
 • Besin kaybı ve/veya kan kaybı
 • Bazı proteinlerine karşı konağın inflamatuvar cevabı: Schistosoma, Trichinella
 • İç organlara larva migransı: Strongyloides (hiperinfeksiyon), Ascaris (Löffler pnömonisi)
 • Barsakta obstrüksiyon: Ascaris


Klinik Belirtiler
 • Karın ağrısı, gerginlik: A. lumbricoides, S. stercoralis, T. trichiuria, Taenia, H. nana, G. lamblia, Cryptosporidium, Isospora
 • İshal: S. stercoralis, H. nana, G. lamblia, Dientamoeba fragilis, Cryptosporidium, Isospora, Cyclospora, Microsporidium
 • Dizanteri: E. histolytica, Schistosoma, Balantidum coli, T. trichiuria
 • Bulantı-kusma: Giardia
 • Anal kaşıntı: E. vermicularis
 • Kanlı dışkı: E. histolytica, T. trichiura
 • Anemi: Çengelli solucanlar (demir eksikliği anemisi), T. trichiura, D. latum (B12 vitamini eksikliği)
 • Kilo kaybı: T. trichiura, Giardia (%50)
 • Büyüme geriliği: Çengeli solucanlar
 • Rektal prolapsus: T. trichiura
 • Eozinofili: Toxacara canis, Trichinella spiralis, Çengelli solucanlar, Schistosoma
Protozoa

Entamoeba histolytica
 • Rezervuarı insandır.

 • Yalancı ayaklarla hareket eden, tek nukleuslu trofozoiti ve olumsuz şartlarda oluşan kistleri vardır.
 • İnsana bulaşma kontamine su ve gıdalarla alınan 4 çekirdekli kistlerle olur.

 • Nadiren cinsel yolla bulaşır.
 • Klinik olarak akut amipli dizanteri tablosu yapar.
 • Kalın barsakta şişe dibi tarzında ülserasyonlar saptanır.
 • Kanlı mukuslu ishal (tipik), kramp semptomları ile başvurur.
 • Bazen ameboma denilen kitleler yapar.
 • Yayılım sonucu karaciğerde abse oluşur.
 • KC abselerinin plevra yoluyla açılmasıyla akciğerde ve sistemik yayılımla beyinde abseler meydana gelebilir (Çukulatamsı abseler).
 • Abselerde kist şekline rastlanmaz.
 • Hastalık sonucu ince barsakta kistler oluşabilir. Bu kistler taşıyıcılarda yıllar boyunca hiç bulgu vermeden ya da aralıklı ishale yol açarak bulunabilir.
 • Tanı taze dışkıda tipik hareketli, eritrositleri fagosite etmiş trofozoitler görünerek konulur.
 • Dışkıda eritrositler yoğun iken lökositlerin az olması
 • Charchot-Leyden kristalleri
 • Kümeler yapan eritrosit dizileri görülmesi basilli dizanteriden ayrımda yardımcı
 • Ayrıca ateş belirgin bir bulgu değildir.
 • Dizanteri dışı ishal olgularında ve taşıyıcılarda dışkıda sadece kist şekilleri görülebilir.
 • Abse varlığında serolojik testler (IHA) faydalı olabilir.
 • Antijen testi tanıda oldukça önemlidir.
 • Tedavide metronidazol önerilir.
 • Lümen içi patojenlere etkili ilaçlar: Diloksanid furoat, İodokuinol, Paromomisin
 • Sistemik etkili olanlar: Emetin, Dihidroemetin (özellikle abseler varlığında kullanılabilen çok toksik ilaçlardır)
 • Klorokin sadece kc absesinde etkili ve taşıyıcıların tedavisi önerilmektedir.


Giardia duedonalis
 • G. intestinalis ve G. lamblia olarak bilinir.
 • İnsanda en sık rastlanandır.

 • Kamçılı, ara konağı olmadan bulaşan bir protozoondur.
 • Kistlerle oral yoldan bulaşır.

 • Su kaynaklı salgınlar sıktır.
 • Kistler duodenumda açılarak trofozoitler meydana gelir. Trofozoitler duodenum barsak duvarına tutunarak yaşarlar.
 • Villus yapısında bozukluk yapar.
 • Asemptomatik olabilir.  
 • En sık olarak ishal (kronik ya da tekrarlayan)
 • Dışkı yağlı, kötü kokulu (steatore)
 • Uzun süren ishal sonucu yağda eriyen vitaminler (özellikle A vitamini) emilimi bozulabilir
 • Ağır büyüme-gelişme geriliği, malabsorbsiyonla sendromları yapabilir.
 • Hipogammaglobulinemi ve immunsupresyon durumlarında tedaviye yanıtsız, kronik infeksiyonlar izlenebilir.
 • Kistleri, rutin klorlama seviyelerine dirençlidir.
 • Tanıda taze dışkıda kistler (bazen trofozoidlerin) saptanır.
 • Kistlerde oval yapı ve sitoplazma ile kist duvarı arasındaki boşluk ve 4 nukleus tanıda yardımcıdır.
 • Trofozoiti yandan basık, armut görünümünde 2 nukleuslu ve 4 çift kamçılıdır.
 • Bazen duodenal sıvıda saptanarak tanı konulabilir (Enterotest) .
 • Tedavide metronidazol, ornidazol kuallanılır.


Cryptosporidium parvum
 • Barsak epitelinde hem seksüel hem aseksüel olarak gelişir.
 • Bulaşmasında kalın cidarlı ookistler önemli rol oynar.
 • Barsaklarda en sık jejunuma yerleşir.
 • AIDS olgularında ciddi, ölümcül, kronik ishallere neden olur (immunokompetanlarda çok nadir)
 • Bulaşma genellikle su kaynaklıdır. Daha nadiren insan-insan (cinsel temas dahil) bulaşabilir.
 • 5 yaş altı çocuklarda sıktır. Erişkinlerde geçici ishal kliniğine neden olabilir.
 • Kolera benzeri profüz sulu ishal
 • Malabsorbsiyon
 • Kolanjit yapabilir
 • Tanıda Kinyoun EZN yöntemiyle aside dirençli olarak (kırmızı) boyanır ve ookistler ile içindeki sporozoitler görülebilir.
 • Multipleks PCR panel testler kullanılabilir.
 • DFA tanıda en iyi yöntemdir.

 • ELİSA gibi yöntemlerle antijen tayini yapılabilir (giardia, E.histolytica ile birlikte kombine testler).
 • Tedavide Nitazoxanide veya Paromomycin
 • Dezenfektanlara ve suların klorlanmasına dirençlidir.


Dientamoeba fragilis
 • Kist şekli olmayan ameboid bir protozoondur.
 • Enterobius vermicularis yumurtaları ile taşınarak bulaşabilir.
 • Kamçılılar (flagella+) arasında yer almaktadır.
 • Gastroenterit etkenidir.
 • Amip değil. Flagellası ile hareketli
 • Kolonda hasara neden olur.

 • Dışkı mikroskopisinde iki çekirdekli trofozoitleri görülerek tanınabilir.
 • TEDAVI: doxycycline, metronidazole


Balantidium coli
 • Silliler arasında insanı infekte eden tek türdür.
 • İnsanda hastalık yapabilen en büyük protozoondur.
 • Domuzlarda yaygındır
 • Kontamine (kist) besinlerin ağızdan alınmasıyla bulaşır.

 • Ülkemizde pek rastlanmaz.
 • Genellikler belirti vermez. Portör olarak rol alır.
 • Nadiren karaciğer apsesi, nekrotizan pnömoni, gözde keratit bildirilmiştir.
 • Noninfektif Trofozoit (makronukleus ve mikronukleus içerir) ve infektif kist şekli var.
 • Tedavide tetrasiklin önerilir.

Cyclospora (C. cayetanensis)
 • Tek konak insandır.
 • Ookistleri ile bulaşır.
 • Özellikle su ve besinlerle bulaşır.

 • Kronik, tekrarlayan ishale yol açar.
 • Dışkıda ookistler EZN yöntemi ile gösterilebilir.
 • Ookistleri Cryptosporidiuma benzer fakat daha büyüktür.
 • Otofloresans vermesi ile görülüp tanınabilir.Helmintler

İntestinal Nematodlar
 • Vücutları segmentsiz, uzun silindirik yuvarlak solucanlardır.
 • Çoğu toprak veya suda serbest yaşar.
 • Dünyada en yaygın görülen infeksiyonlardan biri olup milyonlarca insanı etkiler.
 • Sindirim ve üreme sistemi ve kas-sinir dokusuna sahip karmaşık çok hücreli mikroorganizmadır.
 • Vücut yüzeyleri kütikülle örtülüdür.
 • Uzunlukları birkaç mm'den 1 metreye kadar değişebilir.
 • S. stercoralis ve Capillaria philippinens dışındaki erişkin nematodlar konakta çoğalamazlar. Seksüel olgunluğa eriştikten sonra yumurta veya larva üretirler.
 • Sadece çoğalabilen ve yaşam döngüsünü tamamlayabilen erişkin nematodlar konakta aylarca, yıllarca yaşayabilirler.
 • İnsanda çoğalma görülmediğinden (S. stercoralis hariç) alınan parazitsayısı çok önemlidir.
 • Çoğu insana bulaşma aşamasında yumurtaların dış ortamda olgunlaşması gerekir.

 • Nadiren ölümcüldürler.
 • Klinik belirtilerin şiddeti konaktaki solucan yükü ile ilişkilidir.
 • Çoğu anemi ve gelişme geriliği ile sonuçlanır.
 • Kolesistit, karaciğer apsesi, apandisit gibi GİS komplikasyonlarına yol açabilirler.
 • İnsanlar 4 şekilde infekte olur.
   • Yumurtaların oral alınması (A. lumbricoides, E. vermicularıis, T. trichiura)
   • Kontamine toprakla direkt temas (S. stercoralis, A. duodenale, N. americanus)
   • Kan emen artropodlarla deriden (lenfatik filaryaz etkenleri)
   • Larvalı etlerin yenmesi (Trichinella)

Ascaris lumbricoides
 • Askariyazis etkenidir.
 • İnce bağırsakta yaşayan en büyük (15-50 cm) solucandır.
 • Bağırsakta 18 ay canlı kalabilir. En sık jejenum ve ileum orta kısımda bulunur.

 • Embriyonlu yumurtanın oral alınmasıyla bulaşır.
 • Mide asidi ile yumurtanın koruyucu dış kabuğu sindirilir ve serbest kalan larvalar ince barsağa geçer.
 • Larva, bağırsak duvarını delerek hematojen yolla karaciğer ve akciğere göç eder.
 • Alveol, bronş ve trakea yoluyla farenkse gelir ve tekrar yutularak ince barsağa geçerek erişkin forma dönüşür. Bu dolaşım 2-3 ay sürer.

 • Erişkin dişi askaris günde 240.000 yumurta üretir.
 • Dışkıyla atılanlardan gelişen infektif embriyonlu yumurtalar sert olup sıcaklık ve kuruluğa dayanaklıdır.
 • 5-10C'de 2 yıl (nemli toprakta 6 yıl), 22C'de 3 hafta canlı kalabilir.
 • Tüm dünyada en yaygın nematoddur.
 • Çoğu asemptomatiktir.
 • Larvalara bağlı akciğerde alveolar harabiyet ve salgıladıkları antijenlerin geçici eozinofilik infiltrasyonu sonucu Loeffler sendromuna neden olur.
 • Akut başlayan hırıltılı solunum, psroksismal (ani ve geçici krizler halinde gelen) kuru öksürük ve yüksek ateş 2-3 hafta sürer.
 • İshal, abdominal rahatsızlık, karın ağrısı, ürtikeryal döküntü, anjiyoödem, bağırsak ve biliyer tıkanıklık, peritonit

 • Tanıda dışkının mikroskobisinde karakteristik kalın kabuklu yumurtaların görülmesiyle konur. Pulmoner formda solunum sekresyonu ve mide sıvısı incelenir.
 • Dışkıda yumurtanın saptanması 2-12 ay önce alınmış infeksiyonu gösterir.
 • Pnömonit (erişkin solucanlar henüz yumurtlayacak olgunluğa ulaşmadığından) veya kısa süre sonrasında dışkıda negatiflik tanıyı ekarte etmez. Ayrıca, görülmesi de tanıyı doğrulamaz.
 • Pnömonit aşamasında tanı balgamın mikroskopisinde larvaların, eozinofillerin veya Charcot-Leyden kristallerinin görülmesiyle konur.
 • Pnömonitte genellikle periferik eozinofili ve akciğer grafisinde geçici infiltrasyonlar görülür.
 • Tedavide tek doz 400mg oral albendazol verilir. Alternatif 3 gün 200mg/gün mebendazol veya 11mg/kg/gün pirantel pamoat verilebilir.
 • Pulmoner askariyaz kendini sınırladığından spesifik bir tedavi önerilmez.
 • Kolanjit veya biliyer tıkanıklıkta ERCP veya cerrahi gerekebilir.
 • Önlemede en etkin yol hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve insan atıklarının uygun şekilde ortadan kaldırılmasıdır.

     Enterobius vermicularis
     • Kıl kurdu
     • Tırnak, gece giysisi veya yatağa bulaşmış embriyonlu yumurta oral alınır.
     • İnce barsağı üst kısmında erişkin (2-5mm) hale gelerek kalın barsağa geçer. Kolon lümeninde serbestçe dolaşıp çiftleşirler.


     • Gebe dişiler gece rektum dışına göç ederek perianal ve anal bölgeye çok sayıda yumurta (11.000) bırakır.
     • Yumurtalar atıldıktan sonra 6 saatte embriyone olur.
     • Retroinfeksiyon: Ciltte kalan embriyone yumurtalardan çıkan infektif larvalar anüsten rektuma geri göç eder. Kadında genital yolla ektopik infeksiyonlara yol açabilir.
     • Dünya çapında ılıman iklimlerde en yaygın nematoddur. Tüm çocukların yaklaşık 1/4'ü infektedir.
     • Çoğu asemptomatiktir.
     • Parazitin proteinlerine karşı oluşan geceleri peri-anal kaşıntı tipik olup en sık görülen semptomdur.
     • Diyare, iştahsızlık, kilo kaybı, anemi, karın ağrısı, ürtiker, eozinofili, burunda kaşıntı, diş gıcırdatma, sinirlilik, gece korkuları
     • Nadiren apandisit, vulvovajinit, salpenjit veya peritonitle sonuçlanabilir.

     • Selofant yöntemi (3 gün art arda) ile uyandıktan hemen sonra veya yıkanmadan önce perianal bölgedeki yumurtaların mikroskopisi ile tanı konur.
     • Karakteristik yumurtalar oval ve yan tarafı hafif düz görünümdedir.
     • Dışıkıda yumurtanın veya perianal bölgede solucanın görülmesi nadirdir.
     • Tedavide tek doz albendazol 400mg ya da mebendazol 100mg ya da 11mg/kg pirantel pamoat verilir.
     • Yumurta veya larvalara yönelik olarak 2 hafta sonra tedavi tekrarlanır.
     • Hasta ile yakın temastaki tüm bireyler (ev halkı, aynı kreşe devam eden çocuklar..) tedavi edilmelidir.
     • Yumurtaları yok etmek için yatak ve iç çamaşırları sıcak su ile iyice yıkanmalıdır.

     Trichuris trichiura
     • Kamçılı kurt olarak bilinir.

     • Doku göç fazı olmadığından yaşam döngüsü GİS ile sınırlıdır.

     • Embriyonlu yumurta oral yolla alınır.
     • Sonra, larvalar ince bağırsağa geçer ve bir dizi değişim geçirir. Oral yumurta alımı ve dışkıda yumurta bulunma süresi üç aydır.
     • Erişkinin solucanın uzunluğu 5cm'dir. Konakta 2 yıl canlı kalabilir.
     • Tropikal ve subtropikal bölgelerin kırsal ve yoksul bölgelerinde sık görülür.
     • İnsan parazit için tek konaktır.
     • Çoğu asemptomatiktir.
     • Çocuk yaş grubunda parazit yükü daha fazla olduğundan infeksiyonlar daha ağırdır.
     • Apandisit yapabilir.
     • Çekumda yerleşmeyi sever.
     • Karın ağrısı, ishal, rektal tenezm ve prolapsus (kolon rektumda kronik mukozal enflamasyon ve ödem), anemi

     • Tanı dışkının mikroskopisinde bipolar limon şeklinde her iki ucunda tıkaç bulunan tipik yumurtaların tanımlanması ile konur.  
     • İlk seçenek mebendazol 100mg/gün 3 gün (%70 kür), alternatif albendazol 400mg/gün 3 gün ya da ivermektin 0.2mg/kg/gün 3 gün önerilir.

     Ancylostoma duodenale, Necator americanus
     • İnsanlardaki kancalı kurt infeksiyonlarından sorumludurlar.
     • Dışkı ile dış ortama atılan yumurtalardan larvalar serbestleşir.
     • Kontamine toprak veya çimdeki infektif filariform larvalarla özellikle 5-10 dk korunmasız çıplak ayakla temasla ciltten bulaşır.
     • Giriş yerinde eritem, kaşıntılı makülopapüler, bazen veziküler döküntü oluşur.
     • Larva hematojen yolla akciğer alveollerine ulaşır. Bronkotrakeal yolla farinkse ilerler. Yutularak GİS'e ulaşır.
     • Larvalar cildi geçtikten 5-9 hafta sonra iki değişim geçirerek olgun erişkin forma dönüşür.
     • A. duedonale kesici dişleriyle, N. americanus keskin damağı ile ince barsak mukozasına yapışarak yaşar.
     • Burada çiftleştikten sonra erişkin dişi hergün dışkıyla atılan binlerce (A. duedonale 28.000, N. americanus 10.000) yumurta üretir.
     • Sıcak, nemli toprakta yumurtadan çıkan filarifom larvalar başkalarını infekte eder.
     • A. duedonale oral yoldan da bulaşabilir.
     • Her iki parazit için insan kesin konaktır.
     • Dünyada 500 milyondan fazla insan infektedir. N. americanus tüm dünyada yaygın, A. duedonale sınırlı coğrafi dağılım gösterir.
     • GİS'ten kan kaybı ve demir eksikliği anemisi, ağır akciğer tutulumundan sonra gelişir.
     • El-ayaklarda kaşıntılı eritematöz ve papüler döküntülere neden olur.
     • Akut belirtiler larvanın akciğerden geçişi sırasında günler içinde ortaya çıkar.
     • Kuru öksürük, boğaz ağrısı, hırıltılı solunum, hafif ateş ve geçici akciğer semptomları yapar.
     • A. duedonale larvalarının oral alınmasıyla akut olarak bulantı, kusma, boğazda tahriş, öksürük, nefes darlığı ve ses kısıklığı ile karakterize Wakana sendromu yapar.
     • İntestinal kanala yerleşmesi sırasında karın ağrısı, ishal, kilo kaybı gelişebilir.
     • Dışkıda gizli kan veya melena şeklinde ortaya çıkar.
     • Özellikle çocuklarda toprak (pika) yemeye neden olabilir.
     • Tanıda kontamine toprak teması öyküsü önemlidir. Radyografide kısa süreli infiltrasyonlar, balgam/perifer kanda eozinofili tanıyı destekler.
     • Primer karakteristik yumurtaların mikroskopi ile dışkıda görülmesiyle tanı konur.

     • A. duodenale'nin serbest yaşayan larvası

     • N. americanus larvası
     • Tedavide tek doz 400mg oral albendazol bağırsak kancalı kurt infeksiyonu için verilir. Alternatif 3 gün 200mg/gün veya tek doz 500mg mebendazol kullanılabilir.
     • Kutanöz larva migrans kendini birkaç hafta ya da ay içinde sınırlar. Tek doz ivermektin hızlı iyileşme sağlar.
     • Önlemede en etkin yol hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve insan atıklarının uygun şekilde ortadan kaldırılmasıdır.

     Strongyloides stercoralis
     • Diğer nematodlara göre daha az görülür.  Tüm dünyada 30-100 milyon kişi infektedir. Tropikal ve subtropikal bölgelerde endemiktir.
     • İnsandan insana bulaşarak yayılır.
     • Dışkı ile kontamine toprakta yaşayan flariformların deriye girmesi ile bulaşır.
     • Hematojen yolla akciğere alveol duvarına girer, bronkoalveolar ağaç, trakea ve farinkse ilerler, yutularak GİS'e geçer.
     • Dişiler barsakta partnogenetik (döllenme olmadan) yumurtlarlar ve bu yumurtdan larvalar (rabditimsi) gelişebilir.
     • Bunların bazısı filariform larva haline gelerek barsak duvarını deler ve kana ulaşır (iç oto infeksiyon)
     • Bazı larvalar ise perianal bölgeye ulaşarak burada filariform larvalar oluştururlar ve böylece deriyi delerek kana geçerler (dış otoinfeksiyon)
     • Karışık yaşam siklüsünü tümüyle insanda tamamlayabilen tek helminttir.
     • İmmün yanıt mormalse otoinfeksiyon döngüsünü devam ettirir. Dekatlar boyunca aemptomatik kalabilir.  
     • Bu arada dışkı ile dışarı atılan larvalar toprakta iki farklı yolu izlerler:
       • Bazıları toprakta flariform larva haline gelerek direkt olarakinsanları infekte edebilir (düz evrim)
       • Bazıları gelişerek erişkin dişi ve erkek parazitleri oluşturur ve bu erişkinler birkaç nesil sonra infektif larvaları oluşturur (çapraşık evrim)
     • Hücresel immünyetmezlikte (HIV) tablo ölümle sonlanabilir.
     • Dissemine strongiloidiyaz larvarın geçişinde enterik gram negatif bakterilerin translokasyonu sonucu sıklıkla sepsis görülebilir.
     • Vakaların 1/3'ü asemptomatiktir.
     • Ciltte giriş yerinde kaşıntılı eritem gözlenir.
     • Akciğere göç sırasında Loeffler sendromu benzer tablo yapar.
     • Hiperinfeksiyonlu vakalarda akut başlangıçlı ateş, takipne, hipoksemi ve periferik eozinofili görülebilir.
     • Hücresel immünite bozulursa çok sayıda genç larva, filariform larvaya dönüşür.  
     • Bağırsak duvarından girerek genel dolaşıma katılarak hiperinfeksiyon (olağanüstü parazit yükü) sendromuna yol açar.
     • Larva Currens: Anüsten flariform larvaların göçü (5-15cm/saat), kalça, uyluk üstü ve karnın altında yılankavi (dolambaçlı) kaşıntılı eritematöz makülopapüler veya ürtikeryal döküntü yapar.

     • Kesin tanısı taze dışkı, balgam, BOS, idrar ya da dokuda mikroskopik larvaların görülmesi ile konur.
     • Dışkıda filariform larvaların bulunması aktif otoinfeksiyonun göstergesidir.
     • Dışkıda %75 duyarlılık ve %95 özgüllük ile moleküler metod NAAT (GİS multipleks PCR panel)
     • Dışkıda flariform larval antijenleri saptamda ELISA IgG %83-93 duyarlılık ve %95-98 özgüllük
     • Tedavide 0.2mg/kg ivermektin 2 gün verilir, 2 hafta sonra aynı şekilde tekrarlanır (kür %94-100). Alternatif albendazol 400mg/gün 1 hafta verilebilir (kür %38-87).

     Trichinella spiralis
     • İnsan hem son konak hem ara konak olabilir, hem erişkin hem larvası bulunup hastalık oluşturabilir.

     • En sık olarak içinde larvalar bulunan domuz etiyle insanlara bulaşır.

     • Alınan larvalar barsakta serbest kalırlar ve barsak mukozasına yerleşerek erişkin hale dönerler.
     • Burada intrauterin olarak oluşmuş larvalar (vivipar) direkt olarak lenfatikler ve kan yoluyla tüm vücuda yayılır.
     • Yayılan larvalar sadece çizgili aktif kaslarda yerleşebilirler.

     • En sık diafragma, dil, larinks, karın kaslarını tutarlar.
     • Burada yerleşen larva konak tarafından oluşturulan yanıtla oluşan bir kist duvarı içinde sınırlanır.
     • Kalp kasındakiler enkiste olamazken genelde kistler bir süre sonra kalsifiye olurlar.
     • Hem erişkini hem larvası hastalık
     • Erişkinlerin barsağa yerleşmesi sırasında, infekte et yenilmesinden 1 -2 gün sonra yeni gelişen erişkin barsak duvarına yerleşirken kanlı-mukuslu bir ishal oluşabilir.
     • Kistler ise bulunduğu bölgeye ve yoğunluğa bağlı olarak bulgular oluşturabilir.
     • Eozinofili, kas enzimleri artışı, periorbital ödem en belirgin tablodur.
     • Dışkıda erişkinler, kanda ya da dokularda larvalar görülerek tanı

     • Periferik kanda T. spiralis larvaları
     • Kas biopsileri tanıda faydalı olabilir.
     • Antikor yanıtı faydalı olabilir.
     • Tiabendazol, dietilkarbazin

     Visseral larva migrans
     • Son konağı insan olmayan nematod larvalarının insanda yaptıkları hastalıkları tanımlar.
     • Köpeklerin helmint paraziti olarak bilinir (resim).

     • En sık etken Toxocara canis' tir.
     • Yumurtaları insanlara bulaşabilir.
     • İnsanlara bulaşan larvalı yumurtalardan çıkan larvalar barsak duvarına geçerek dolaşıma karışır.
     • Ulaştığı bölgelerde granülom oluştururlar
     • En sık karaciğerde granülomlar görülür.
     • Diğer önemli ve sık bir tutulum yeri gözdür.
     • Reinfeksiyonlarda hiperreaktif bir yanıt
     • Toprak yeme öyküsü olan ve hipereozinofili görülen her çocukta akla
     • Çoğunlukla çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür.
     • Biopsiile kesin tanı konulabilirse de sıklıkla serolojik yanıt araştırılarak tanı konulmaya çalışılır.
     • ELİSA ve Western bloting ile doğrulama tercih edilen yöntemdir.
     • İnsanda erişkin şekli oluşamadığı için yumurtaları saptanmaz.
     • Kesin bir tedavi belirlenmemiş olsa da eozinofili ve Toxocara Ig E (+) olguların tedavisi önerilmektedir.
     • Mebendazol, Tiabendazol, Dietilkarbamezin

     Kutanöz larva migrans
     • Ancylostoma braziliense gibi nematodların cilde göç ettiği bir durumdur.
     Sestodlar
     • Yassı solucanlardır.
     • Vücutları baş (skoleks), boyun ve proglottis (genç-olgun-gebe halkalar) kısımlarından oluşur.
     • Sindirim ve dolaşım sistemleri yoktur. Hepsi hermafrodittir (erkek dişisi ayrıdır) ve parazit olarak yaşarlar.
     • Erişkin formu GİS'te, larva formu karaciğer, akciğer, kas, beyin, göz ve diğer organlarda yaşar.
     • Baş kısmında tutunmayı sağlayan 4 çekmen bulunur (Diphyllothrium latum hariç)
     • Bazılarında çengellerde bulunur.
     • D. latum hariç yumurtalarında kapak yoktur.

     Taenia saginata
     • Taeniazis hastalığın genel adıdır.
     • Erişkini insan (son konak) ince bağırsağında, larvası sığırlarda (ara konak) bulunur.
     • Yaşam siklusu insan-sığır-insan'dır.
     • Erişkin parazitin boyu 5-8 metredir, 25 metreye ulaşabilir. 1000-2000 halkadan oluşur. T. solium da 1000 halka var ve uzunluğu 2-7 metredir.
     • Diğer tenya türlerinden farklı olarak skolekslerinde rostellum ve çengel yoktur. "İnsanların silahsız şeridi" olarak bilinir.
     • Gebe halkalarının herbiri T. saginata'da 100.000 , T. solium'da 50.000 yumurta taşır.

     • Tür tayininde rol alan gebe halkalardaki ana uterin yan dal sayısı T. saginata'da 15-20, T. solium'da 7-13'tür.
     • T. saginata'nın kopan halkaları, T. solium'dan farklı olarak hareketlidir. Dışkılama, oturma, yatma esnasında anüsten ara ara çıkarlar. Halk arasında "abdest bozan" bilinir.
     • Dışkıyla atılan gebe halkaların parçalanmasıyla yumurtalar serbestleşir ve otlaklarda ara konak olan sığırlar tarafından alınır.  
     • Yumurta 35mikrometre çapında, yuvarlak veya ovaldir, kalın enine çizgili kabukla çevrili, 6 adet çengelli embriyo (onkosfer) içerir.
     • İnfekte yumurtaların alınması ile yumurtadan çıkan hareketli embriyon bağrsak duvarına penetre olur. Kan dolaşımı ile kaslara yerleşir.
     • 2 ay içinde cysticercus bovis adlı, 10mm, oval, beyaz, içi sıvı dolu kese şeklinde larvalar oluşur.
     • Az pişmiş ya da çiğ sığır etinin (etli çiğ köfte) yenilmesi veya infekte etlerle uğraşanların ellerini ağzına götürmesiyle larvalar insana bulaşır.
     • 2-3 ayda hastalık belirtileri ortaya çıkar. Erişkin parazit insanda 40 yıl yaşayabilir.
     • Çoğu asemptomatiktir.
     • En sık semptom halkaların anüsten atılmasıdır.
     • Sinirlilik, uykusuzluk, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, epigastrik karın ağrısı, şişkinlik, geğirme, bulantı, kusma, konstipasyon/diare görüebilir.
     • Nadiren ürtiker görülür. Az hastada kusma esnasında solunum asfiksi, apandisit ve kolesistit yapabilir. Uterusta yerleşimle postmenapozal kanama görülebilir.

     • Tanıda dışkı ve selofan bant (halkanın yumurtlama deliği yok, bağırsakta parçalanmazsa dışkıda görülmez) yöntemiyle parazit yumurta ve halkaları saptanabilir.
     • Tür ayırımı baş incelemesi ve uterus yan dal sayısına göre yapılır.
     • Kanda eozinofli %15 vakada saptanır.
     • Dışkıda ELİSA ile tenya spesifik koproantijenler saptanabilir. Tedaviden 9-17 gün sonra negatifleştiğinden takipte kullanılabilir.
     • PCR ile T. saginata DNA'sı gösterilebilir.
     • Tedavide ilk seçenek prazikuantel 5-10 mg/kg oral tek doz verilir. 4 yaş altı güvenli değildir.
     • Niklozamid kullanılabilir. Parazit mitokondrisinde oksidatif fosforilasyonu, ATP yapımını ve anaerop metabolizmay önler. Erişkine etkili iken yumurtaya etkisizdir.
     • Skoleks haraplanması başarı göstergesidir. Niklozamidde başarı %95'dir. 3 ay sonra halka çıkarmaz veya dışkıda yumurta saptanmazsa başarı sağlanmıştır.
     • Albendazol ve nitazoksanid alternatif ajanlardır.
     • Korunmada infekte insanlar tedavi edilir. Etle uğraşanlar eldiven kullanır. Çiğ etten kaçınılır.
     • 56C'de 5 dak ya da -20C'de 7-10 günde etlerdeki infekte larvalar harap olur.
     • İnfekte sığırlar prazikuantel ile tedavi edilir.
     • Halkın bulaş yolları açısından eğitilmesi, alt yapının iyileştirilmesi ve tuvalet alışkanlığının kazandırılması önemlidir.

     Taenia solium
     • Domuz şeridi, silahlı tenya

     • Yaşam döngüsü T. saginata'ya benzerdir. Ancak ara konak domuzdur.
     • Az pişmiş ya da çiğ domuz etinin yenilmesi veya infekte etlerle uğraşanların ellerini ağzına götürmesiyle larvalar (Cysticercus cellulosa) insana bulaşır.
     • Parazitin hem erişkini hem de larvası insanda infeksiyon yapar.
     • Yumurtaları T. saginata'dan farklı olarak infeksiyöz'dür.

     • T. solium infekte kişilerin yumurtaları tekrar almasıyla (otoinfeksiyon) "sistiserkoz" denen larval infeksiyon gelişebilir.
     • Larvanın sayısı ve bulunduğu dokuya göre klinik bulgular değişir.
     • MSS yerleşimi ile konvülzyonlar sıklıkla görülür.
     • Larval dönemde yerleştiği organa göre kas ağrısı, görme bozukluğu, epilepsi, felç veya başağrısı gibi belirtiler gözlenebilir

     • Tanıda T. saginata ile benzer yöntemler kullanılabilir.
     • Halkalarda T. solium’un daha az yan dal (7-13 dal) oluşturduğu gözlenir.

     • Erişkinin baş kısmında rostellum üzerinde sıralanmış çengeller (silahlı tenya) ayrımda işe yarayabilir.
     • Sistiserkoz radyolojik inceleme ile ortaya konulabilir.
     • Tedavisi T. saginata ile benzerdir.
     • Tek doz prazikuantel veya niklozamid (sistiserkoz riski var, çünkü yumurtalara etkisiz) ilk seçeneklerdir.
     • İlaçtan 2-4 saat sonra müshil verilerek tenyanın hızla atılması sağlanır.
     • Sistiserkoz riski nedeniyle tüm hastalar ve gebeler tedavi edilmelidir.
     • Sistiserkoz tedavisi cerrahidir.
     • Korunmada T. saginata ile benzer önlemler uygulanır.

     Hymenolepsis nana
     • Cüce şerit (insan bağırsağında parazitlenen en küçük şerittir)

     • Dünyada en sık rastlanan sestod infeksiyonudur.
     • Ara konağa gereksinim göstermeden, insandan-insana bulaşabilen tek sestoddur.

     • Dışkıda bulunan yumurtaların yutulması ile bulaşır.
     • Yumurtadan çıkan onkosfer barsak villuslarında sistiserkoid hale sonra erişkin hale gelerek barsağa tutunur.
     • Atılan gebe halkadan çıkan yumurtalar infektiftir ve bazen barsakta açılarak sistiserkoid larva ve erişkin haline dönebilir (hiperinfeksiyon).
     • Barsakta hem larva hem erişkin şekli bulunabilir
     • Başlıca çocuklarda görülür. Çoğu asemptomatiktir.
     • Karın ağrısı, ishal, anemi, baş dönmesi, allerjik döküntü, uykusuzluk
     • İmmün sistemi baskılanmış hastalarda fırsatçı infeksiyon olabilir.

     • Tanı dışkı mikroskopisinde tipik, şeffaf, polar iplikçikleriyle kolayca ayrılan yumurtaların görülmesi ile konur.
     • Tedavide Niklozamid, Praziquantel kullanılabilir.

     Diphyllobothrium latum
     • Balık şeridi olarak bilinir.
     • Göl, nehir çevreleri ve çiğ balık tüketilen toplumların hastalığıdır.
     • İnsanda infeksiyon yapan en büyük şerittir (10-12 metre, ancak 30 metre kadar olabilir)

     • Skoleksi badem ya da armut şeklindedir. Çekmen yoktur fakat boylu boyunca uzanan iki emme çukuru bulunur.
     • Halkalarında yumurtlama deliği bulunması ve yumurtalarının kapaklı olması ile diğer sestodlardan farklıdır.


     • Dışkıyla atılan yumurta infektif değildir. Göl veya nehirlerin tatlı sularında olgunlaşır ve larvalar (coracidium) gelişir.
     • Gelişimini tamamlaması için 2 arak konak gerekir. 1.si tatlı su yumuşakçaları (cyclops) ile larvalar procercoide dönüşür, 2.si balıklar yumuşakçaları yer pleurocercoide dönüşür. Küçük balıkları büyük balıkları yer bunlarda gelişen pleurocercoid bulaşmada daha önemlidir.
     • İyi pişmemiş balıkların tüketimi ya da parazit yumurtalarının elle oral alımı ile bulaşır. Öyküde önemlidir.
     • Sıklıkla asemptomatiktir. 30 yıl veya daha uzun yaşarlar.
     • İnfekte kişiler halkaların atıldığını farkederler.
     • Halsizlik, baş dönmesi, ishal, karın ağrısı, kilo kaybı görülebilir.
     • Jejenumda erişkin D. latum B12 vitamini emerek depolar. B12 vitamini eksikliğine bağlı pernisyöz anemi yapar. Sinir sisteminde hasara yol açabilir.

     • Tanıda dışkıda karakteristik kapaklı yumurtaların görülmesiyle tanı konur.
      
     • Rozete benzer kahverengi-esmer halkalar tanıda değerlidir.
     • Tedavide Praziquantel tercih edilir. Alternatif niklozamid kullanılır. B12 vitamini parenteral verilir.
     • Korunmada iyi pişmiş veya derin dondurcuda dondurulmuş (en az -10 dercede 24 saat) balık yemekle önlenebilir.
     Trematodlar
     • Yapraksı solucanlar
     • Yaprağa benzer tek parçalı bir yapıdadırlar (Schistosoma daha uzun solucanımsı bir yapıdadır).
     • Çekmenleri vardır ve sindirim sistemleri kör olarak sonlanır.
     • Schistosoma hariç hermafrodittirler.
     • Kapaklı yumurtalara sahiptir.
     • Erişkin şekilleri vertebralılarda bulunurken larva dönemleri salyangoz cinsinde geçer ve bu salyangoz cinsi coğrafi dağılımlarını belirleyen en önemli belirleyicidir.
     • İnsanda belirli dokuların tutulduğu görülür:
       • Karaciğer-trematod: Fasciola hepatica, Dicrocoelium dentriticum, Opistorchis spp., Clonorchis sinensis
       • Barsak-trematod: Fasciolopsis buski, Heterophyes heterophyes, Metagominus yokogawai, Gastrodiscoides hominis, Echinostoma spp.
       • Akciğer: Paragominus westermani
       • Kan damarları: Schistosoma
     • Yaşam döngüleri karışık fakat genel anlamda birbirine benzerdir.
     • İnsandan atılan yumurtalar içinde miracidiumlar vardır. Uygun konak olan yumuşakçaya ulaşırlarsa döngü devam edebilir. Burada sporokist ve redia yapıları oluşur ve bu yapılardan dış ortama cercaria (serkaryalar) salınır.
     • Serkaryalar diğer bir ara konakta ya da su bitkilerinde kistleşerek beklerler (metacercaria) ve insan tarafından alınınca erişkin aşamaya gelerek infeksiyon oluştururlar.
     • Schistosoma serkaryaları ise suda yüzerek deriden insanları infekte edebilir.
     • Trematod infeksiyonları tedavisinde pirazikuantel kullanılır.


     Fasciola hepatica
     • Karaciğer ve safra yollarında yaşayan trematod’dur
     • Yumurtalar dışkıyla atılır ve suda miracidiumlar gelişimini sürdürerek salyongaza ulaşırlar.

     • Galba truncatula, Avrupa'da Fasciola hepatica'nın ana ara konağı olan amfibi tatlı su limnaeid salyangozu      
     • Serbest yüzen serkarya, flagella

     • Çimenlere yapışan kistler
     • Salyongozda sporokist, redia ve bunlar içinde çok sayıda serkaryalar oluşarak salyangozdan ayrılır ve su bitkileri üzerinde kistleşerek metaserkarya formuna döner.
     • Bu bitkilerle ya da kirli suların içilmesi ile metaserkaryalarla son konaklara bulaşabilir.
     • Metaserkaryalar barsakta açılır ve periton boşluğuna geçerek buradan KC kapsülünü delerek KC’e ulaşır.
     • Burada kapsül altında sonra safra yollarında yerleşerek uzun yıllar yaşayabilir.

     • Erişkin formları 2-3 cm boyunda 1 cm enindedir yaprak şeklindedir
     • Ülkemizde koyun, keçi ve sığırlarda sık
     • Halk arasında büyük karaciğer kelebeği olarakta bilinmektedir
     • Klinik bulgular akut olarak karaciğer tutulumu bulguları (ateş, hepatomegali, karın ağrısı) , akciğer infeksiyonu, deri altında ya da diğer ektopik yerleşim alanlarına ulaşma ile ilgili olabilir.
     • Kronik dönemde kolanjit atakları
     • Eozinofili ile asemptomatik bir form şeklinde izlenebilir.

     • Tanıda dışkı/safrada yumurtalar saptanabilir. İlk üç ayda yumurtalar saptanamaz
     • IHA ve ELİSA ile antikor yanıtı araştırılabilir.
     • Özellikle BT başta olmak üzere görüntüleme testleri tanıda faydalıdır.
     • Tedavide Triklabendazol, Nitazoksanid, Prazikuantel     Paragonimus westermani
     • Uzak Doğu, Batı Afrika ve Amerika
     • Su kabuklularının çiğ olarak yenmesi ile alınan metaserkaryalar duodenumda açılarak periton boşluğuna ulaşırlar.
     • Buradan diafragmayı delerek akciğerlere ulaşırlar ve erişkin şekiller akciğerlerde oluşur.
     • Akciğerde kronik infeksiyona bağlı fibrozise neden olurlar.
     • Nadiren MSS, karın içi organ tutulumları yapar.
     • Balgamda bazen dışkıda yumurtalar saptanır.


     Clonorchis sinensis
     • Uzak Doğu’da sıktır.
     • Çiğ balık yemekle bulaşır.
     • Karaciğer tutulumu ile siroz gelişir.
     • Kolanjiokarsinom ile ilişkilidir.
     • Tanı dışkıda yumurtaların görülmesiyle konulabilir.


     Fasciolopsis buski
     • Büyük bağırsak kelebeği
     • Domuz yetiştiriciği ve dere kenarı bitkilerinin yıkanmadan yenmesi ile bulaşır.
     • Fasciola hepatica’dan daha büyüktür.
     • Son konak: domuz ve insandır.
     • Evrimi diğer trematodlara benzer.
     • Metaserkaryalar, insan tarafından ağız yolu ile alındıktan 3 ay sonra ince bağırsakta erişkinleşir.
     • Genellikle duodenum ve jejenum mukozasında mekanik, toksik ve enzimatik etkiler, villus atrofisi, malabsorbsiyon, tıkanma ve ağır enfeksiyonda ülser gelişebilir.
     • Dışkı sarı-yeşil ve pis kokuludur ve dışkıda kan bulunabilir.
     • Formol-etil asetat çöktürme ve “Kato-katz” kalın dışkı preparatı incelenmesi ile tanı konabilir.
     • Periferal eozinofili, anemi diğer laboratuvar bulgularıdır.
     • Tedavi: prazikuantel
     Korunma
     • İnfeksiyon zincirinin kırılması
     • Vektörle mücadele
     • Kanalizasyon sistemlerinin düzenlenmesi
     • Hijyenik şartlara uyum sağlanması
     • Ellerin yıkanması
     • Tırnakların kesilmesi
     • Çiğ sebzelerin yıkanması, pişirilerek yenmesi
     • Çiğ et yenilmemesi
     • Suların kontaminasyonunun engellenmesi
     • Şüpheli suların kaynatıldıktan sonra içilmesi
     • Kirli sularda yüzülmemesi
     • Çıplak ayakla toprakta dolaşılmaması
     • İnsan ve hayvan atıklarının ortadan kaldırılması

     Balıkesir / TURKEY
     ...................
     inh@drinh.com
     İçeriğe dön