Tetanoz - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Tetanoz

Ders Notları > D3
Genel bilgiler
 • Kontrol edilemeyen ve dış uyaranlarla artan, ağrılı tonik-klonik kas spazmları ile karakterizedir.
 • Clostridium tetani etken mikroorganizmadır.
 • Latince anlamı “gerilme” dir.
 • Halk arasında “kazıklı humma” olarak bilinir.


Etiyoloji
 • C. tetani, spor oluşturan, zorunlu anaerobik gram pozitif bir basildir.
 • Vejetatif şekli Peritrich kirpikleri ile hareketlidir.
 • Vücut dışında oksijenli ortamda kısa sürede, tenis raketi/toplu iğneyi andıran, yuvarlak/oval şekilli terminal spor oluşturur.
 • Sporlar, ısıya ve rutin antiseptiklere dirençlidir.
 • Yeryüzünün her iklim bölgesindeki toprakta bulunur.
 • Çeşitli hayvanlar ve insanda barsak flora üyesidir.

 • Toksin salınımı, sporların gelişimi ve germinasyonunu hızlandıran, anaerobik koşulları hazırlayıcı özellikteki kontamine, derin ve penetran yaralanmaları takiben hastalık tablosu gelişir.
 • İyi kanlanan, temiz ve sağlam dokuya giren sporlar gelişip açılamazlar.
 • Yarada kanlanmanın azlığı, nekrotik doku gelişimi, yabancı cisim ve diğer mikroorganizmaların bulunması, dokudaki oksijeni tüketip uygun redoks potansiyelini oluşturarak, anaerobik enfeksiyona gerekli olan ortamı hazırlar.

 • Kişiden kişiye bulaşmaz.
 • Basilin organizmaya invazyonu da hastalığa yol açmaz.
 • Hastalık, C. tetani’nin ürettiği toksin etkisiyle gelişir.
 • Kirli ve açık yaradan giren sporlar, nekrotik doku (anaerobik ortam) ile, vejetatif forma dönüşür (germinasyon) ve iki çeşit ekzotoksin üretir.
 • Tetanospazmin: Plazmidle kodlanan potent bir nörotoksindir.
 • Tetanolizin: Kardiyotoksik olup hemolize yol açar.

 • Bilinen en toksiklerden biri tetanospazmindir.
 • Kan ve lenfatikler yoluyla perifer nöron terminallerine bağlanır.
 • Takiben, retrograt aksonal transportla ilerleyerek nöronal hücrenin gövdesine ve SSS’e ulaşır.
 • Toksin, akson boyunca ilerlerken antitoksinle nötralize edilemez.
 • Beyin sapına ve spinal korda ilerleyen toksin ekstrasellüler aralığa ve takiben de presinaptik inhibitör hücrelere ulaşır.

 • Presinaptik inhibitör hücrelerdeki “glisin” ve “GABA” transmitterlerin salınımını engeller (disinhibisyon), kas dokusunda rijiditeye yol açar (en önemli etkisi)
 • Motor ve otonomik nöronlar üzerindeki inhibitör etki ortadan kalkar.
 • Motor sisteme yapılan herhangi bir uyarıyı, agonist-antagonist kasların eşzamanlı kontraksiyonu sonucu gelişen şiddetli ve uzun süreli “tetanik spazm”lar takip eder.
 • Otonomik sinir sistemini de etkiler (hipertansiyon, hipotansiyon, aritmi, ateş, vb.) tetikler.


Epidemiyoloji

 • Tetanoz dünya genelinde görülür.
 • Ölüm 2013'te 59.000 - 1990'da 356.000
 • Basil yarada çoğalır ve anaerobik koşullarla toksin üretir.
 • Tetanoza karşı yapılan aktif bağışıklamayla birlikte tespit edilen vaka sayılarında ciddi bir azalma görülmüştür.
- Tetanoz insidansı aşılama ile ters orantılıdır.
- Gelişmekte olan ülkelerde; çocukluk çağında (primer aşılamada eksiklik/steril olmayan aletler)
- Gelişmiş ülkelerde; yaşlılarda (primer aşılama ve rapel doz eksiklikleri)


 • Enfekte açık yara ve laserasyon, kronik yara ve abse, IV ilaç kullanımı, aşısız anneden hijyenik olmayan ortamda doğmuş bebek olmak gibi durumlar, toksin oluşması için uygun ortamlardır.
 • Dıştan temiz görünse de, yüzeysel yaralanma, cerrahi işlemler, böcek sokmaları, diş enfeksiyonları, fraktürler, İV ilaç kullanımı gibi kronik yara ve infeksiyonlara eşlik edebileceği her zaman dikkate alınmalıdır.
 • %20 giriş yeri bilinmediğinden dikkatli klinik değerlendirme şarttır.


Tetanoz yatkınlığı olan yaralanmalar
 • Yaralanma üzerinden 6 saatten uzun süre geçmesi
 • Geniş doku hasarı olan (major yanık gibi) veya >1 cm derin yaralar
 • Yıldız biçiminde, düzgün olmayan, şekilsiz, bir kısmı kopmuş yaralar
 • Ateşli silah, ezilme, yanık, donma ile meydana gelen yaralar
 • Delici yaralanmalar (steril olmayan enjeksiyonlar, dövmeler dahil)
 • Piyojenik infeksiyon bulgularının varlığı,  nekrotik doku varlığı
 • Kontaminantların (toprak, pislik, dışkı, ...) varlığı
 • Sinir denervasyonu ve/veya iskemik doku varlığı
 • Yabancı cisim içeren yaralar, parçalı kırıklar


Klinik
 • İnkubasyon dönemi ortalama 7-10 gün (1-60 gün)
 • Yaranın beyne uzaklığına göre süre değişir
 • Klinik formları:
   • Jeneralize tetanoz
   • Lokalize tetanoz
   • Sefalik tetanoz
   • Yenidoğan tetanozu

- Jeneralize Tetanoz
 • En sık görülen formdur (%80)
 • Yara yerinde uyuşma, ağrı, gerginlik ile başlar
 • Halsizlik, huzursuzluk, baş ağrısı

 • Trismus (%50-75)(masseter kasların kasılması, çene kitlenmesi)

 • Risus sardonikus (sırıtır gibi, alaycı bir gülüş)
 • Dışardan gelen küçük uyarılar kasılmayı başlatabilir
 • Klasik triad: rijidite, kas spazmı, otonomik disfonksiyon

 • Kasılmalar: Kollarda fleksiyon, bacaklarda ekstansiyon

 • Sırt kaslarında sürekli spazm: Opistotonus
 • Kasılmalarda şiddetli ağrı
 • Yutma-çiğnemede güçlük, abdominal rijidite
 • Solunum kaslarının felci: Diyafragma spazmı sonucu asfiksi ölüm nedenidir.
 • Terleme, taşikardi, kararsız kan basıncı ve aritmilerle kendini gösteren otonomik disfonksiyon sıklıkla vardır.

 • Bilinç yerindedir.
 • Ateş yoktur.
 • Duyu sinirleri tutulmaz.
 • Hastalık şiddeti 10-14 günde artarak ilerler.
 • Daha sonra yaklaşık 3-4 hafta süren iyileşme dönemi başlar.


- Sefalik Tetanoz
 • Kafa ve boyunda bulunan enfekte yaralarla ilişkili kranial sininrlerin disfonksiyonudur.
 • İnkübasyon süresi 1-2 gündür.
 • Kötü prognozludur.
 • Nervus fasialis etkilenmesine bağlı “fasiyal paralizi” ilk bulgudur.
 • Yüz sinirinde zayıflık ve felç, yutma güçlüğü ve ekstraoküler kasların tutulumuna bağlı olarak oftalmoplejik tetanoz olarak da görülebilir.

- Neonatal Tetanoz
 • Gebenin bağışıklığının yetersizliği ve kötü hijyenik koşulda asepsiye uyulmadan umblikal kordonun kesilmesi sonucu oluşur.
 • %64’ü toprak kaynaklıdır.
 • İlk belirti 4-14 günde başlayan emme ve beslenme güçlüğüdür.
 • Geç olarak kas sertliği ve spazm görülür.
 • 5 günde gelişen ve 10 günden küçük bebeklerde ölüm oranı çok yüksektir.
 • İlk haftada apne başlıca ölüm nedenidir.

- Lokalize tetanoz
 • Tetanospazmine karşı kısmi bağışıklığı bulunan bireylerde olur.
 • Yaraya komşu alanlarda kas spazmları ile kendini gösterir.
 • Orta derecede ve devamlı kas kasılması söz konusudur.
 • Aylar sonra kendiliğinden geçer.


Tanı
 • Klinik tanı esastır.
 • Görüntüleme ve laboratuvar tekniklerinin yeri yoktur.


Ayırıcı Tanı
 • Striktin zehirlenmesi: Glisin reseptörlerine antagonist etki
 • Dopamin blokajı: Distoni
 • Yüksek doz amfetamin: Opustotonus ve rizus sardonikus
 • Menenjit/ensefait (ense sertliği)
 • Diş absesi, temporamandibuler eklem dislokasyonları (trismus)
 • Status epileptikus
 • Akut batın (karın sertliği)
 • Hipoglisemik ve hipokalsemik tetani
 • Kuduz (disfaji)


Komplikasyonları
 • Toksinle İlişkili
   • Kemik kırıkları
   • Asfiksi
   • Kas yırtılmaları ve hematom
   • Üriner retansiyon
   • Kardiak aritmi
   • Hipo/hipertansiyon
 • Debiliteye bağlı
   • Pulmoner emboli
   • Aspirasyon pnömonisi
   • Hastane infeksiyonları
   • Dekubit ülseri
   • Atelektazi
   • Gastrik ülser
   • Kontraktürler


Prognoz
 • Komplikasyon yoksa yaklaşık 1 ayda iyileşir.
 • Mortalite özellikle yenidoğanda ve yaşlılarda yüksektir (%5-35)
 • 7 günden kısa inkübasyon süresi
 • Yaşlı veya çocuk olma
 • Yüksek riskli giriş yolu (yanık, umblikal kordon, septik abortus, cerrahi girişim, komplike kırık)
 • Ateş yüksekliği (>40C)
 • Nabız düzensizliğinin olması
 • Komplikasyon gelişmesi (aspirasyon pnömonisi, kırık, gebelerde düşük, yara enfeksiyonu)
 • Jeneralize formda olması


Tanıdan Tedaviye Yaklaşım
 • Günümüzde tetanoz tanısı için kan testi yoktur.
 • Klinik tanı esastır. Öykü ve fizik muayene (Spatula test) ile konulur.
 • Hedefler;
   • Toksin absorbsiyonunun azaltılması
   • Ventilasyon ve oksijenizasyonun sağlanması
   • Otonomik düzensizliğin stabilleştirilmesi
   • Antibiyotik tedavisi
   • Semptomatik tedavi
 • Tetanoz şüphesinde, vaka bazlı, rasyonel ve hızlı karar verilmesi, yakın monitörizasyonu hayat kurtarıcıdır


Tedavi
 • Yoğun bakım ünitesinde karanlık ve sessiz ortamda 6-8 hafta takip edilir.
 • Hava yolu kontrolü ve ventilasyonu (trakeostomi, mekanik ventilasyon) sağlanır.
 • Destek tedavisi için antispasite ajanlardan GABA agonisti benzodiazepinler (Diazepam) ve nöromusküler kavşak blokajı Vecuronium kullanılır.
 • Spazmlar ve otonomik disfonksiyonun kontrolü için Magnezyum sülfat İV ugulanır.
 • Kas aktivitesi ve otonomik aktivite artışı nedeniyle pozitif nitrojen dengesi için yüksek protein ve kalori beslenme önerilir.
 • Human tetanoz immünoglobini (TIG)
   • 3000-6000 Ü (bazı uzmanlar 500 Ü etkili olduğunu önermektedir).
   • İV/İM (ciddi vakalarda intratekal önerilir)
 • Antibiyotik tedavisi
   • Penisilin GABA antogonisti etkisi nedeniyle önerilmez.
   • Vejetatif formların sayısını azaltmak için Metronidazol 10 gün önerilir.
 • Tüm odak yaralar temizlenmelidir. Uygun şekilde debridman ve yara bakımı sağlanmalıdır.


Korunma
 • Çocuklarda rutin aşılama programının ve yetişkinlerde rapellerinin yapılması sağlanmalıdır.
 • Tüm yaralar özelliklerine ve kişinin immün durumuna göre; Aktif bağışıklama (TT-aşı): 250 Ü  ± Pasif bağışıklama (TIG) uygulanır.
 • Tetanozun konvelesan döneminde tetanoza karşı aktif immünizasyon mutlaka yapılmalıdır. Çünkü tetanoz hastalığı çok miktarda toksinin aşırı derecede potent etki sağlaması nedeniyle bağışıklığa neden olmayabilir.
 • WHO eliminasyon sertifikasyon; <1 vaka/1000 canlı doğum (en az iki yıl)


Tetanoz Aşısı
 • Hamile kadınlarda her gebelikte Tdab yapılmalıdır.
 • Primer tetanoz aşı şeması tamamlanmamış olan gebe kadınlara, zaman yeterli gelirse 3 kez aşılama yapılmalıdır.
 • Önerilen şema 0, 4.hafta, 6.ay veya sonrasıdır.
 • Eğer süre yetersizse 4 hafta ara ile 2 doz Td yapılmalı; 2.doz doğumdan en az 2 hafta önce olmalıdır.


Yaralanmada Tetanoz Profilaksisi

 * Son dozun yapılmasından >10 yıl süre geçmişse ‘’Evet’’
** Son dozun yapılmasından >5 yıl süre geçmişse ‘’Evet’’

Güncelleme: 18.12.2020
Balıkesir / TURKEY
...................
inh@drinh.com
İçeriğe dön