Antimikrobiyal Kemoterapi - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Antimikrobiyal Kemoterapi

Ders Notları > D5
Antibiyotik Nedir?
 • Bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bakterileri öldüren ve/veya üremesini durduran ilaçlardır.
 • Ateş düşürücü değildir!!

Antibiyotik Ne İşe Yarar?
Enfeksiyon varlığında kullanılan uygun antibiyotik tedavisi;
 • Hastalığın şifa ile düzelmesi,
 • Yaşam kalite ve süresinin artırılması,
 • Hastalığa bağlı gelişen komplikasyonların önlenmesi,
 • Hastalığın kronikleşmesinin önlenmesi,
 • Hastalık şiddet ve süresinin kısaltılması açısından önemlidir.

Kollateral Hasar
 • Antibiyotik tedavisinin ekolojik etkileri “kollateral hasar” olarak tanımlanmıştır.
 • Antibiyotik tedavisine bağlı olarak antibiyotiklere dirençli bakterilerin veya Clostridium difficile’in seçilmesi ve sonrasında kolonizasyon veya enfeksiyona neden olmasıdır.

Antibiyotik Direnci
 • Antibiyotiklerin yanlış endikasyonlarda veya doğru olmayan biçimde kullanılması, bakterilerin sonraki ilaç tedavilerine karşı direnç göstermesine neden olabilir.
 • Antimikrobiyal kullanımındaki değişiklik direnç prevelansındaki değişiklikle paraleldir.
 • Önceden antibiyotik kullanımı, dirençli bakteri enfeksiyonlarına neden olur.
 • Hastanede direncin en yüksek olduğu alanlar, antibiyotik kullanımının en yoğun olduğu alanlardır.
 • Hastanın antibiyotik kullanım süresi arttıkça, dirençli bakterilerle kolonizasyon insidansı artmaktadır.
 • Hastane enfeksiyonlarında direnç, toplum kökenli enfeksiyonlara göre daha yüksektir.

Uygun antibiyotik kullanımı
 • Yüksek sağ kalım
 • Düşük morbidite
 • Hastalık şiddet ve süresinin kısaltılması

Uygunsuz antibiyotik kullanımı
 • Yüksek ölüm
 • Yüksek morbidite
 • Direnç
 • Gereksiz ilaç yan etkisi
 • Mali kayıp

Antibiyotikler
 • En sık suistimal* edilen ilaçlardır.
*Suistimal: Görevini, yetkisini vb. kötüye kullanma

En fazla antibiyotik kullanan ülkeler?
 • Poliklininiklerde yazılan antibiyotiklerin %50’si uygunsuzdur.
 • Akut solunum yolları enfeksiyonları için yazılan antibiyotikler tüm yazılan antibiyotiklerin %75’idir.
 • Soğuk algınlığı ve ÜSYE’lerin yaklaşık %50’sine, bronşitlerin %80’ine antibiyotik yazılmaktadır.

Antibiyotik yazmadan önce... 10 Soru

1. Antibiyotik kullanma endikasyonu var mı?
 • Anamnez, fizik muayene ve laboratuvar bir bütün olarak ele alınmalıdır.
 • Akut ÜSYE en çok yanlış antibiyotik kulanılan hastalık tablosudur. Gribal enfeksiyonlarda bakteriyel bir komplikasyon düşünülmedikçe antibiyotik kullanımı gereksizdir.
 • Akut ishalli olgularda %80-90 sıvı ve elektrolit desteği yeterlidir. Bu vakalarda Siprofloksasin ve Metronidazol kombinasyonu en çok başvurulan uygunsuz antibiyotik kullanım örneklerindendir.

2. Tedavi öncesi klinik örnek incelemeleri yapıldı mı?
 • Hastadan gerekli mikrobiyolojik örnekleri hemen alınıp en kısa sürede antibiyotik başlanmalıdır.
 • Gram boyası: Mikroorganizmanın tanınmasında yardımcıdır.
 • Kültür: Mikroorganizmanın kesin tanısında önemlidir.
 • Antibiyogram: Üreyen etkenin duyarlılık ve dirençlilik profilini sağlar.

Acil ampirik tedavi gerektiren enfeksiyonlar
 • Ağır seyirli pnömoni
 • Pyelonefrit
 • Biliyer enfeksiyonlar
 • Sepsis
 • Akut infektif endokardit
 • Febril nötropeni
 • Bakteriyel menenjit
 • Akut peritonit
 • Nekrotizan sellülit

3. Enfeksiyona yol açması en olası etken hangileridir?
- Üriner sistem enfeksiyonları
 • E.coli
 • Klebsiella
 • Proteus
 • Pseudomonas
 • S. saprophyticus
 • Enterococci

- Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar
 • S. aureus
 • S.epidermidis
 • Enterobacteriaceae
 • Candida spp.

4. Uygun antibiyotik hangisidir?
 • Seçici olmalı (dar spektrumlu olmalı ve normal florayı az etkilemeli)
 • Vücut sıvıları, eksuda, plazma proteinleri ve enzimlerinden etkilenmemeli
 • Düşük toksisite
 • Direnç yavaş gelişmeli
 • Herhangi bir yolla verilebilmeli (IV, IM, oral..)
 • Ucuz olmalı

5. Birleşik antibiyotik tedavisi gerekli mi?
 • Endikasyonlar:
   • Febril nötropeni
   • Sepsis
   • Enfektif endokardit
   • Bruselloz
   • Çoğul organizmalar (intraabdominal, pelvik enfeksiyonlar)
 • Sinerjizm
 • Direnç gelişimini engelleme

6. Antibiyotik seçiminde konak faktörlerinin önemi nedir?
 • Genetik faktörler
 • Gebelik ve laktasyon
 • Yaş
 • Obezite
 • Böbrek ve karaciğer fonsiyon durumu
 • Epidemiyolojik özellikler: Hastane ya da toplum kaynaklı enfeksiyon, önceden antibiyotik kullanım öyküsü
 • Altta yatan hastalıkları

Gebelerde antimikrobiyallerin kullanımı
 • Güvenilir: Beta-laktamlar, Meropenem, Ertapenem, Eritromisin, Azitromisin, Metronidazol, Amfoterisin B, Asiklovir, Famsiklovir, Valasiklovir
 • Dikaktli kullan: İmipenem-silastatin, Klaritromisin, Sülfonamidler, Trimetoprim, Vankomisin, Flukonazol, Itrakonazol, INH, RIF, PRZ, ETM, Amantadin, Rimantadin, Interferon, Lamuvidin
 • Kullanılmayan: Aminoglikozidler, Tetrasiklinler, Kinolonlar, Klindamisin, Kloramfenikol, Griseofulvin

Böbrek işlevleri nasıl?
 • Serum kreatinin ?
 • GFR
 • (140-yaş)x(ağırlık)/72 x serum kreatinin
 • Kadın = Erkek değerinin %85’i
 • Hasta oligürik ise: GFR<10 ml/dk

7. En iyi uygulama yolu nedir?
 • İntravenöz (IV) tedavi
 • İntramüsküler (IM) tedavi
 • Oral tedavi
 • İnhaler, intratekal…

8. En uygun doz nedir?
 • Genel kural:  Etkin en küçük doz kullanılmalı
 • Kılavuzlar eşliğinde ve hasta bazlı uygun dozlar verilmelidir.
 • Dozun gereğinden fazlası toksik bulgulara, az olması da direnç gelişimine yol açabilir.

9. Kültür-antibiyogram sonuçları ve klinik yanıta göre tedavi değişikliği gerekir mi?
 • Dar / Geniş spektrumlu antibiyotik
 • Negatif başlangıç kültür sonuçları
 • Tedavi değerlendirmesi

10. En uygun tedavi süresi nedir?
 • Tanı Süre (gün)
 • Meningokok menenjiti 7-10
 • Pnömokok menenjiti 10
 • GAS farenjiti 10
 • Otit media 7-10
 • Bakteriyal sinüzit 10
 • Pnömokok pnömonisi >5 (+ateşsiz 3 gün)
 • Gram-negatif pnömoni 14-21
 • Mikoplazma pnömonisi 7
 • Legionella pnömonisi 7-10
 • Endokardit
- Viridans streptokokkal 28
- Stafilokokkal 28-42
 • Peritonit 10-14
 • Septik artrit 14-21
 • Osteomiyelit 28
 • Bruselloz 42
 • Tüberküloz >6 ay

Antibiyotik kullanım stratejileri
 • Antibiyotik kullanımının kısıtlanması
 • Antibiyotik kullanımı ve direnç profiline dayanarak hastane formüllerinde sınırlama veya kısıtlama
 • Antibiyotik kullanımının kılavuz ve protokoller kullanılarak yapılması (optimal hale getirilmesi)
 • Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak (endikasyon varlığında antibiyotik kullanımı)
 • Uygun tanı yöntemlerinin kullanılması
 • Uygun ampirik antibiyotik kullanımı (lokal epidemiyolojik bulgulara dayalı)
 • Antibiyotik tedavisinde de-eskalasyon
 • Antibiyotik tedavi sürelerinin kısaltılması
 • Farmakokinetik/farmakodinamik parametrelerin dikkate alınması
 • Rotasyon şeklinde antibiyotik kullanımı ve programlı antibiyotik değişimi (heterojen antibiyotik kullanım politikaları)

Antibiyotik kullanım yönetimi
 • Kısıtlı kullanım ve kullanım öncesi onay alınması
 • Reçetenin gözden geçirilmesi ve reçeteyi yazan hekime geri bildirim yapılması

Balıkesir / TURKEY
...................
inh@drinh.com
İçeriğe dön