Bruselloz - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Bruselloz

Ders Notları > D5
Tanım
 • Brucella bakterilerince oluşturulan, primer olarak ot yiyen hayvanların hastalığı olup, bu hayvanlardan insanlara bulaşarak çeşitli klinik tablolara yol açabilen bir zoonozdur.

Sinonim
 • Malta ateşi
 • Akdeniz ateşi
 • Cebelitarık ateşi
 • Kıbrıs ateşi
 • Kırım ateşi
 • Ondülan ateş
 • Mal hastalığı
 • Kırım ateşi
 • Bang hastalığı
 • Keçi ateşi
 • İtalyan ateşi
 • Peynir hastalığı

Tarihçe
 • 1600 MÖ Mısır: 5. kara ölüm hastalığı
 • 1854 İlk olgu Kırım Savaşında bildirilmiş
 • 1861 J.A.Marston: ilk klinik tanımı
 • 1885 D.Bruce-kan, idrar, sütte B.melitensis
 • 1895 E.Bang: sığırda B.abortus, hücre içi patojen
 • 1897 A.E.Wright,: agglütinasyon testi
 • 1914 J.Traum: domuzdan B.suis
 • 1.dünya savaşı Abdülkadir Noyan- ülkemizde ilk olgu
 • 1920 Micrococcus -- renamed -- Brucella
 

David Bruce (ortada), Akdeniz Ateşi Komisyonu (Brucellosis) üyeleriyle

Etiyoloji
 • Gram olumsuz küçük kokobasil
 
 • Hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz, katalaz pozitif, genellikle oksidaz pozitif
 • Aeroptur, fakat B. abortus, B. suis mikroaerofil’dir (%5-10 CO2)
 • Üremesi in vitro yavaştır. İzolasyonu için 4 hafta gerekebilir.

 • Hücre içi üreme özelliği ile konak savunmasından kaçabilir.
 • 10 türü vardır
 • B. melitensis (3 biovar, en fazla yaygın-%70, en virülan): keçi, koyun, deve
 • B. abortus (6 biovar, yaygınlık %25, da az virülan): sığır, deve, bufalo
 • B. suis (5 biovar, %5, en az virülan): domuz
 • B. canis: köpek (en az yaygınlık)
 • B. ovis, B. ceti, B. neatomae, B. pinnipediae, B. microti, B. inopinata

Epidemiyoloji

G Pappas. The new global map of human brucellosis. Lancet Infect Dis 2006.

Dünya
 • Bilinen en yaygın zoonozdur.
 • İnsidansı: 0.03-160 /100.000
 • Bildirimi: 500 bin olgu/yıl
 • Akdeniz ülkeleri (en sık), Asya, Afrika, O-G Amerika
 • Eradike: Japonya, K.Avrupa, Kanada, Avustralya, Y.Zelanda, K. Amerika

Türkiye
 • Morbidite ↑, mortalite ↓
 • Doğu, GD.Anadolu insidans ↑
 • Hayvanlarda yaygın (<%20)
 • Kırsal bölgede B.melitensis, büyük şehirlerde B.abortus daha sık
 • 15-35 yaş (en sık)
 • E=K cinsiyet
 • Yaz mevsimi daha sık
 • Seropozitiflik %2-6, son yıllarda vakalarda belirgin azalma

Bulaşma yolları
 • Kontamine süt/et ürünleri (sindirim, en sık)
 • Tereyağ 4 ay, dondurma 1 ay, tuzlanmış et 3 hf, %10 tuz salamura peynir 1.5 ay canlı kalabilir.
 • Yoğurt, tulum, kaşar peyniri bulaştırıcı değildir
 • Mide sıvısında Brucella ölür.
 • İnhalasyon: mezbaha çalışanı (en sık), laborant
 • Sağlam deriden geçmez.
 • Direkt doğrudan temasla bulaşabilir.
 • Gübre 2 yıl, ahır tozu 6 hf, su-toprak 10 hf, fetüs 75 gün
 • Konjonktival, otoinokülasyon (veterinerler riskli,canlı zayıflatılmış aşı ile)
 • İnsandan insana son derece nadir.
 • Emzirme, kan-Kİ nakli, ortak iğne, cinsel yol …

Dirençlilik
 • Isıtma
 • Pastörizasyon
 • Dezenfektanlara hassas

İnfektivitesi
 • İnfektif dozu
 • B. melitensis: oral 5000, inhalasyon 1300
 • B. abortus: oral 100.000, inhalasyon <100

Risk grupları
 • Mesleki hastalık kabul edilir
 • Veteriner
 • Hayvan bakıcısı
 • Çiftçi
 • Kasap
 • Yün-deri işçisi
 • Laborant
 • Laboratuvar kaynaklı en sık bakteriyal infeksiyondur.

Biyoterorizm
 • 1942, ABD, ilk ajan B.suis
 • Kategori B biyolojik ajan
 • İnfektivite dozu çok düşük
 • BGD3 laboratuvar şartları
 • Salmonella, Shigella, B.antharacis, F. tularensis, C. burnetti

Patogenez
Rol alan etmenler
 • Beslenme
 • İmmünite
 • Patojen tür
 • Geçiş yolu

Mekanizma
 • Miyeloperoksidaz içeren granüllerin degranülasyonunun baskılanmasını, fagozom-lizozom füzyonunun baskılanmasını ve koruyucu enzimlerin üretilmesini içerir.

 • Patojen girişi
 • Lenfatiklerde üreme
 • Bölgesel lenf ganglionlarında çoğalma
 • Hücre içi yaşam (LPS önemli)
 • Bakteriyemi
 • Hematojen yayılım
 • Karaciğer, Kİ, dalakta granülomlar
 • Makrofajlarda aylarca kalırlar

Brucella türleri
 • Brucella’nın konakçı reaksiyonu, granülom oluşumudur. Granülomlar nihayetinde fibrozis ve kalsifikasyon ile iyileşir.

 • Bakterisidal etkiye en dayanıklı ve akut/şiddetli klinikten (toksemi tablosu) sorumlu tür: B. melitensis
 • Virülansı yüksek olup kazeöz granülomatöz apselerden sorumlu türler: B. melitensis, B. suis
 • Sarkoidoz benzeri nonkazeifiye granülom ve steril apselerden sorumlu tür: B. abortus

Bağışıklık
 • Enfeksiyonun kontrolü hücre aracılı immüniteye bağlıdır.
 • Antikorlar tanıda önemlidir, ama immünitesi sınırlıdır (relaps riski)
 • Otoantikorlar, immun kompleksler kısmi rol oynar.
 • Gecikmiş hipersensitivite ile granülomlar oluşur.
 • İlk hafta IgM, 2.hafta ise IgG artar.
 • Tedavi ile 4.haftadan sonra IgG belirgin azalır.
 • IgG aktif enfeksiyonun göstergesidir.
 • IgM düşük titre yıllarca saptanabilir.
 • 6 aydan uzun yüksek IgG/IgA düzeyi kronik ya da relapsı düşündürür.


Avijgan M. Clinical and serological approach to patients with brucellosis: A common
diagnostic dilemma and a worldwide perspective. Microb Pathog 2019.

Klinik
İnkübasyon ve sınıflama
 • Klinik özellikleri değişken, her organı tutabilen sistemik infeksiyondur.
 • Etken, infekte doz, bulaş yolu, konak direnci, yaş, inkübasyon, komplikasyon ve tedavi durumlarına göre değişkelik gösterir.
 • İnkübasyon süresi 2-4 haftadır (<3-7 ay).
 • Semptomlar nonspesifiktir.
 • Semptom süresi: Akut (<2 ay), subakut (2-12 ay), kronik (>1 yıl)

Asemptomatik bruselloz
 • Sinonimleri: Subklinik, ambulan, inaparan bruselloz
 • Yüksek riskli bireyde tarama ile tesadüfen saptanır
 • Semptom ve bulgu yoktur
 • Kişi sadece bakteriyi taşır
 • İmmunite baskılanırsa ileri evrelere geçebilir

Akut bruselloz semptomları
 • Kas-iskelet sistemi ağrıları ile birlikte nonspesifik ateş (en sık-%50)
 • Üşüme-titreme, sabaha doğru bol terleme
 • Baş ağrısı, yorgunluk
 • İştahsızlık, kilo kaybı
 • Çoklu sistem tutulumuna ait semtomlar
 • Tek bir organ veya organ sistemi ile ilgili semptomlar baskın olduğunda, genellikle lokalize hastalık olarak adlandırılır

Akut bruselloz bulguları
 • Ateş (en sık), remittan
 • Febris ondulans: Brusellozda görülen bir ateş şekli olup, hergün bir önceki günden biraz fazla olmak üzere yavaş yavaş remittan olarak yükselir. Birkaç gün bu şekilde kaldıktan sonra tekrar yavaş yavaş düşer. 4-5 gün ateşsiz bir dönemden sonra tekrar aynı şekilde ateş yükselir. Borrelia infeksiyonundan farkı burada ateşin yavaş yavaş yükselmesi ve yavaş yavaş düşmesidir. Hodgkin hastalığında görülen Pel-Ebstein ateşi de bazen ondülan karakter gösterebilir.
 • Hepatosplenomegali (%25)
 • Hafif lenfadenopati (%10-20, çocuklarda sık)
 • Kilo kaybı
 • Artrit
 • Çoklu sistem tutulumu ile farklılıklar: skrotal şişme, ense sertliği…

Subakut bruselloz
 • "Great imitatör" hastalıklar: Tüberküloz, lyme hastalığı, sifiliz …
 • Tanı güçleşir
 • Subfebril ateş
 • Halsizlik, iştahsızlık
 • İnfluenza benzeri tablo
 • NBA etiyolojisinde ülkemizde ilk sıralarda düşünülmelidir.

Kronik bruselloz
 • Sinsi, lokalize, dirençli bruselloz tablolar ile gelebilir.
 • Nonspesifik tablo diğer formlara göre baskın olup sıklıkla tanıda gecikmelerle karşımıza çıkar.
 • 40 yaş üzeri vakalarda daha sık görülür.
 • Nöropsikiyatrik semptomlar (depresyon..) sıktır.
 • Psikiyatri, nöroloji, romatoloji poliklinik başvuru öyküsü vardır.
 • Kronik yorgunluk sendromuna benzer tablo yapar.

Relaps bruselloz
 • Bir yıl içinde benzer kliniğin iki haftadan uzun süreli tekrarlamasıdır.
 • En sık nedeni hastanın tedavi uyumsuzluğudur.
 • Endemik bölgede tanı koymak daha güçtür (reinfeksiyon & relaps).

Komplikasyonlar
İskelet sistemi
 • %20-40
 • Sakroileit %15 ile en sık tutulur.

 • Daha sonra diz > omuz > kalça sırasıyla tutulur.

 • Spondilodiskit %10 olguda görülür. En sık L4-5 vertebra tutulur. %15 paravertebral/psoas apsesi eşlik eder. Disk hernisini taklit eden sırt ağrısı var, ateş genellikle normaldir.

 • Sakroileit gençlerde, spondilit/perifer artrit yaşlılarda sıktır.

Gastrointestinal sistem
 • %50-70
 • İştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, kabızlık
 • %25 hafif karaciğer enzim yüksekliği
 • %3 karaciğer tutulumu (granülomatöz hepatit..)

 • Nadiren peritonit, pankreatit, kolesistit, ileit..

Solunum sistemi
 • %2-20 öksürük gibi solunum semptomları görülür.
 • %1-2 bronşit, pnömoni, plörezi, apse, ampiyem
 • Radyolojik değişiklikler %10’dan azdır.
 • Hiler LAP, parankimde granülomlar, soliter nodüller

 • Benign seyirli olup klasik tedavi yeterlidir.

Genitoüriner sistem
 • %1-5
 • En sık tek taraflı epididimoorşit ile başvuru olur.
 • Skrotumda ağrı-şişilik ve artrit/artralji varsa Bruselloz öncelikli düşünülmelidir.
 • Ayırıcı tanıda tüberküloz ve kanser yer alır.
 • Çok nadiren böbrek tutulumu ile başvurabilir.

Sinir sistemi (Nörobruselloz)
 • %2-4
 • Depresyon (en sık semptom), dikkat kaybı
 • Akut ya da kronik menenjit ile en sık başvurur.
 • Menenjitin triadı (ateş, baş ağrısı, MİB) nadirdir.
 • Spondilit eşlik edebilir.
 • Mortalite nadir (<%1)
 • Sekel ciddi %20: yürüme zorluğu, işitme kaybı

Kardiyovasküler sistem
 • %1-2
 • %60 kapak hastalığı vardır (en sık aort kapağı)
 • Fizik muayenede kardiyak üfürüm!
 • Aritmi, ani görme kaybı ile başvurabilir.
 • Erken tanı (TEE, kan kültürleri)
 • Brusellozun en ölümcül komplikasyonu endokardittir (çoğu otopsi tanı)
 • Mortalite %13

Hematolojik
 • Anemi (en sık-%74)
 • Lökopeni (%30-50)
 • Trombositopeni
 • Pansitopeni
 • Tedavinin 2-3.haftasında tablo düzelir.

Dermatolojik
 • %2-10
 • Geçici
 • Nonspesifik
 • Eritema nodozum, eritem, papül, peteşi, purpura…
 • Klasik tedavi ile düzelir.

Göz
 • Nadir
 • Geç komplikasyon
 • En sık anterior üveit

Gebelik
 • İnsan plasentası eritritol üretmez.
 • Amnios sıvısında anti-brucella aktivite varlığı vardır.
 • İlk iki trimesterde komplike olabilir.
 • Spontan abortus, prematüre, düşük doğum ağırlığı gözlenebilir.
 • Yenidoğan ciddi sekeller oluşabilir.
 • Erken tedavi, fetüs ve yenidoğanda etkilidir.

Tanı
 • Yaklaşım (Öngörme çok önemli)
 • Anamnez
   • Enfekte hayvan yada ürünleri (süt, et..) ile temas
   • Endemik bölgeye seyahat
 • Fizik muayene
 • Laboratuvar testleri
   • Tam kan: Endemik bölgede FEN nedenidir.
   • Periferik yayma
   • ESH, CRP
   • KCFT,  GFR
   • TİT
   • Seroloji, ELISA
   • Kültür (kan, eklem sıvısı vs.): Otomatize de en az 3 hafta bekletilmelidir.
 • Mikrobiyoloji laboratuvarı, hem test stratejilerini optimize etmek hem de laboratuar kaynaklı enfeksiyonun önemli riskini azaltmak için bruselloz şüphesi varsa uyarılmalıdır.

Seroloji
 • Rose-Bengal plak/lam aglütinasyon testi:
   • Maliyet-etkindir.
   • Hızlı tarama (4dk) testidir.
   • Sonuç pozitif ise Wright testi çalışılmalıdır.

 • Wright serum aglutinasyon testi (SAT):
   • En standart ve yaygın testtir. ≥1/160 titre pozitiflik tanıda anlamlıdır.
   • Uzun süre pozitiflik ve kronik formda negatiflik sorundur.
   • Yalancı Wright pozitifliği: Çapraz reaksiyon ile oluşur. Escherichia coli O116/O157, Yersinia enterocolitica, Salmonella urbana, Francisella tularensis, Vibrio cholera, Afipia clevelandensis, Stenotrophomonas maltophilia, Mycobacterium tuberculosis, Lenfoma

 • 2-merkaptoetanol ya da %0.04-1 rivanol ile SAT:
   • Relaps bruselloz tanısında önemlidir.
   • IgM parçalanır, sadece IgG kalır.
 • Coombs test (antihuman globulin):
   • Wright negatif olguda istenir.
   • Blokan IgG'leri gösterir.
 • Brucellacapt immune capture aglütinasyon test:
   • Commbs testine benzer sonuç verir.
 • ELISA:
   • Hızlı ve kolay yöntemdir.
   • IgM/G/A ölçülür.
   • Nörobruselloz ve kronik brusellozda daha anlamlıdır.

Radyoloji
 • Rutinde önerilmez. Komplikasyona göre değerlendirilir
 • Direkt grafi (akciğer, sakroiliak, spinal..)
 • BT, MR

Ayırıcı Tanı
 • Tüberküloz (en önemlisi, özellikle lokalize infeksiyonları)
 • Q ateşi
 • Tifo
 • Malarya
 • Riketsiyöz
 • Sifiliz
 • Layşmanyoz
 • Leptospiroz
 • İnfektif endokardit
 • Sepsis
 • İnfeksiyöz mononükleoz
 • Viral hepatitler
 • HIV infeksiyonu
 • Diğer spondilodiskitler ve menenjitler
 • Romatolojik hastalıklar (SLE..)
 • Hematolojik malignite (lenfoma..)

Vaka Tanımları
Klinik tanımlama
 • Öykü: Mesleki temas, süt ürünleri tüketilmesi..
+
 • Semptom: Ateş, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, özellikle geceleri yoğun terleme, baş ağrısı, vücutta yaygın kas ve eklem ağrıları

Tanı için laboratuvar kriterleri
 • Destekleyici:
   • Rose-Bengal testi ile antikor pozitifliği
 • Doğrulayıcı:
   • En az biri gereklidir.
   • Brucella spp’nin kültürden izolasyonu
   • Tedavisiz olguda tek serumda Wright ≥1/160 tirede saptanması
   • İki haftadan fazla arayla alınan serumlarda ≥4 kat titre artışı olması

Vaka sınıflaması
 • Olası vaka: Klinik tanımlama + Destekleyici laboratuvar kriteri
 • Kesin vaka: Klinik tanımlama + Doğrulayıcı laboratuvar kriteri

Tedavi
Genel bilgiler
 • Uygun tedavi ile genel mortalite oranı %1'den azdır.
 • Hücre içi etkili, bakterisidal, uygun sürede antibiyotikler reçete edilir  
 • Ağrı ve ateş için semptomatik tedavi verilir
 • Özellikle ilk hafta istirahat düzenlenir
 • Sindirimi kolay ve sulu gıdalar ile beslenme önerilir
 • Tedavi rejimleri, relapsı önlemek için en az 6 hafta boyunca en az iki antimikrobiyal ajan içermeli
 • Aminoglikozit içeren rejimler üstün
 • Komplike enfeksiyonlar için üçlü antimikrobiyal kombinasyon ile daha uzun süreli tedavi gerekli

Yanıt süreleri
 • Klinik: Semptomlar 2 hafta, bulgular 4 haftada düzelme gösterir.
 • Seroloji: IgG <18 ay, IgM düşse de hayat boyu devam eder.
 • Radyoloji: Yeni kemik oluşumu tedavi sonrası 2-8 ay sürer.

Hastaneye sevk kriterleri
 • Toksik görünüm
 • Ciddi pansitopeni
 • Trombositopenik purpura
 • Endokardit şüphesi
 • Ciddi osteoartiküler tutulum
 • Gebelik
 • Nörobruselloz
 • Relaps bruselloz
 • Malignite
 • Böbrek yetmezliği
 • Orta-şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu
 • İmmünsupresif tedavi
 • HIV/AIDS

Streptomisin
 • Bakterisidaldir.
 • 50 yaş üzerinde ototoksisite, nörotoksisite yan etkisi nedeni ile dikkatli kullanılmalıdır.
 • En az böbrek hasarı yapan aminoglikoziddir.
 • 3 hafta önerilmekle birlikte 2 hafta kullanımı benzer etki gösterir.
 • Toksisite sınırı 4 haftadır.
 • 1x1gr İM

Gentamisin
 • Daha güvenli
 • Daha iyi bakterisidal aktivite
 • Daha sık tercih
 • 5mg/kg/gün İV/İM

Doksisiklin
 • Tüm kombinasyonlarda omurga tedaviyi oluşturur.
 • Çocuklarda TMP-SXT yerini alır.
 • Bakteriyostatiktir.
 • Eroziv özofajit, fotosensitivite, onikoliz, dental komplikasyon (<8 yaş) yapabilir.
 • Kullanılamıyorsa yerine alternatif siprofloksasin verilebilir.
 • 6 hafta önerilmektedir.
 • 100mg kapsülden 2x1 alınmalı
 • Tok karına, bol su ile, en az 45 dk uzanılmamalı

Rifampisin
 • Bakterisidaldir.
 • Fagositlere ve MSS'ye geçişi iyidir.
 • Kolestatik hepatit yan etkisi durumunda ilaç kesilmelidir.
 • Flu-like sendrom, trombositopeni, anemi, lökopeni diğer yan etkilerdir.
 • İlaç etkileşimi fazla olduğundan hastanın kullandığı ilaçları değerlendirilmelidir.
 • İdrar, göz yaşı, terde turuncu renge boyaması zararsızdır.
 • 6 hafta önerilmektedir.
 • 300mg kapsülden 1x2 alınmalı
 • Sabah aç alınmalı

Komplikasyonsuz olgu
 • Tedavinin süresi komplikasyonsuz, nonfokal enfeksiyonlar için 6 haftadır.
 • Diğer çoğu vaka için 24 haftaya kadar uzatılabilmektedir.
 • Doksisiklin + Streptomisin ya da Gentamisin: İlk seçenek tedavi rejimidir.
 • Doksisiklin + Rifampisin: Alternatif tedavi rejimidir. WHO 1986 önerisidir. Çoğu hekimin tercihidir. Ciddi olgularda dikkat edilmelidir.
 • Relaps gelişimi: Doksisiklin + Streptomisin %5-10, Doksisiklin + Rifampisin %15-35

Brusella aşıları ve laboratuvar teması sonrası
 • Veteriner hekimler, laborantlar riskli kişilerdir.
 • Rifampisin + Doksisiklin rejiminin sadece doksisikline üstün olduğuna dair kanıt yoktur.
 • Deri temasında 3 hafta, konjonktiva temasında 4-6 hafta süreyle profilaktik tedavi önerilir.

Korunma
Hayvanlar
 • Evcil hayvanlarda brusellozun ortadan kaldırılmasına bağlıdır (en önemli)
 • B. melitensis (REV1, H38) ve B. abortus (S19, RB51, 104M) canlı aşıların kullanılması (B. suis için etkili aşı yok)
 • İnfekte olanlar sürüden ayrılmalı, düşük yapanların tüm atıkları imha edilmeli, tesisler düzenli havalandırılmalı

İnsanlar
 • Toplum ve risk grupları bilinçlendirilmelidir.
 • Pastörize ürün kullanılmalı, uygun kaynatma yapılmalıdır.
 • Peynir 3 ay salamurada bekletilmeli, çiğ köfte tüketilmemelidir.
 • Yüksek riskliler (veteriner, mezbaha çalışanı..) koruyucu kıyafet giymelidir.
 • İnsan kullanımı için etkili bir aşı mevcut değildir.
 • Laboratuvar kaynaklı bruselloz BGS-3 önlemler ile engellenebilir.

Hasta ve yakın çevresi
 • Ülke içi bildirim yapılır (form014).
 • Karantina gerekmez.
 • Temas edene aşı gerekmez.
 • Kaynak araştırılarak önlem alınmalıdır.

Olgu ile karşılaşınca
 • Aile-yakın çevrede benzer olgu sorgulanır.
 • Brusella tarama testleri yapılır.
 • Veterinerlikle iletişim sağlanır.
 • Hastalık riski hakkında bilgi verilir.
 • Koruyucu önlemler anlatılır.
 • Sağlık bakanlığına ihbarı gerekmez.

Balıkesir / TURKEY
...................
inh@drinh.com
İçeriğe dön