Akciğer Dışı Tüberküloz - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Akciğer Dışı Tüberküloz

Ders Notları > D5
Giriş
 • Tbc yaklaşık 7000 yıldan beri bilinmektedir.
 • MÖ 4000 yıllarına ait iskelet kalıntılarında Tbc bulundu.
 • MS 1700 yıllarında Avrupa’da salgın yapmış ve İngiltere’ deki ölümlerin dörtte birinden sorumludur.
 • 1882’de R. Koch hastalığın nedenini buldu.
 • 1882’de P. Erlich basilin ARB olduğunu buldu.

Mikobakteriler
 • Gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmemiş ülkelerde ciddi morbidite ve mortalite nedenidir.
 • 70’den fazla mikobakteri türü, çoğu insanda hastalık etkenidir.
 • İnsanlarda ciddi hastalıklara yol açan türler: M. tuberculosis, M. leprae, M. avium kompleksi, M. kansasii, M. fortuitum,  M. Cheloniae, M. abscessus

 • Tüberküloz insanlarda görülen klasik mikobakteri hastalığıdır.
 • Tüberküloz kompleksi:
   • M. tuberculosis
   • M. bovis
   • M. africanum
   • M. microti

Epidemiyoloji
 • Gelişmiş ülkelerde Tbc ileri yaşlarda, gelişmekte olan ülkelerde genç yaşlarda görülmektedir.
 • DSÖ’ye göre, dünyada 10-12 milyon/yıl yeni olgu görülmektedir.
 • Her yıl Tbc nedeniyle 3 milyon ölüm olmaktadır.
 • ABD’de yıllık insidans 13/100.000

Mycobacterium genusu
 • 0.2-0.6x1-10 um boyutlarında
 • Hareketsiz
 • Sporsuz
 • Asidorezistan boyanma gösteren
 • Yavaş üreme özelliği (t1/2: 12-24 saat)
 • Aerobik basiller

 • 1-5 mikron çapında, 3-10 adet basil içeren, 3500 kadar enfeksiyöz parçacığı etrafa saçarPatogenez
 • Direkt (Subplevral odaktan plevral aralığa veya tüberküloz nodülünden perikard veya peritona yayılım)
 • İntraluminal (Pulmoner sekresyonların solunum sistemi veya gastrointestinal sistem ile yayılımı)
 • Lenfohematojen (en sık yayılım)

Tüberküloz Risk Faktörleri
 • Kaşeksi oluşturan durumlar
 • Alkolizm
 • Diyabet
 • AIDS
 • Kronik böbrek yetmezliği
 • İmmün sistem baskılanması
 • Çocuklar
 • Yaşlılar
 • Endemik bölgede yaşamak
 • Hamilelik
 • KOAH
 • Çok sigara içme

RENAL TÜBERKÜLOZ
 • Lenfohematojen yayılım
 • Böbreğin harabiyeti için 15-20 yıl geçmesi gerekebilir
 • Kaliks veya pelvis tutulunca klinik ortaya çıkar
 • Tbc odakları glomerüllere yakın olarak görülür
 • Böbrek ve üreterlerde mikroskopik ve makroskopik kalsifikasyonlar
 • Parankim kazeöz madde veya fibröz doku tarafından harap edilmiştir
 • Perinefritik abse de gelişebilir
 • 20-40 yaş, erkeklerde iki kat daha fazla
 • %20 klinik semptom olmayabilir
 • Hastalarda tedaviye cevap vermeyen, tekrarlayan sistit
 • %10 makroskopik hematüri , %50 vakada mikroskopik hematüri
 • Diğer semptomlar: Böğür ağrısı, ateş, gece terlemesi

Hangi durumlarda araştıralım?
 • Uygun tedaviye cevap vermeyen, verse bile tekrarlayan sistit
 • Steril piyüri
 • Makroskopik veya mikroskopik hematüri
 • Kronik, drene olan skrotal sinüs
 • Mevcut veya geçirilmiş tbc öyküsü

Tanı:
 • Steril piyüri, hematüri, proteinüri
 • İdrar ARB %60 pozitif, kültürle doğrulama
 • Mümkünse 5, en az 3 idrar örneği
 • PA AC grafisi
 • Direk ÜS grafisi
 • IVP (erken dönemde N olabilir)
   • Fokal kalsifikasyon
   • Üreteral darlık
   • Üreterde düzleşme, tesbih/ türbişon şeklinde üreter
   • Hidronefroz
   • Parankim kavitasyonu
   • Otonefrektomi
 • USG, BT, MR

GENİTAL TÜBERKÜLOZ
Erkek:
 • Olguların % 80’i Renal tbc ile birlikte
 • En sık orşit/epididimit
 • Skrotal kitle, abse ,sinus gelişimi önemli
 • Kronik drene olan skrotal sinüs genelde var
 • Oligospermi sıktır ve tedaviye çok zor cevap verir

Kadın:
 • Olguların çoğu (%94) hematojen yolla oluşmuş endosalpenks tbc’siyle başlar
 • Buradan % 50 endometriuma, % 30 overlere, %5-l5 servikse, % l0 vajene yayılır
 • En önemli sorun infertilite
 • Abdominal ağrı ve menstrüel disfonksiyon en sık semptomlar
 • Gebelik ile birlikteyse sıklıkla ektopik
 • Tanı: menstrüel kanama ve operasyonla alınan materyallerden yapılan ARB boyama ve kültür/ patoloji

TÜBERKÜLOZ ARTRİT
 • Kronik monoartrit
 • En sık diz (%24)
 • Kalça, el bileği, ayak bileği, interfalangeal, dirsek ve omuz
 • 60 yaş altında yük taşıyan eklemlerde

VERTEBRAL TÜBERKÜLOZ
 • İskelet tbc’sinin % 25-50’si omurgayı tutar
 • Komşuluk / hematojen
 • İlk odak, vertebranın anterior-süperior veya anterior- inferior bölgesi
 • Buradan diğer vertebraya ve intervertebral diske yayılır
 • En sık tutulan alt torasik vertebralar
 • Başlangıçta sırt ağrısı, ilerleyen dönemlerde paralizi ve deformiteler gelişir
 • Hastaların yarısında paraspinal soğuk abseler gelişir

TÜBERKÜLOZ PERİKARDİT
 • Perikarda komşu bölgedeki lenf bezinden yayılmayla (sık)
 • Hematojen yayılma (az)
 • Konjestif kalp yetmezliği gelişebilir
 • %40 perikard effüzyonu gelişir
 • Hemodinamik durum iyi ise perikardiyosentez yapılmalı
 • Perikard sıvısında ortalama l000-2000 hücre/ml (mononükleer)
 • ARB kültürü % 50 pozitif
 • Tedaviye rağmen mortalite yüksek (%40)
 • Steroidler, mortaliteyi ve perikardiektomi operasyonunu azaltır

TÜBERKÜLOZ MENENJİT
 • Kronik menenjit etkeni
 • Sıklıkla hematojen yayılım, nadiren direkt
 • Beyin tm taklit edebilir
 • Klinik evreler:
   • Birinci evre: Başağrısı, ateş, kusma, kabızlık, fotofobi, apati
   • İkinci evre: Birinci evreden iki hafta sonra ense sertliği, kernig, brudzinski, DTR’de artma
   • Üçüncü evre: Hastalar uyaranlara cevapsız, hemiparezi, kafa çifti felçleri, hidrosefali

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TÜBERKÜLOZU
 • Ağızdan anüse kadar herhangi bir yerde görülebilir
 • En sık ileo-çekal bölgede
 • Primer GİS tüberkülozu: Basilin süt-peynir gibi yiyeceklerle doğrudan alınması ile
 • Sekonder GİS tüberkülozu: Balgamın yutulmasıyla
 • Miliyer yayılım sırasında gelişebilir
 • Kadınlarda genital organ tüberkülozuna sekonder gelişebilir
 • İlio-çekal bölgede sık, çünkü:
   • Bu bölgede fizyolojik stazın artması
   • Bu bölgenin lenf dokusundan zengin olması
   • Bu bölgeye kadar absorbsiyonun çoğunlukla bitmiş olması
   • Bu bölgede basil-mukoza serbest temasının olması
 • Semptomlar: Kronik ishal, karın ağrısı, kilo kaybı
 • Komplikasyonlar: Kanama, perforasyon, tıkanma, fistül, malabsorbsiyon, peritonit, intraabdominal abse ve massif kanama
 • Tanı:
   • Endoskopi ve biyopsi (ARB, TBC kültürü, patoloji)
   • Baryumlu grafi

TÜBERKÜLOZ PERİTONİT
 • Abdominal lenf nodlarının rüptürü, intestinal fokustan, fallop tüplerinden, milier yayılım
 • En sık semptom karın ağrısı
 • Tanı:
   • Peritoneal mayi eksuda karakterinde, 500-2000 hücre/ml
   • Peritoneal mayi Tbc kültürü %25 pozitif
   • Peritoneal biyopsi
   • Peritoneal mayi ADA (adenozin deaminaz) aktivitesi oldukça duyarlı ve özgül

TÜBERKÜLOZ LENFADENİT
 • Ekstrapulmoner tbc’nin en sık formu (plevra ile birlikte)
 • Tüm tbc olgularının % 5’i
 • Tbc insidansının yüksek olduğu bölgelerde çocukluk döneminde, düşük olduğu bölgelerde 20-40 yaş grubunda daha sık
 • Kadınlarda 2 kat daha sık
 • En sık servikal / supraklavikuler bölge
 • HIV negatif olgularda genelde tek taraflı ve servikal yerleşimli
 • HIV pozitif olgularda generalize ve majör sistemik semptomlarla birlikte
 • Ppd tüberkülin testi pozitifliği yüksek


Pacifique M. Cervical Tuberculous Lymphadenitis.
Journal of Emergency Medicine, 2018

 • Primer enfeksiyon sırasında, lenfohematojen, komşuluk yoluyla oluşabilir.
 • Lenf bezleri başlangıçta ağrısız, sert, lastik kıvamında
 • Periadenit nedeniyle lenf bezleri birbirlerine ve çevre dokulara yapışır
 • Nekroza bağlı olarak lenf bezi yumuşamaya başlar
 • Abse haline gelir
 • Abse açılır, deriye fistülize olur
 • Tanı:
   • Basilin gösterilmesi: ARB, tüberküloz kültürü, PCR
   • Biyopsi: İİAB /insizyonel/ exsizyonel
   • Ppd , Quantiferon

PLEVRAL TÜBERKÜLOZ
 • En sık karşılaşılan formlardan biridir.
 • Akciğer parankimindeki kazeöz odağın plevral boşluğa açılması sonucu oluşur.
 • Semptom: öksürük, yan ağrısı, ateş, kilo kaybı
 • Plevral mayii lenfositten zengin eksuda vasfındadır.
 • ADA seviyesi yüksektir.

MİLİYER TÜBERKÜLOZ
 • Progresif, dissemine tüberküloz
 • % 85’inde grafi/BT ile akciğerde 2-3 mm çaplı sayısız nodül
 • Fulminan seyir ile şok
 • ARDS

Singh AS. Secondary spontaneous pneumothorax complicating
miliary tuberculosis in a young woman. Case Reports, 2014

TEDAVİ
 • Major Antitüberküloz ilaçlar ile 6-9 ay tedavi
   • INH 5 mg/kg (max 300)
   • Rifampisin 10 mg/kg (max 600)
   • Etambutol 15 mg/kg (max 1500)
   • Pirazinamid 25 mg/kg (max 2000)
 • Menenjit, kemik- eklem tüberkülozu, cevapta gecikme, dirençli Tbc olgularında daha uzun süreli tedavi

Balıkesir / TURKEY
...................
inh@drinh.com
İçeriğe dön