Lyme Hastalığı - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Lyme Hastalığı

Ders Notları > D5
Giriş
 • Lyme hastalığı = Boreliyoz
 • Ixodes türü kenelerle yayılan bir spiroket hastalığı
 • Ülkemizde bildirimi zorunlu bir hastalık
 • Multisistemik bir hastalık
   • Deri
   • Eklemler
   • Kalp
   • Sinir Sistemi

Etken
 • Borrelia burgdorferi sensu lato kompleks:
   • B.garinii
   • B.afzelii
   • B.burgdorferi sensu strico
   • B.mayonii
 • 1977 ABD’de Connecticut eyaleti Lyme kasabasında Juvenil RA düşünülen çocuklarda “Lyme artriti” tarif edilmişti.
 • “Lyme hastalığı” adını almıştır.
 • Etken 1981'de izole edilmiştir
 • Gram (-), mikroaerofilik, hareketli, 0.2-0.3x20-30 µm, 3-10 adet helikal şekilli spiroket
 • Plasmidile kodlanan ve eksprese edilen (OspA-F) yüzey proteinleri patogenezde önemli role sahiptir.

Epidemiyoloji
 • Hastalar genellikle kene ısırığını hatırlamaz.
 • Asıl konak kemiriciler ve geyiklerdir, insanlar rastlantısal konaktır.
 • ABD ve Avrupa’da en yaygın kene kaynaklı enfeksiyondur.
 • ABD’de yıllık vaka ~20.000
 • Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sık görülür.
 • Kırsal ve ormanlık bölgede yaşayanlarda risk fazladır.
 • İnsandan insana bulaş yoktur. Plasenta ile geçişte olgu sunumları mevcuttur.
 • Erken dönemde teşhis edilebilirse tam tedavi edilebilen bir hastalıktır.
 • Tedavi edilmezse kronik artrit ve ciddi nörolojik bulgular ortaya çıkabilir.
 • Bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde C grubunda yer almaktadır.
 • Ixodes spp (nimf evresindeki) ile insanlara bulaşır (I.ricinus complex Avrupa, I.scapularis ABD baskın)
 • Ixodes ülkemizde Marmara ve Karadeniz'de sık
 • Haziran-Temmuz'da en sık (70-80bin/yıl, ABD)
 • Bildirilen vakaların 1/3'ü konfirme, gerisi olası vaka
 • Ülkemizdeki epidemiyolojisi konusunda yeterli bilgi yoktur.
 • Seroepidemiyolojik çalışmalarda % 2 -35 antikor pozitifliği vardır.
 • Trakya'da 2003'de kenelerde bir çalışmada %96 saptanmış.
 • Ixodes ricinus kenelerin %4 ‘ü B. burgdorferi ile enfektedir.
 • Hayvancılıkla uğraşanlarda 1995'de %36 saptanmış.
 • Morfealı hastalarda %66 saptanmış.
 • Düşük oranlar da var.

Patogenez
 • Ixodes cinsi kenelerin ısırması
 • Borrelia burgdorferi deri yoluyla cilde girer.
 • Deri dokusunda çoğalır.
 • Konak immün sistemine adapte olur.
 • Deri belirtilerine yol açar.
 • Daha sonra kan ve lenf yoluyla tüm vücuda yayılır.

Klinik
 • Lyme hastalığı 3 evrede karşımıza çıkabilir.
   • Evre 1: Erken lokalize enfeksiyon
   • Evre 2: Erken yaygın enfeksiyon
   • Evre 3: Geç lyme hastalığı
 • Tüm hastalarda tüm evreler görülmeyebilir.

Evre 1: Erken lokalize enfeksiyon
 • Kene temasından 3-32 gün sonra karakteristik “Eritema migrans”
 • Deriden hafif kabarık, düz yada oval, keskin sınırlı, merkezi, çevresi soluk görünümde etrafı parlak kırmızı eritem olguların %50-60’ında saptanır.
 • Hastaların %25'i kene ısırığı hatırlıyor
 • Grip benzeri semptomlar, yorgunluk, halsizlik, letarji, baş ağrısı, miyalji, artralji, bölgesel lap olabilir.


Evre 2: Erken Yaygın Lyme Hastalığı
 • Kene ısırmasından haftalar-aylar sonra ortaya çıkar
 • Yorgunluk
 • Deri: multipl eritema migrans, sekonder anüler lezyonlar, borrelial lenfositom (Avrupa)
 • Gezici eklem ağrısı, artrit atakları tedavisiz vakalarda %60 görülür.
 • Generalize lenfadenopati
 • Boğaz ağrısı, kuru öksürük /ARDS
 • Kardit (%1): A-V nodal blok, miyoperikardit, hafif kardiyomiyopati
 • Karaciğer: kcft anormallikleri, hepatit
 • Splenomegali
 • Böbrek: mikrohematüri, asemptomatik proteinüri
 • Göz: Konjonktivit, irit, koroidit, vitrit, retinit
 • Nörolojik (tedavisiz %15): lenfositik menenjit, kranial nöropati (sıklıkla fasial paralizi, bilateral olabilir), periferal nöropati, nadiren miyelit, ensefalit

Evre 3: Geç Lyme Hastalığı
 • Kene ısırmasından aylar-yıllar sonra ortaya çıkar.
 • Etkilenmeyen doku ve organ yoktur.
 • Halsizlik
 • Tedavisizlerin %60'ında aralıklı mono/oligoartiküler kronik artrit gelişirken, %10'unda persistan monoartrit gelişir, genellikle diz etkilenir
 • Nörolojik hastalık: insidans bilinmemektedir, periferik nöropati veya ensefalomiyelit (her ikisi de nadir)
 • Deri: akrodermatit kronika atrofikans, morfea/lokalize skleroderma benzeri lezyonlar (her ikisi de Avrupa'da)

Klinik bulgular bölgeler arasında farklılık gösterir
 • ABD
   • B. burgdorferi sensu stricto sıklıkla artrite neden olur.
   • B. mayonii bulantı, kusma ve yaygın döküntü
 • Avrupa
   • B. afzelii sıklıkla kronik atrofik akrodermatite neden olur.
  • B. garinii sıklıkla nörolojik bulgulara neden olur.

Post-Lyme hastalığı sendromu
 • Borrelia burgdorferi
 • Tedaviden sonra aylarca devam edebilen nonspesifik semptomları (baş ağrısı, yorgunluk ve artralji gibi) tanımlamak için kullanılır.
 • Çoğunda semptomlar altı aydan bir yıla kadara aşamalı olarak iyileşir.
 • Antibiyotik tedavisi önerilmez.

CDC Lyme Hastalığı Vaka Tanımları
 • Maruziyet
   • Eritema migrans lezyonundan 30 gün öncesine kadar
   • Lyme için endemik bölgede; ağaçlık, çalılık yada çimenli alanlarda bulunma (potansiyel kene habitatı olan bölge)
   • Kene ısırma öyküsü gerekli değil
 • Endemisite
   • O bölgede en az iki kesin tanı vaka olması gerekli VEYA
   • O bölgede bulunan kenelerin B. burdorgferi ile enfekte olduğunu göstermek gerekli

 • Şüpheli Vaka
   • Maruziyet öyküsü yok + Eritema migrans mevcut VEYA
   • Enfeksiyonun laboratuvar kanıtı yok + enfeksiyon bulguları mevcut VEYA
   • Enfeksiyonun laboratuvar kanıtı var ancak klinik bulgu yok
 • Olası Vaka
   • Hekimin laboratuvar kanıtı ile Lyme Hastalığını teşhiş etmesi
 • Kesin Vaka
   • Maruziyet var + Eritema migrans mevcut VEYA
   • Eritema migrans ve laboratuvar kanıtı var ancak maruziyet öyküsü yok VEYA
   • En az bir Geç Lyme Hastalığı bulgusu ile birlikte laboratuvar kanıt varlığı

Tanı
 • Klinik
 • Mikrobiyolojik: Kültür, PCR, ELİSA IgM/IgG (pozitif/şüpheli ise WB doğrulama)
 • EM varsa seronegatiflik muhtemeldir, çünkü lezyon tanısal adaptif bir immün yanıt gelişmeden önce görülür. Laboratuvar testi önerilmez.
 • Evre-2'deki deri dışı bulgular olduğunda seroloji Evre-3'deki gibi tipik pozitiftir.
 • Lyme endemik alanda ikamet veya seyahat ve kene maruziyeti için risk faktörü ve Evre 2/3 ile tutarlı semptomlar varsa serolojik test uygulanmalıdır.
 • Serolojik test uygulanmayanlar (yalancı pozitiflik > gerçek pozitiflik)
   • Eriema migrans saptananlar
   • Endemik bölgelerde yaşayan asemptomatikler
   • Sadece nonspesifik (yorgunluk, myalji, artralji) semptomlular
 • Serolojide iki aşamalı test önerilir.
   • Duyarlılık Evre-1'de %30-40, Evre-2'de %70-100, Evre-3'de %95-99; Özgüllük tüm evrelerde %95'dir.
   • ELISA veya IFA başlangıçta negatifse ve <1 ay içinde uyumlu belirti/bulgu varsa konvalesan serum çalışılır.
   • ELISA veya IFA pozitif , takiben Western Blot (belirti-bulgular <1ay ise IgM/IgG, >1ay IgG) istenir.
   • Tedavi takibinde kullanılmaz.
 • Western immünublot pozitiflik kriterleri:
   • İlk birkaç haftada IgM (ospC 21-24, 39, 41 bantlardan en az 2'sinde pozitiflik)
   • Birkaç haftadan sonra IgG (18, 21-24, 28, 30, 39, 41, 45, 58, 66, 93 bantlardan en az 5'inde pozitiflik)

Tedavi
 • Erken infeksiyon (lokal yada dissemine):
   • Doksisiklin 2x100mg, Amoksisilin 3x500mg, allerji varlığında Sefuroksim 2x500mg 14-21gün
 • Artrit varsa (intermittant yada kronik):
   • Doksisiklin 2x100mg, Amoksisilin 4x500mg 30-60 gün veya Seftriakson 1x2gr iv, Penisilin G 4x5mü 14-28gün
 • Nörolojik bulgu varsa (erken yada geç):
   • Seftriakson 1x2gr iv, PenisilinG 4x5mü, alerji varlığında Doksisilin 3x100mg kp 14-28 gün
 • Tek başına yüz felci varlığında oral tedavi yeterlidir
 • Kardiyak tutulum:
   • 1°A-V blok (P-R>0.3 sn) erken infeksiyon gibi oral tedaviler yeterlidir.
   • Yüksek derece A-V blok varsa Seftriakson 1x2gr iv, Penisilin G 4x5mu iv 14-28 gün verilir.
 • Tedavide kullanılmayanlar:
   • Kinolonlar, 1.kuşak sefalosporinler (sefazolin, sefaleksin), rifampisin dirençlidir.

Korunma
 • Mümkün olduğunca kene bulunan alanlardan uzak durmak önerilir
 • Cildi kapatarak yada kene uzaklaştırıcı ilaç kullanarak kene teması önlenebilir.
 • Spiroketin bulaşmadan önce kene ısırdığı bölgede 24-72 saat bulunması gerekir, 24 saat içerisinde uzaklaştırılma lyme önlemek için yeterli olduğu bildirilmiştir.
 • Kene teması sonrası, 72 saatte tek doz doks 200 mg kp lyme önlemektedir. (kene çıkarıldıktan sonra <72saat)
 • Lyme için henüz aşı mevcut değildir

Balıkesir / TURKEY
...................
inh@drinh.com
İçeriğe dön