Q ateşi - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Q ateşi

Ders Notları > D5
Sinonim
 • Balkan gribi
 • Keçi gribi

Etiyoloji
 • Coxiella burnetii, Rickettsiaceae ailesinin bir üyesidir
 • Zorunlu intraselüler, Gram-negatif, pleomorfik bir bakteriyal zonoozdur.
 • C. burnetii iki antijenik faza sahiptir. Bu, Q humması tanısında önemlidir.
 • Faz I: virulan, patojen, enfekte hayvanlar ve doğada bulunur (kronik enfeksiyon)
 • Faz II: daha az patojen, sadece yumurta ve hücre kültürlerinde bulunur (akut enfeksiyon)

Epidemiyoloji
Dayanıklılık
 • Pastörizasyon ile ölürler.
 • Spor benzeri yapılarından dolayı C. burnetii çevre koşullarına dayanıklıdır.
 • Enfektivitesi yüksek bir patojendir.
 • Dezenfektanların çoğuna da dirençlidir.

Bulaşma
 • Tek bir mikroorganizma enfeksiyona yol açabilir.
 • B grubu biyoterorizm etkeni olarak sınıflandırılmaktadır.
 • WHO tahminine göre 5 kg ajan ile 125,000 hasta, 150 ölüm, etkilenen alan yaklaşık 20 km çapındadır.
 • Kaynaktan itibaren infekte partiküllerin havayla yayılımı sonucunda en yüksek enfeksiyon riski 5 km yarıçaplı bir alanda ortaya çıkmaktadır.
 • Q ateşi, genellikle bulunduğu ortamda etkene maruz kalma riski taşıyan kişilerde ortaya cıkar ve salgınlar yapabilir.

 • Primer rezervuar sığır, koyun ve keçilerdir.
 • İnsana 3 yolla bulaşır.
   • Tozların solunmasıyla (en sık)
   • Enfekte hayvanların çiğ sütleri ve taze peynirlerin yenmesiyle (sindirim yoluyla)
   • Kene ısırması, infekte dokularla temasla (deri yoluyla) bulaşır.
 • İnsandan insana bulaş nadirdir.
 • (transplasental, kan transfüzyonları, kemik iliği nakli…)

Ülkemizde Q ateşi seroprevalansı
 • Genel populasyonda %15
 • Risk gruplarında %30
 • Pnomönili olgularda %15

Risk grupları
 • Çiftçiler
 • Veterinerler,
 • Laboratuvar çalışanları


Klinik
 • İnkubasyon periyodu inokulum miktarına bağlı olarak 1-5 haftadır.
 • Olguların %60’ına kadarı asemptomatik enfeksiyon olabilir.
 • Akut ve kronik olmak üzere 2 alt gruba ayrılabilir.

- Akut Q ateşi
 • Klinik bulgular değişkendir.
 • En sık kendi kendini sınırlayan özgül olmayan grip benzeri ateşli hastalık tablosu şeklinde ortaya cıkar.
 • Bu sebeple kolayca gözden kaçabilir.
 • Bu dönem farklı coğrafi bölgelerde değişkenlik gösterebilmektedir.
 • Nedeni bilinmeyen ateş, hepatit ve atipik pnömoni üçlüsünde mutlaka Q ateşi ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
 • %1-2 mortalite gözlenir.
 • Şiddetli başağrısı (retroorbital) ± fotofobi
 • İzole ateş (%15), hepatit (%40), pnömoni (%30-50, kuru öksürük, göğüs ağrısı, ARDS), pnömoni + hepatit (%20), makülopapüler/purpurik raş (%5-20) , diğer (<%1): miyokardit, perikardit, meningoensefalit diğer klinik formlarıdır.

- Kronik Q ateşi
 • Altı aydan uzun süren vakalarda görülür (akut vakaların %1-5’i).
 • Akut infeksiyondan 1-20 yıl sonra gelişebilir.
 • Kronik Q ateşinin en sık rastlanılan klinik formu endokarditdir (%70). Önceden kalp kapak hastalığı olanlarda gelişir.
 • İmmunsupresifler ve gebeler yüksek riskli kişilerdir.
 • Granülomatöz hepatit, siroz ve osteomyelit gelişebilir.
 • Antibiyoterapiden sonra %50 relaps olabilir.
 • Endokarditte mortalite (%35-55) yüksektir.
 • Kültür negatif endokardit veya damar greft enfeksiyonunda tanı güçtür.


Gebelikte Q ateşi
 • Genellikle asemptomatikdir.
 • Patojen transplasental bulaşabilir.
 • Hedef organ plasentadır.
 • Düşük, neonatal ölüm, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, plasentite neden olabilir.
 • En büyük risk ilk trimesterdedir.
 • Kronik Q ateşi için önemli risk altındadır.
 • Gebe ile temas halindeki tıbbi personel için önemli bir risk teşkil eder.

Tanı
 • Akut Q ateşi genellikle serolojik tanı ile konulmaktadır.
 • Semptomların başlangıcından itibaren 3 haftada %90 olguda antikorlar belirlenir.
 • İmmunfluoresans Antikor (IFA) testi:
   • Kolay uygulanan, altın standart ve hızlı referans testtir.
   • Çok az antijene gereksinim gösterir.
   • Her iki faza karşı gelişen IgM, IgG ve IgA sınıfı antikorları saptayarak hastalığın evresinin belirlenmesini sağlayan bir yöntemdir.
 • Kompleman fiksasyon, ELISA, PCR kullanılabilir.
 • Biyogüvenlik düzeyi 3 laboratuvar gereklidir.

 • Tanıda en erken ikinci haftada alınan serum kullanılır.
 • Akut Q ateşinde anti-faz 2 antikor titrelerinin IgM ≥1/50 ve IgG ≥ 1/200 olması ile tanı konur.
   • Ayrıca akut olguda, akut ve konvalesan serumlarda 4 kat titre artışının gösterilmesi de tanı koydurur.
 • Kronik Q ateşinde (endokardit) anti-faz 1 IgG ≥ 1/800 olması tanıda yeterlidir.
   • Ekokardiyografide vejetasyon sadece %12 vakada görülmektedir.

Tedavi
 • Akut infeksiyon kendi kendini sınırlayabilir.
 • Ancak, ağır ve riskli olgularda doksisiklin önerilmektedir.
 • Seftriakson in vitro bakteriyostatik etkili ve bazı olgularda klinik etkisi de gözlenmiştir.
 • Akut vakada Doksisiklin 2x100 mg kp po 2 hafta kullanılır.
 • Kapak lezyonu varsa infektif endokarditten korunmak icin süre 1 yıl olmalıdır.
 • Kronik infeksiyonda 2-3 yıl tedavi gerekebilir.
 • Hamile ve 8 yaş altı çocukta seçilecek antibiyotik TMP/SMX’dir.
 • Endokardit vakalarının %50’sine kapak replasmanı gerekir.

Korunma
 • Hastalıktan iyileşenlerde ömür boyu bağışıklık geliştiği düşünülmektedir.
 • Avustralya’da risk altındaki kişilerde yapılan serolojik test ve cilt testi sonucuna göre hastalığa duyarlı bulunanlara Q ateşi aşısı (Q-VaxR-CSL Biotherapies) uygulanmaktadır.
 • 5 yıl süreyle etkinliği %95’den fazladır.

Balıkesir / TURKEY
...................
inh@drinh.com
İçeriğe dön