Sepsis - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Sepsis

Ders Notları > D5
İnfeksiyon Hastalıkları Acilleri
 • Sepsis
 • Pürülan menenjit, herpes ensefaliti ..
 • İmmün düşkün hastada infeksiyonlar (febril nötropeni..)
 • Akut infektif endokardit
 • Akut lober pnömoni
 • Nekrotizan fasiit
 • Hemorajik ateşler
 • Tetanoz
 • Kolera
 • Falsiparum sıtması

Akut ateşli hasta acil değerlendirilmeli
 • Genel durumu kötü
 • Septik / toksik görünüm
 • İleri derecede hasta görünüm
 • Huzursuz (ajite), konfüze / letarjik
 • Bilinci kapalı
 • Dispne, takipne, taşikardi
 • “Hiç iyi olmadığını”, “önceki güne göre kötü olduğunu”

Acil değerlendirme
 • Sepsis tablosu hızlıca belirlenmelidir.
 • Ense sertliğine hemen bakılmalıdır.
 • Diğer acil durumların varlığı araştırılmalıdır.
 • Temas, seyahat, bağışıklık vs. ayrıntılı anamnez alınmalıdır.

Enfeksiyon bölgesine yönlendiren tüm bulgular birlikte ele alınmalı
 • Yakınmalar: öksürük, balgam, nefes darlığı, dizüri, ishal vb.
 • Fizik muayene: Vital bulgular, meninks iritasyon bulguları , üfürüm, ral, KVAH, döküntü, organomegali
 • Radyoloji: PA akc grafide infiltrasyon, USG’de apse, EKO’da vejetasyon
 • Laboratuvar: WBC, ESH, CRP, PRC, AST-ALT, Kre-Üre artışı, piyüri
 • Yaşlıların 1/3’ünde odak saptanamadan bakteriyemi görülebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Akut ateşli hastada enfeksiyon dışı nedenler
 • Serebral kanama
 • Serebrovasküler atak
 • Konvülziyon
 • Lösemi-lenfoma
 • Solid tümör
 • Hematom
 • Akciğer embolisi
 • Miyokart infarktüsü
 • Romatolojik hastalıklar
 • İlaç ateşi

Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu (SİYS)
 • Ateş >38°C veya <36°C
 • Kalp hızı >90/dk,
 • Solunum hızı >20/dk veya PCO2<32 mmHg
 • Lökosit >12,000/mm3, <4000/mm3 veya çomak >% 10

 • Yukarıdaki 4 ölçütten ≥2 varsa SİYS tanımını karşılar.
 • İnfeksiyon dışı SİYS nedenleri: Yanık, travma, pankreatit

Sepsis tanımları
 • Eski tanım: SİYS + Enfeksiyon (klinik, radyolojik, mikrobiyolojik, histopatolojik)
 • Yeni tanım: Kanıtlanmış enfeksiyona karşı bozulmuş ve anormal konak cevabına bağlı yaşamı tehdit eden organ yetmezliği

qSOFA skoru (hızlı sofa)
 • YBÜ dışı (tüm acil dahil) hasta başı değerlendirilir.
1) Hipotansiyon: Sistolik TA ≤100 mmHg (1 puan)
2) Bilinç değişikliği: GKS <15 (1 puan)
3) Takipne: solunum sayısı ≥22/dk (1 puan)
 • ≥2 puan organ işlev bozukluğu
 • 0 puan <%1, 1 puan %2-3, 2 puan ≥%10 mortalite

SOFA skoru
Sepsis = Enfeksiyon + SOFA skorunda ≥2 artış

Normal SOFA skorunda kullanılan parametreler
 • PaO2 / FiO2
 • Trombosit, ×10³/µL
 • Bilirubin, mg/dL (μmol/L)
 • Glasgow Koma Ölçeği skoru
 • Ortalama arter basıncı (OAB) yönetimi için gerekli vazopressör ilaç durumu
 • Kreatinin, mg/dL (μmol/L) (veya idrar çıkışı)


Septik şok tanımları
Eski tanım: Sepsis + sıvı resusitasyonuna dirençli hipotansiyon
Yeni tanım: Sıvı resusitasyonuna karşın OAB ≥65 mmHg için vazopresör ihtiyacı + serum laktat >2 mmol/L (>18 mg/dL) (yeni)

OAB= (sTA + (2xdTA)) / 3

Epidemiyoloji
 • Son yıllarda ileri yaş, immunsupresif ilaçlar ve erken tanı araçları ile sepsisin insidansı artmaktadır.
 • Dünyada 437/100 000 kişi/yıl görülmektedir.
 • Mortalite azalmaktadır.
 • Solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışa paralel kışın en fazla karşılaşılmaktadır.

Etken Mikroorganizma
 • Gram pozitif bakteriler en sık sorumlu etkenlerdir (S. aureus, S. pneumoniae, Enterococcus spp. ..)
 • Gram negatif bakteriler 2.sıklıkta görülmektedir (E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis., P. aureginosa ...)
 • Polimikrobik etkenler: aerop, fakültatif anaerop, anaerop (B. fragilis)
 • Fungal etkenler, bakterilerden daha az saptansa da son yıllarda artış göstermektedir.
 • Hastaların yarısında etken üretilememektedir.

Risk faktörleri
 • Yoğun bakım öyküsü, hastaların yarısında nozokomiyal enfeksiyon
 • Bakteremi, kan kültür pozitifliğinin %95’i sepsisle ilişkili
 • İleri yaş (>65), yüksek mortalite
 • DM, immun supresyon, ilaç, malignite, siroz, KBY, AIDS…
 • Toplum kökenli pnömoni
 • Hastaneye yatış öyküsü, özellikle antibiyotik kullandıysa, sonraki 90 günde 3 kat risk

Patogenez
 • İnflamasyonla birlikte koagülasyon kaskatlarının kontrolsüz aktivasyonu
 • Fibrinolizin suprese olması
 • Homeostazın kaybolması

Klinik
 • Hipotansiyon
 • Taşikardi
 • Ateş
 • Ciddiyet arttıkça şok bulguları, siyanoz, organ yetmezlikleri

Tanı
Laboratuvar
 • Tam kan sayımında lökositoz (sola kayma, toksik granülasyon)
 • Proteinüri
 • Hipoksemi
 • Transaminazlarda hafif artma
 • CRP ve prokalsitonin (18-20 saat erken, prognozda yararlı) artışı
 • Diyabetiklerde hiperglisemi
 • Ciddi sepsiste laktik asidoz, azotemi, lökopeni, lökomoid reaksiyon, trombositopeni, DİK bulguları, anemi, hipoglisemi

Mikrobiyoloji
 • Uygun örnek tedavi öncesi alınmalı
 • Kan kültürü (en az 2 set; SVK varsa eş zamanlı)
 • Balgam, plevral sıvı, idrar, dışkı, BOS vd.
 • Grip mevsimi solunum semptomları varsa hızlı test
 • İmkan varsa moleküler (multipleks PZR)

Görüntüleme
 • Enfeksiyon odağının belirlenmesi için şarttır
 • Direkt grafi
 • USG
 • BT
 • MR

Ayırıcı tanı
 • Doku hasarı: Cerrahi/travma, hematom/venöz tromboz, miyokart infarktüsü, akciğer infarktüsü, pankreatit
 • Metabolik: Tiroid krizi, akut adrenal yetmezlik
 • Tedavi ilişkili: Kan ürünleri, GM-CSF, anestezik madde malign hiperpreksisi, nöroleptik malign sendrom (haloperidol, opiatlar)
 • Malignite: Hipernefroma, lenfoma, tümör lizis sendromu
 • Nörolojik: Subaraknoid kanama

Prognoz
 • Mortalite sepsiste >%10, septik şokta >%40
 • Taburcu oldukta sonra ölüm riski 2 yıl yüksek
 • Sepsis dışı sebepler (kalp yetmezliği, KOAH alevlenmesi, pnomoni…)
 • Kardiyovaskuler olay riski yüksek

Kötü prognoz
 • Hipotermi
 • Lökopeni
 • Ttrombositopeni
 • İleri yaş
 • Komorbiteler (DM, siroz, böbrek yetmezliği)
 • Üriner sistem dışı enfeksiyon
 • Nozokomiyal etken
 • Uygun antibiyotiğin geç başlanması
 • Laktat >4mmol/L

Tedavi
 • Medikal bir acil
 • Tanı anında hemen: (ABC)
   • Hava yolu
   • Dolaşımın sağlanması
   • Hipokseminin düzeltilmesi
   • Damar yolu, genellikle santral kateter

Solunum desteği
 • Her hastaya oksijen desteği
 • “Pulse oksimetri” ile oksijenasyonun sürekli takibi
 • Akut solunum yetmezliği varsa YBÜ’de entübasyon ve mekanik ventilasyon

Damar yolu
 • Bir an önce açılmalı
 • Genellikle santral venöz kateter (SVK)
 • SVK açılması sıvı ve antibiyotiği geciktirmemeli
 • SVK ile hızlı sıvı infüzyonu, vazopressörler, kan ürünleri, kan örneği alımı, CVP ölçümü, ScvO2 ölçümü

İlk inceleme
 • Kısa hikaye
 • Fizik muayene
 • Laboratuar, mikrobiyolojik, görüntüleme testleri
 • Enfeksiyon kaynağını tahmin

45 dakika içinde
 • Tam kan sayımı
 • Biyokimya, KCFT, GFR
 • CRP, Prokalsitonin
 • Koagulasyon testleri, D-dimer
 • Serum laktat
 • Tam idrar testi
 • Arteryel kan gazı
 • Kan kültürleri, diğer kültürler, idrar analizi
 • Görüntüleme

IV sıvılar (ilk 3 saat)
 • En önemlisi bir an önce perfüzyonun düzeltilmesi ve antibiyotik tedavisi
 • Perfüzyonu düzeltmek için ilk 3 saatte 30 mL/kg kristaloid, 2-3 litre yeterli, fazlası yararsız
 • İyi tanımlanmış (500cc) bolus infüzyonlar
 • Her bolus sonrası pulmoner ödem ve kalp yetmezliği için takip
 • Kristaloid uygun, albumin daha pahalı, hidroksietil nişasta veya hipertonik salin kullanılmamalı

Ampirik antibiyotik
 • Kısa hikaye, fizik muayene ve laboratuvar sonuçları birlikte değerlendirilir.
 • İnfeksiyon bölgesi tahminine göre gerekli kültürler alınır.
 • En geç 1 saat içinde en olası etkene yönelik ampirik antibiyotik başlanır.
 • Antibiyotik başlanmasında gecikme durumunda %7.6/saat mortalite riski artar.
 • Geniş spektrumlu, bakterisidal, iyi doku geçişli ve yeterli dozda olmalıdır.
 • İlacın veriliş yolu, dozu, doz aralığı ve süresi belirlenmelidir.

Göz önünde bulundurulması gereken durumlar
 • Son 3 ayda kullandığı antibiyotikler
 • İlaç intoleransı
 • Altta yatan hastalıklar (immunsupreyon durumu..)
 • Toplum ya da hastane kökenli oluşu (sağlıkla ilişkili hizmet alıp almaması..)
 • Antibiyotik duyarlılık/direnç paternleri ve oranları
 • Kolonizasyon
 • Önceki dokümante enfeksiyonlar

Antibiyotik seçimi
 • Hasta özellikleri belirlenmeli (yaş, özgeçmiş, yandaş hastalıklar, muhtemel enfeksiyon bölgesi, yabancı cisim varlığı)
 • Gram boyama sonucu dikkate alınmalı
 • Lokal antimikrobiyal direnç paternleri gözetilmeli
 • Septik şok yoksa:
   • Gram pozitif-negatif bakterileri kapsayan monoretapi veya kombinasyon
   • Karbapenem, Piperasilin/tazobaktam

 • Septik şok durumunda
   • En az iki farklı gruptan iki antibiyotik kombinasyonu
   • En sık etkenler, E. coli, S. aureus, K. pneumonia, S. pneumonia olduğu için kapsanmalı
   • Lokal direnç oranları dikkate alınmalı
   • Örn, vankomisin (MRSA) + karbapenem/Piperasilin/tazobaktam

 • Ampirik MRSA tedavisi
   • Sepsiste rutin önerilmez.
   • Toplum kaynaklı görülebilmektedir.
   • Septik şok veya hastada MRSA için risk faktörü varsa ampirik vankomisin, linezolid, daptomisin… ampirik tedaviye eklenir.

 • Antipseudomonal tedavi
   • Pseudomonas olası bir etkense, Vankomisin ile birlikte, antipseudomonal penisilin, antipseudomonal sefalosporin, kinolon(siprofloksasin), amikasin veya Karbapenem (imipenem, meropenem)
   • Lokal direnç verileri dikkate alınmalı
   • Pseudomonas dışındaki Gram olumsuzlarda monoterapi

 • Antifungal tedavi
   • Rutin ampirik antifungal önerilmez
   • İnvazif fungal enfeksiyon riskini artıran durumlar (TPN, cerrahi, kemoterapi, Candida kolonizasyonu…) olsada ampirik antifungal tartışmalı, hasta bazında tedavi
   • Candida veya aspergillus enfeksiyon riski çok yüksekse veya hasta nötropenikse ampirik vorikonazol veya ekinokandin

Antibiyotik dozları
 • Tüm antibiyotikler en etkili dozda kullanılmalıdır.
 • Yükleme dozları olan antibiyotiklerde uygulamada takip edilmelidir.
 • Sürekli infüzyon tartışmalıdır.

Nerede takip edilmeli
 • Mümkünse yoğun bakımda
 • Şok, solunum desteği ihtiyacı yoksa servis denenebilir
 • Yoğun bakıma almak için eşik düşük olmalı
 • Stabil olduktan sonra servise alınabilir

Tedaviye yanıtın takibi
 • Sıvı ve antibiyotik tedavisi başlandıktan sonra yanıt çok sık takip edilmeli
 • Hemodinamik ve laboratuvar parametreleri
 • Çoğu hastada 6-24 saatte yanıt, haftalar da sürebilir
 • Tedavi yanıtına göre tedavi şekillenmeli

Septik odak tespit ve kontrolü
 • Ampirik antibiyotikten sonra odak tespiti ve kontrolu
 • Fizik muayene ve anamnez çok önemli
 • Başlangıç tedavisine yanıt yoksa detaylı araştırma
 • 12 saat içinde odak tespiti için gerekli testler yapılmalı
 • Görüntüleme (CT, USG…)
 • Örnek alınması (BAL, aspirasyon örneği…)
 • İnvazif fungal enfeksiyon riski; 1,3 beta-Dglukan, galaktomannan

Kaynak kontrolü
 • Direne edilmemiş enfeksiyon kaynağı varsa yalnızca medikal tedavi yetersiz
 • Enfekte vasküler cihazlar çıkarılmalı (yenisi açıldıktan sonra)
 • Mümkünse tüm yabancı cisimler çıkarılmalı
 • Apse direnajı (ampiyem, septik artrit…)
 • Gerekirse amputasyon, kolektomi, nefrostomi…
 • Tanı sonrası 6-12 saatte, ne kadar erken olabilirse

Başlangıç tedavisine yanıt yoksa
 • Kaynak kontrolu ve antibiyotik
 • Komplikasyon, yandaş problem (pnomotoraks…)
 • Vasopressor, glukokortikoid, kan transfuzyonu, inotropik tedavi

Hemodinamik destek
 • Damar yolu açılıp agresif sıvı resusitasyonu başlanmalı
 • Başlangıç replasmanının kristalloid sıvılarla yapılması uygun
 • Çok fazla kristalloid gereksinimi varsa albümin kullanılır
 • Hipovolemi kaynaklı doku hipoperfüzyonunda kristalloid miktarının minimum 30 mL/kg’a ulaşılması hedeflenir

Vazopressörler
 • Yeterli sıvıya rağmen hipotansifse veya kardiyojenik pulmoner ödem varsa
 • Tek başına Norepinefrin ilk tercih
 • Hastaya göre kişiselleştirilmeli
 • Ciddi taşikardi; beta adrenerjik etkisi olmayan vasopressin
 • Ciddi bradikardi, dopamin (böbrekleri korumak için düşük doz kullanılmamalı)
 • Epinefrin, kan basıncını normal yükseklikte idame ettirmek için ek bir tedaviye ihtiyaç duyulduğunda NE’e eklenebilir ya da yerine kullanılabilir.

İnotropik tedavi
 • Yeterli sıvı ve vazopressör tedaviye rağmen yanıt yoksa özellikle kardiyak output düşükse
 • Kardiyak indeks normal seviyenin üstüne çıkarılmamalı
 • 20 μg/kg/dk dobutamin infüzyonu ilk seçenektir
 • Epinefrin alternatif

Glukokortikoidler
 • Sıvı replasmanı ve vazopresörlerle hemodinami sağlanamazsa uygulanır
 • Septik şok yoksa önerilmez
 • 4x50 mg/gün hidrokortizon (sürekli infüzyon) 5-7 gün önerilir

Eritrosit transfüzyonu
 • Hemorajik şok veya aktif miyokard iskemisi yoksa Hb <7g/dl ise düşünülmeli,
 • Hb >10g/dl veya hematokrit >30 olmasının faydası gösterilememiş
 • Sepsis olmasa da kritik hastalarda Hb >7g/dl faydalı

Trombosit infüzyonu
 • PLT <10.000/mm3
   • Kanama yoksa
 • PLT <20.000/mm3
   • Kanama riski yüksek
   • Ateşli, yakında kanama, PLT’de hızlı düşüş, diğer pıhtılaşma boz.
 • PLT >50.000/mm3
   • Cerrahi, invazif işlem

Glukoz kontrolü
 • Ağır sepsiste iki ardışık kan glukoz >180 mg/dL ise insülin uygulanmalı
 • <180 mg/dL olması hedeflenmeli (150mg/dl civarında tutulmalı)
 • Glukoz ve insülin infüzyonu dengeye gelene kadar her 1-2 saatte bir ölçülmeli

Diğer profilaksi
 • Derin ven trombozu profilaksisi (düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi)
 • Stres ülseri profilaksisi (kanama riski olanlarda proton pompa inhibitörleri veya H2 reseptör antagonistleri)
 • Uygun beslenmenin sağlanması ve devamı

Başlangıç tedavisine yanıt alındıysa
 • Kaynak kontrolünün sağlanması
 • Antibiyotik rejiminin gözden geçirilmesi
 • Sıvıların azaltılması
 • Saatler-birkaç gün içerisinde

Sıvıların azaltılması
 • Klinik, hemodinamik, laboratuvar yanıt alınınca (genelde birkaç saat-gün), sıvılar ve vazopressörler azaltılmalı, kesilmeli, gerekirse diüretik verilmeli
 • Kardiyojenik, non kardiyojenik pulmoner ödem için yakın takip
 • Aşırı sıvı vermemek mekanik ventilatör ve yoğun bakım süresini azaltıyor
 • Aşırı sıvı ek girişime yol açıyor (torasentez…)

Antibiyotikler
 • De-eskalasyon ve tedavi devamı için günlük değerlendirme
 • Klinik düzeliyorsa ve etken üretildiyse de-eskalasyon (birkaç gün içinde)
 • Mümkünse etkene yönelik tedavi
 • Metisiline Dirençli Stafilokok üretilmediyse vankomisin kesilmeli

Tedavi süresi
 • Hızlı yanıt, etken üretilememişse 7-10 gün
 • Yavaş yanıt, kaynak kontrolü tam değil, S. aureus bakteriyemisi, fungemi, HSV,CMV viremisi, endokardit, osteomiyelit; daha uzun tedavi
 • Nötropenik hastada planlanan tedavi, nötropeni düzelinceye kadar hangisi daha uzunsa
 • Nötropenik değilse, enfeksiyon dışlanmışsa antibiyotik hemen kesilmeli

Destek tedavisi
 • Beslenme, mümkünse enteral
 • Stres ülseri profilaksisi
 • Venöz tromboemboli profilaksisi
 • İnsülin tedavisi, KŞ >180mg/dl
 • Antipiretik
 • Mekanik ventilasyon, sedasyon

Tedavi özeti
 • İlk önce hava yolu, solunum, dola㿪ım, damar yolu (A,B,C)
 • 3 saat içinde 30mL/kg kristaloid
 • 1 saat içinde sepsiste geniş spektrumlu monoterapi veya kombinasyon, septik şokta en az iki farklı sınıftan MRSA’yı kapsayan kombinasyon
 • MAP 65-70mmHg, idrar çıkışı ≥0.5mL/kg/saat
 • CVP 8-12mmHg, ScvO2 ≥70%
 • Sıvıya yanıt yoksa vasopressör (norepinefrin)
 • Hb <7g/dL ise eritrosit transfüzyonu
 • Kaynak kontrolü ve etkene yönelik tedavi

Balıkesir / TURKEY
...................
inh@drinh.com
İçeriğe dön