Tularemi - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Tularemi

Ders Notları > D5
Tarihçe
 • 1911 California’nın Tulare şehrinde tarla sincaplarında tanımlandı.
 • 1912 Bacterium tularense izole edildi.
 • 1959 Bakteri adı: Fracisella tularensis olarak değiştirildi.
 • George Walter McCoy (1876-1952)
 • Edward Francis (1872-1957). İnsan çalışması ile Nobel ödülü aldı.

Etiyoloji
 • Küçük, hareketsiz, sporsuz, zorunlu aerob, katalaz pozitif
 • Fakültatif hücre içi, Gram negatif kokobasil
 • Toksin üretmez, zarfı ince lipopolisakkarid yapılı
 • Sistein içeren FRANCİS besiyerinde 3-7 günde ürer.
 • Proteobakteria şubesi - Gammaproteobacteria sınıfı - Francisellaceae ailesi - Francisella cinsi - F. tularensis türü (4 alt türü var)
 • F. tularensis tek bir antijenik tipi var. Proteus OX19, Brucella, Yersinia ile antijenik benzerlik gösterir.
 • Bir makrofajı (sarı) enfekte eden Francisella tularensis (mavi)

F. tularensisi alt türleri
 • F. t. tularensis (tip A, F. t. nearctica)
   • Yüksek düzeyde virulandır.
   • En öldürücüdür.
   • Pnömoni ilişkilidir.
   • Kuzey Amerikada yaygındır.
 • F. t. holarctica (tip B, F. t. palaerctica)
   • Avrupa ve Asya’da yaygındır.
   • Daha az virulandır.
   • Nadiren ölümcüldür.
   • Hafif infeksiyonlar yapar
   • Henüz FDA onayı almamış zayıflatılmış canlı aşısı vardır.
 • F. t. mediasiatica
   • Orta Asya’da  görülmektedir.
   • Holarctica ile benzer klinik yapar.
 • F. t. novicida
   • Kuzey ABD ve Avusturalya’da rastlanmaktadır.
   • İmmun yetmezlikli kişilerde hastalık yapar
   • Çok düşük virulansa sahiptir.

Epidemiyoloji
 • Bakteri aylarca suda, çamurda, hayvan karkaslarında canlı kalabilir.
 • B-laktamaz varlığı nedeniyle beta-laktamlara, makrolid ve kotrimoksazole dirençlidir.
 • Aminoglikozidler, kloramfenikol, tetrasiklin ve kinolon duyarlıdır.
 • Bakteriyel zoonozdur
 • İnsandan insana bulaşmaz.
 • Potansiyel biyoterorizm ajanıdır. (Y. pestis, B. anthracis ve Ebola gibi)
 • Tarla-su fareleri gibi kemiricilerde, sincap, köstebek, tavşanlarda infeksiyon oluşturur.
 • Su, idrar, dışkı, çamur, tüy infeksiyon kaynağı olabilir.
 • Sularda serbest yaşayan amipler içinde uzun süre yaşayabilir.
 • Subkutan 10 bakteri, solunumla 10-50 bakteri infeksiyon  yapabilir.
 • Avcı, kasap, aşçı, veteriner: infekte hayvanın deri ve etine temasla bulaş olabilir.

Bulaşma
 • İnsandan insana bulaş bildirilmemiştir.
 • İnfekte hayvan teması ile bulaş: kış ayları
 • Artropod (sert keneler..) ısırması ile bulaş: bahar ve yaz aylarn
   • Sivrisinek ve kan emici sineklerle (Culex, Aedes cinsi)
 • Kemiricilerin kirlettiği sularla bulaş  sonbahar ve kış ayları
 • Sularda ve suda yaşayan kemiricilerde F. t. holarctica sorumlu
 • Kontamine gıda tüketimi (orofaringeal form)
 • İnfekte aerosol ve tozların solunması (F. t. tularensis)
   • "çim biçme makinesi hastalığı" olarak ta anılmıştır
 • Konjunktival bulaşta olasıdır.

Tularemi Salgınları
 • Dünya:
   • K. Amerika, İsveç, Finlandiya, İspanya, Türkiye, Kosova bildirmiştir.
 • Türkiye:
   • 2005’den itibaren bildirimi zorunlu hastalıktır
   • 2006-2010 arasında yaklaşık 1300 olgu bildirilmiştir.
   • Lüleburgaz, Van, Antalya, Bursa Karacabey salgınları, Ankara Ayaş, Bolu Gerede, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Kocaeli
   • Sonbahar ve kış aylarında daha sık görülür.
   • Orofaringeal form baskındır. F. t. holarctica en sık etkendir.
   • İnfekte farelerin kontamine ettiği klorlanmamış içme suyu kaynaklıdır.

 • F. tularensis alt türlerinin neden olduğu hastalığın küresel dağılımı


 • Tularemi İllere Göre Dağılımı (Ocak-Haziran 2010)

Patogenez
 • Ömür boyu bağışıklık bırakır.
 • Kapsülü virulans faktörüdür (PNL tarafından yıkım engellenir)
 • Kapsülü olamayan mutant F. tularensis canlı aşı suşu (LVS) normal insan serumu bakterisidal etkisi tarafından hemen öldürülür.
 • PNL’lerdeki oksidanlara bakterinin karşı koyabilme yeteneği vardır.
 • Kemirgen makrofajlarında fagozom-lizozom füzyonunda, fagozom asidifikasyonunda ve konak demiri kullanımında yetersizlik vardır.
 • Virulanstan sorumlu bir patojenite adası (FPI) saptanmıştır. Tip B’de FPI gen eksikliği nedeniyle düşük virulansa sahiptir.
 • Bakteri makrofajlarda hücre içi yerleşim ile uzun süre yaşar.
 • Deri-mukoza girişi → 3-5 gün sonra papül → sonra ülser → lokal çoğalma → lenf yoluyla bölgesel lenf nodlarına yayılım → Karaciğer, dalak ve akciğer gibi organlara yayılım → Bakteriyemi
 • Tüm dokularda yoğun inflamatuvar yanıt oluşur. PNL infiltrasyonunu nekroz, MNL birikimi (Makrofaj, ve T lenfositleri içeren) izler.
 • Sonuçta epiteloid hücre, dev hücre ve kazeöz nekroz → Granülom
 • Tip A → doku nekrozu çok yaygın, çoğunda pnömoni var,         Tip B’ye göre konakta çok hızlı çoğalır ve konak yanıtı belirgindir.

Klinik
 • İnkübasyon süresi 3-5 gündür (1-21 gün).
 • F. tularensis’in alttürlerine göre değişkenlik gösterir.
 • F. t. tularensis insanlarda en infeksiyöz patojenlerden biridir.
 • Virulans, immünite, bakterinin giriş yeri ve inokulum miktarı önemlidir.

 • Ani başlangıçlıdır.
 • Ateş (38-40°C); tedavisiz olgularda haftalarca sürebilir.
 • Rölatif bradikardi (%50)
 • Üşüme, baş ağrısı
 • Bulantı, kusma
 • Kırıklık, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, terleme

 • Solunum semptomları, boğaz ağrısı ve substernal ağrı başlıca şikayetlerdir.
 • Rhabdomyolizis ve şokla hasta kaybedilir.
 • F. t. holarctica nadiren fatal seyreder. Hastalığın uzamasına ve supuratif komplikasyonlara yol açar.

- Ülseroglandüler Tularemi
 • Dünyada en sık görülen formdur (%40-85)
 • En sık kene ısırması ile oluşur.
 • Özellikle avcılarda infekte hayvan doku teması ile bulaşır.
 • İnokülasyon yeri → birkaç günde kırmızı ağrılı papül →  ağrılı düz tabanlı koyu kabuklu ülser
 • Ağrılı bölgesel LAP (süpürasyon olabilir)
 • Yüksek ateş
 • Ayırıcı tanı: Şarbon, orf, primer sifiliz, riketsiya çiçeği

- Glandüler Tularemi
 • %10-25
 • Deri ülseri yoktur. (ülseroglandülerden farkı)
 • Ateş + LAP
 • Ayırıcı Tanı: kedi tırmığı hastalığı, tüberküloz lenfadenit, şankroid, genital herpes, sekonder sifiliz, bubonik veba

- Oküloglandüler Tularemi
 • <%5
 • Gözlerin kontamine sıvı ve elle teması ile oluşur.
 • Konjunktiva hiperemi ve ödemlidir.
 • Parinaud sendromu görülür.
   • Konjonktivit (sıklıkla tek taraflı)
   • Preauriküler, submandibular veya servikal LAP
 • Ayırıcı tanı: kedi tırmığı hastalığı, keratokonjonktivit (adenovirus, HSV), sifiliz, tüberküloz

- Pnömonik Tularemi
 • <%5
 • Bakteri solunum yolu ile alınır (laborantlar için tehlikeli!)
 • Tifoid/ülseroglandüler formun hematojen yayılımı ile oluşabilir.
 • Ateş, öksürük, substernal yanma
 • Hiler LAP, yama tarzı infiltrasyon, lober konsolidasyon, kavitasyon, plevral effüzyon
 • Ayırıcı Tanı: Toplum kökenli diğer pnömoniler, inhalasyon  şarbonu, Q ateşi, akciğer tüberkülozu

- Tifoidal Tularemi
 • <%5. Giriş yeri belli değildir. Çok fazla bakteri alındığında oluşur.
 • Devamlı ateş, üşüme, halsizlik, kilo kaybı
 • Baş ağrısı, kusma, karın ağrısı, diyare, öksürük
 • LAP yok
 • Yüksek CK, miyoglobinüri, hiponatremi, kan kültüründe ürer
 • Pnömoni, menenjit, akut böbrek yetmezliği, mortalite %50
 • Ayırıcı tanı: Bruselloz, leptospiroz, endokardit, sıtma, Q ateşi, tifo, meningokoksemi, veba

- Orofaringeal Tularemi
 • Ülkemizde en sık görülen tularemi formudur.
 • <%15 (Dünya)
 • Kontamine su, iyi pişmemiş gıda alımı ile bulaşır.
 • Ateş, boğaz ağrısı, eksudatif/ülseratif tonsillit
 • Tek/iki taraflı ağrılı servikal LAP (± süpürasyon)
 • B-laktam tedavi yanıtsızlığı öyküsü vardır.
 • Ayırıcı tanı: streptokoksik tonsillofarenjit, EMN

Tularemide deri lezyonları
 • Tüm formlarda %8-20 görülebilir (2.haftada)
 • Papüler, papülo-veziküler, eritema nodosum,  eritema multiforme

Komplikasyonlar
 • Lenf nodu süpürasyonu (en sık)
 • Menenjit
 • Perikardit, endokardit
 • Hepatit
 • Peritonit
 • Osteomyelit

Tanı
 • İzolasyon rutinde önerilmez. BSL-2 gerekir (saf bakteri/hayvan çalışmasında BSL-3).
 • Mikroaglutinasyon: 1/160 tek titre yada 4X titre artışı olması
 • ELISA, PCR
 • Lökosit normal/artmış, sedimentasyon artmış
 • AST, ALT, CK artmış
 • Trombositopeni

Ayırıcı Tanı
 • Streptokoksik, stafilokoksik, tüberküloz lenfadenit
 • Kedi tırmığı hastalığı
 • Enfeksiyöz mononükleoz

Vaka tanımları
 • Şüpheli Vaka
   • Tularemi uyumlu klinik semptomlar ve riskli temas hikayesi
 • Olası Vaka
   • Klinik semptomlar var ve alınan örneklerden F. tularensis antijen yada DNA pozitifliğinin gösterilmesi
   • Tek bir serumda serolojik pozitifliğin saptanması
 • Kesin Vaka
   • Kültürde üreyen F. tularensis’in identifikasyonu (Ag yada DNA bakılarak)
   • Farklı zamanda alınan serum örneklerinde 4X artış (Tüp yada mikroagglütinasyon testi)
   • ELISA ile en az bir serumda yüksek düzeyde pozitiflik saptanması

Tedavi
 • Erken (<3 hafta) antibiyotik tedavisi önerilir. Bundan amaç;
   • İyileşme süresini kısaltmak
   • Komplikasyonları önlemek
   • Relapsları azaltmak
   • Ölümleri önlemek
 • Antibiyotik öncesi dönemde ölüm oranı >%30, streptomisin kullanılması sonrası <%4

 • Streptomisin 2x1gr İM 10 gün (ilk tercih, en etkili, relaps yok)
   • Yan etki yakından izlenmelidir.
   • Çocuklarda Gentamisin 5mg/kg 10 gün tercih edilir.
 • Doksisiklin 2x100mg po 14-21 gün (relaps oranı yüksek)
 • Siprofloksasin 2x500 mg po 10-14 gün
 • Beta-laktamlar, makrolidler ve sulfonamidler etkisizdir
 • Erken tedavi, lenf nodu süpürasyonunu önlemede en etkilidir.

Korunma
 • Suların düzenli klorlanması
 • Keneden korunma
 • Sivrisinek için repellent
 • Laboratuvar çalışanları için canlı atenue aşı mevcuttur
 • Bildirimi zorunludur (>2005)
 • 2005/61 sayınılı genelge ile içme/kullanma suyu kaynakları ve depolarının ıslahının yapılması ile tularemi ayırıcı tanısında dikkat edilecek hususlar illere bildirilmiştir.

Balıkesir / TURKEY
...................
inh@drinh.com
İçeriğe dön