Deri-Yumuşak Doku İnfeksiyonları - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İçeriğe git

Ana menü:

Deri-Yumuşak Doku İnfeksiyonları

Dersler

Komplike olmayan deri infeksiyonları
İmpetigo
Ektima
Fronkül
Follikülit
Yüzeyel selülit
Erizipel

Komplike deri infeksiyonları

Şiddetli selülit
Şiddetli erizipel
Karbonkül

Komplike deri-yumuşak doku infeksiyonları
Perianal apseler
Nekrotizan fasiit
Gazlı gangren
Diyabetik Ayak İnfeksiyonu
Piyomiyozit

Kolaylaştırıcı faktörler
Travma
Deri frajilitesi
İmmun sistem bozuklukları
Altta yatan kronik hastalıklar (Diyabet …)
Bası
Yabancı cisim (kateterler..)
Vasküler yetmezlik
Obezite

KLİNİK
Y
ara ve infeksiyon şiddeti değerlendirilmeli
Hafif şiddetli

-
Sadece deride eritem, ödem, ağrı, hassasiyet, ısı artışı
Komplike DYDİ (hastaneye gönderilmeli)

-
Deri lezyonu ve sistemik toksisite bulgularının varlığı
-
Cerrahi girişim gereksinimi
-
Nekrotizan DYDİ
-
Cerrahi alan infeksiyonu olması
-
Perianal alan tutulumu
-
Diyabetik ayak infeksiyonu
-
Komorbidite (DM, immunsupresyon, obezite..)

 

İmpetigo
S.pyogenes en sık etken
Epidermisle sınırlı
Minör travma, sinek ısırığı
Yüz, ekstremite, çok sayıda
Büllöz ya da non-büllöz
Sistemik semptom yok
Topikal mupirosin 5 gün
Oral antibiyotik 7 gün
-
Çok sayıda lezyon, küçük salgın varsa önerilir
-
Sefaleksin, amoksisilin/klavulonat, klindamisin tb

Ektima
S.pyogenes en sık etken
Cildin ülseratif piyoderması
İmpetigonun daha derin formu
Eritemli zeminde büllöz, püstüler ağrılı lezyonlar
Sıklıkla alt ekstremite
Travma, malnütrisyon, alkolizm, kötü hijyen
İmpetigonun aksine sonrasında skatris
Oral antibiyotik 7 gün

Follikülit
S.aureus en sık etken
Epidermisle sınırlı kıl kökünün infeksiyonu
2-5 mm, eritematöz, ortası püstüllü papüller
-
Boyun, göğüs ön duvarı, ön kol, kalça…
Sistemik semptom yok
Tedavi etyoloji temelli
Hafif olgu kendiliğinden düzelebilir
-
Topikal mupirosin, klindamisin
Yaygın ve tekrarlayanda sistemik tedavi
-
Sefaleksin tb ..

Fronkül
S.aureus en sık etken
Çıban, kan çıbanı
Yüz, boyun, aksilla, kalça..
Follikülitin subkütan dokulara uzanımı
1-2 cm ağrılı, kırmızı, endure..
Dermise yayılarak apseleşir
Akıntı ile drene olarak iyileşir
Sistemik bulgu varsa antibiyotik

Karbonkül
S.aureus en sık etken
Aslan pençesi
Fronküllerin birleşimi ile ağrılı apse
-
Boyun, sırt, kalça..
Sistemik bulgular (ateş, halsizlik, titreme..)
Bakteriyemi, metastatik infeksiyonlar..
İnsizyon, drenaj..
Antistafilokoksik ajan başlanmalı
-
Amoksisilin-klavulonat, ampisilin-sulbaktam, sefaleksin, sefazolin…

Hidradenitis süpürativa
S.aureus en sık etken
Ter bezleri
Kronik tekrarlayan infeksiyon
%40 aile öyküsü
Aksilla (en sık), inguinal, perineal
Ağrılı lezyon, mukopürülan akıntı, eskar
Klasik antibiyotiklere (amoksisilin/klavulonat, klindamisin, doksisiklin..)
yanıt kötü
Retinoik asit, hormon, anti-TNF..

Lenfanjit
S.pyogenes en sık etken
Periferik lenfatik kanalların infeksiyonu
Ekstremiteler
Lenf yolu üzerinde ağrılı, çizgi şeklinde kızarıklık
Lenfadenopati
Tedavide penisilin, sefazolin..

Paronişi
S.aureus en sık etken
Tırnak dokusunu çevreleyen epidermis..
Başlangıç selülit
Ağrılı apse
İnsizyon, drenaj..

Selülit
S.pyogenes en sık etken
Derin dermis ve subkutan doku..
Travma, mikoz..
Sistemik ateş, üşüme, titreme
Lokal ağrı, eritem, ısı artışı, ödem, LAP
Alt ekstremiteler (en sık)
Sağlam deri ile sınırı kesin ayrılmaz
Ciltten kabarık değil
Uygun ampirik antibiyotik başlanmalı
Tinea pedis de tedavi edilmeli

Erizipel
S.pyogenes en sık etken
Üst dermis, yüzeyel lenfatikler..
%80 alt ekstremite, daha sonar yüz..
Sağlam deriden kesin sınırla ayrılır
Ciltten kabarık
Sistemik ateş, üşüme, titreme
Lokal deride gerginlik, ağrı, kızarıklık
Uygun ampirik antibiyotik başlanmalı

DYDİ yönetimi
Pürülan: fronkül, karbonkül, apse
Hafif
-
Pürülan akıntı/lezyon: insizyon/drenaj
Orta şiddetli

-
Pürülan akıntı+Sistemik bulgular
-
İnsizyon/drenaj ve kültür/antibiyogram
-
Ampirik: Doksisiklin veya TMP-SMX
Şiddetli

-
Ateş, taşikardi, takipne, lökositoz, lökopeni
-
İmmunsupresifler, oral antibiyotik ve insizyon/drenaja yanıtsızlar
-
Hastaneye yatış, insizyon/drenaj, kültür/antibiyogram,
-
Ampirik tedavi (parenteral MRSA etkili...)

Pürülan olmayan: erizipel, selülit, nekrotizan DYDİ

Hafif
-
Erizipel: penisilin V
-
Selülit:Amoksisilin/klavulonat, sefaleksin
Orta şiddetli

-
Erizipel/selülit+Sistemik bulgular+Komorbidite
-
Kısa süreli yatış önerilir, İV tedavi
-
Ampirik: Ampisilin/sulbaktam, sefazolin, klindamisin..
Şiddetli

-
Toksik görünüm, ateş, taşikardi, takipne, hipotansiyon
-
Debritman için acil cerrahi konsültasyon
-
Nekrotizan fasiit dışlanana kadar piperasilin/tazobaktam+vankomisin
-
Kültür/antibiyograma göre değerlendirilir

Nekrotizan DYDİ

Derin dokuda hasar (kas, fasya)
Hızlı doku yıkımı
Sistemik toksisite bulguları
Ekstremite kaybı
Yüksek mortalite ile seyreder.
Klinik
-
Nekrotizan fasiit
-
Nekrotizan selülit
-
Myosit

Nekrotizan Fasiit

Etiyoloji temelli sınıflandırma
Tip 1
-P
olimikrobiyal
-
Aerobik ve anaerobik miks flora
-
Enterobacter spp, Aeromonas spp, E.coli, Proteus spp, Klebsiella spp, Enterococcus spp, MRSA
Tip 2
-M
onomikrobiyal
-
S.pyogenes en sık etkendir
-Diğer:
S.aureus, V.vulnificus, diğer streptokoklar
Tip 3
-G
azlı gangren
-
Clostridia spp

Evreleri

Evre 1: Palpasyon ile hassasiyet (görünür deri tutulumunun dışına uzanan), eritem, şişme, deride ısı artışı
Evre 2: Bül formasyonu (seröz sıvı), deride fluktuasyon
Evre 3: Krepitasyon, deride anestezi, renk koyulaşması, gangrene varan deri nekrozu

İleri dönem bulguları

Şiddetli ağrı
Koyu renkli bül
Ciltte kanama
Deride nekroz/ekimoz
Deride soyulma
İleri dönemde kutanöz anestezi
Hızlı ilerleme (antibiyotiğe ragmen)
Yumuşak dokuda gaz varlığı

Fournier Gangreni

Skrotum, penis, vulvada görülen Tip-1 nekrotizan fasiit
Ani başlangıçlı, ilerleyici
Çoğunda komorbidite (DM..), travma, cerrahi
Perianal/retroperitoneal infeksiyon
Fasialar boyunca genital/üriner yayılım
Hızlı agresif debritman
Antimikrobiyal ve destek tedavi

Erken tanıda LRINEC skorlaması

CRP (mg/L): <150 (0), ≥150 (+4)
WBC (x10,000/µL): <15 (0), 15-25 (+1), >25 (+2)
Hgb (g/dL): >13.5 (0), 11-13.5 (+1), <11 (+2)
Sodyum: ≥135 (0), <135 (+2)
Kreatinin (mg/dL): ≤1.6 (0), >1.6 (+2)
Glukoz (mg/dl): ≤180 (0), >180 (+1)
≥6 puan nekrotizan fasiit
düşünülmeli
Ö
ykü ve fizik muayene yüksek şüphe NF ise skor kullamışlmaz, doğrudan debridman

Nekrotizan selülit

Tip-1 NF’nin varyantı
Yüzeyel doku, faysa ve kas grupları birlikte etkilenir
Hızlı başlar, yayılır
Genellikle bacaklar, perine..
Perirektal ve iskiorektal apseler önemli eğilim yaratan faktörlerdir

Nekrotizan myosit

Mortalitesi yüksek
Kaslarda eritem, şişlik seropürülan akıntı
Gazlı gangrenden farkı eritem erken, ağrı geç bulgu
Anaerop streptokok ve stafilokoklar en sık etken

Pyomiyosit

S.aureus en sık etken
S.pneumoniae, E.coli…
İmmün yetmezlik, travma, injeksiyon..
Kas grupları arasında pü
Ekstremitede tek kas grubunda lokalize ağrı ve ateş
Palpasyonla ele gelmez
İlerlemiş olgularda apseler

 

Gazlı gangrene
Tip 3 nekrotizan fasiit
Klostridiyal Miyonekroz
Tüm gazlı gangrenlerin en sık etkeni C.perfringens (%80-95)
Spontan gazlı gangrenin en sık etkeni C.septicum
C.novyi, C.histolyticum, C.sordellii...
İnkübasyon süresi 1-4 gün
Hızlı ilerler

Sınıflandırma
Posttravmatik gazlı gangren
-%60 en sık
-Otomobil çarpışmaları, ateşli silah yaraları, termal-elektrik yanıkları, donmalar, insülin-kokain vs. injeksiyonları
Postoperatif gazlı gangren
-GİS perforasyonu ve cerrahisi
Spontane gazlı gangren
-Kolorektal adenokarsinom (C.septicum en sık etken), hematolojik malignensi, diyabet…

Klinik
Yara etrafında ani şiddetli ağrı (ilk ve en önemli)
Ateş (<38.3°C), hipotermi (kötü prognoz)
Terleme, huzursuzluk, düşkün, soluk
Yara ödemli, hassas, kötü kokulu akıntı
Vezikül-bül, palpasyonla dokudaki gaz
Sistemik toksisite bulguları, DİK, ABY
Koma, şok, vücut şişer, tipik bronz renk, ölüm
Bakteriyemi eşlik edebilir. GİS (en sık) (kanser, ameliyat vs), lenfoma, nötropeni, HIV

 

Lenfadenopati ile seyreden DYDİ
Kedi tırmığı hastalığı: Bartonella henselae
Şarbon: Bacillus anthracis
Tularemi (Tavşan ateşi): Fracisella tularensis
Scrofuloderma: Mycobacterium tuberculosis
Layşmanyoz (Şark çıbanı): Leishmania spp
Ecthyma contagiosum: Orf virus

Erizipeloid: Erysipelothrix
rhusiopathiae
Ruam: Burkholderia mallei
Bubonik veba: Yersinia
pestis

 SORULAR


Aşağıdaki yumuşak doku infeksiyonu ile ilgili ifadeleri uygun tanımla eşleştiriniz.

Ağrılı, eritemli, deriden kabarık, keskin sınırlı akut cilt infeksiyonu
- Erizipel
Birden fazla fronkülün apseleşerek yayılması ile oluşan infeksiyon
- Karbonkül
Ter bezlerinin kronik, tekrarlayan inflamatuvar hastalığı
- Hidradenitis süpürativa
Derinin ülseratif piyoderması
- Ektima
……………………………… - Eritrazma

Aşağıdaki yumuşak doku infeksiyonu ile ilgili ifadeleri uygun tanımlar ile eşleştiriniz.

Perine, gluteal ve skrotumdaki nekrotizan fasiit
- Fournier gangreni
Clostridium türlerinin yaptığı miyonekroz
- Gazlı gangren
Tırnak dokusunu çevreleyen epidermisin infeksiyonu
- Paronişi
Corynebacterium minittissumum’un etken olduğu kronik deri infeksiyonu
- Eritrazma
……………………….. - Erizipel

Elli yaşında bayan hasta sol kasıkta yedi gün önce başlayan ağrı, kızarıklık, ateş, terleme, huzursuzluk, solukluk ve aşırı halsizlik şikayetleri ile polikliniğe başvurdu. Fizik muayenede ödem, ısı artışı, kızarıklık, pasif hareketlerle hassasiyet, deride soyulma ve his kaybı mevcuttu. Etkilenen bölge üzerinde ekimotik, koyu renkli büllöz lezyonların perineal bölgeye kadar yayıldığı saptandı. Ayrıca ciltte kanamalarında eşlik ettiği gözlendi. Uygun ampirik antibiyotik başlanarak üçüncü basamak hastaneye acil cerrahi debridman için sevk edildi. Bu olguya göre hangileri nekrotizan fasiitin ileri dönem bulgularındandır?

Koyu renkli bül

Gaz varlığı

Yavaş ilerleme
Eritem
Soyulma

Hassasiyet
His kaybı

Kaşıntı

Birden fazla fronkülün birleşmesiyle oluşan, sinüsle dışarı açılan, yüksek ateş, halsizlik, terleme ile seyreden, Staphylococcus aureus’un en sık etken olduğu yumuşak doku infeksiyonu hangisidir?

Karbonkül

Ektima
İmpetigo
Hidradenitis süpürativa
Erizipel

Aşağıdakilerden hangisi nekrotizan fasiitin erken tanısında kullanılan laboratuvar risk gösterge skorunda yer alan parametrelerden biridir?

Trombosit sayısı
Total bilirubin
C-reaktif protein

Potasyum
Eritrosit sedimentasyon hızı

Nekrotizan fasiyit (NF), fasiyanın da dahil olduğu derin subkutan dokunun ilerleyici nekrozu ile karakterize, çoklu organ yetmezliği ile yaşamı tehdit eden bir infeksiyon acilidir. Aşağıdakilerden hangisi ileri dönem bulgusu olup NF tanısı için önemli bir ipucudur?
Lokal ısı artışı
Hassasiyet
Eritem
Ödem
His kaybı


Erizipel ile selüliti ayırmada aşağıdakilerden hangisi en değerlidir?

Etken mikroorganizma
Lezyonun bulunduğu bölge
Hastanın demografik bilgisi
Lezyonun görüntüsü

Tedaviye yanıt durumu

Otuz beş yaşındaki kadın hasta sol uyluğunda 15 gün önce başlayan ağrı ve kızarıklık şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Fizik muayenede sol uylukta ödem, ısı artışı, kızarıklık, pasif hareketlerle hassasiyet, deride soyulma ve his kaybı mevcuttu. Etkilenen bölge üzerinde ekimotik, koyu renkli büllöz lezyonların perineal bölgeye kadar yayıldığı saptandı. Ayrıca ciltte kanamalarında eşlik ettiği gözlendi.  Uygun antibiyotik tedavisine rağmen lezyonlar hızla ilerledi. Hasta üçüncü basamak bir hastaneye acil cerrahi debridman açısından sevk edildi. Nekrotizan fasiit ön tanılı bu olgunun fizik muayenesine göre aşağıdakilerden hangileri ileri dönem bulgularındandır?

Palpasyonla ısı artışının saptanması
Pasif hareketlerle hassasiyet olması
Koyu renkli büllöz lezyonların varlığı
Ödemin görülmesi
His kaybı
Deride kanamaların görülmesi
Deride soyulmaların olması
Eritem varlığı

Tırnak etrafında selülit gibi başlayan fakat belirli, ağrılı bir apseye ilerleyebilen yumuşak doku infeksiyonudur. En sık etkeni Staphylococcus aureusîr. Sıklıkla ilerleyen olgularda tırnak yan kıvrımın altıda püy birikir. İnsizyon ve apsenin drenajı gereklidir. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uyar?

Eritrazma
Paronişi

Meleney ülseri
Ektima
Fournier gangreni

Aşağıdaki durumlardan hangisinde monomikrobial nekrotizan fasiit gelişmesi en olasıdır?

Travma

Cerrahi operasyon
Diyabetes mellitus
İV ilaç bağımlıları
Dekübit ülseri

Birden fazla fronkülün birleşmesiyle oluşan, sinüsle dışarı açılan, ateş, halsizlik, terleme ile seyreden, S.aureus’un en sık etken olduğu yumuşak doku infeksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Ektima
Hidradenitis süpüratıva
İmpetigo
Erizipel
Karbonkül


Deride kızarıklık, gerginlik ve ağrı ile seyreden, alt dermis ve subkütan yağ dokusunun tutulduğu, sınırları sağlam deri ile kesin sınırla ayrılmayan “cilt-yumuşak doku infeksiyonu” tablosuna ne ad verilir?

E
rizipel
Folikülit
Selülit

Ektima
İmpetigo

Kırk yaşında erkek hasta sağ kasıkta on gün önce başlayan ağrı, kızarıklık, ateş, terleme, huzursuzluk, solukluk ve aşırı halsizlik şikayetleri ile polikliniğe başvurdu. Fizik muayenede sol uylukta ödem, ısı artışı, kızarıklık, pasif hareketlerle hassasiyet, deride soyulma ve his kaybı mevcuttu. Etkilenen bölge üzerinde ekimotik, koyu renkli büllöz lezyonların perineal bölgeye kadar yayıldığı saptandı. Ayrıca ciltte kanamalarında eşlik ettiği gözlendi. Uygun ampirik antibiyotik tedavisi başlanarak üçüncü basamak hastaneye acil cerrahi debridman açısından sevk edildi. Bu olgunun fizik muayenesine göre aşağıdakilerden hangileri ileri dönem bulgularındandır?
Direkt grafide gaz varlığı
Hareket ile olan hassasiyet
Ciltte soyulma
Ciltte his kaybı
Deride kaşıntı
Eritem
Yavaş ilerleme
Koyu renkli büller

Ter bezlerinin skarla iyileşen multipl abselerine ne ad verilir?

Erizipel
Fronkül
Karbonkül
Hidradenitis supurutiva
Selülit

Erizipel ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Florokinolonlar tedavide ilk seçenektir
Koagülaz negatif stafilokoklar en sık etkendir
Klinik seyri çok kötüdür
Lezyonun sağlam deriden kesin sınırla ayrılması ile selülitten ayrılır

En sık yüz bölgesinde görülür

Nontravmatik gazlı gangrende genellikle etken olan, sıklıkla adenokarsinom veya nekrotik kolit gibi altta yatan sinsi hastalıkların gastrointestinal sistem mukozasında neden olduğu lezyonların komplikasyonu ile kendini gösteren patojen tür hangisidir?
Clostridium perfiringes
Clostridium septicum

Clostridium novyi
Clostridium difficile
Clostridium histolyticum

Alt ekstremitede gazlı gangren şüpheli olguda radyolojik değerlendirmede ilk hangi tetkiki istersiniz

Direkt grafi

MR
BT
PET
Sintigrafi

Aşağıdaki durumlardan hangisinde gazlı gangren gelişmesi en olasıdır?

Barsak perforasyonu
Ateşli silah yaralanması

Diyabet mellitus
Laparoskopik kolesistektomi
Hematolojik malignensi

Gazlı gangrende hangisi kötü prognoz göstergesidir?

Eritem
Ödem
Hipotermi

Ağrı
Hipertansiyon

Hangisi gazlı gangrenin ilk belirtisidir?

Ciltte kanama
Koyu renkli bül
Şiddetli ağrı

Dokuda gaz
His kaybı

Gazlı gangrende gelişen bakteriyemi ile ilişkisi en olası durum hangisidir?

Nötropeni
Gastrointestinal sistem ameliyatı

Lenfoma
HIV infeksiyonu
Lösemi

Kolon adenokarsinomu ile ilişkili en olası gazlı gangren etkeni hangisidir?

Clostridium novyi
Clostridium histolyticum
Clostridium difficile
Clostridium perfiringes
Clostridium septicum


Klostridiyal miyonekrozun en sık etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

Clostridium perfiringes

Clostridium septicum
Clostridium novyi
Clostridium difficile
Clostridium histolyticum

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön