Bartonelloz - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İçeriğe git

Bartonelloz

E-Dersler
Giriş
 • Doğada 20’den fazla türü olan gram negatif basil → Bartonella spp.
 • İnsanlara sinek, pire gibi vektörlerle bulaşır.
 • Kedi tırmığı hastalığı (cat scratch disease-CSD) olarak bilinir. Özellikle yavru kedilerin patilerine kolonize olduğu için.
 • İnsanda hastalık yapan B. baciliformis Oroya ateşi ve verruga peruana
 • B. henselae CSD ve hepatik pelliosis
 • B. quintana hendek ateşi (trench fever) denilen ciddi bir tablo yapabilir.
 • B. henselae ve B. quintana HIV pozitif ve evsizlerde görülen döküntü ve lenfadenomegali ile seyirli «Basiller Anjiomatozis» neden olur.
 • CSD 1931’de rapor edilmiş ve Regnery 1992’de bakteri tanımlanmış.
 • Eritrositte yaşayan basiller damar duvarına tutunarak destriksiyon yapar
 • Bazen kendini sınırlar bazen de tedavisiz vakada mortal seyredebilir

Epidemiyoloji
 • Dünyanın her tarafında görülür.
 • ABD de 24.000/yıl fazla olgu rapor edilmektedir
 • Daha ziyade erkeklerde görülür.
 • Kedilerle temas edenlerde ateş, LAP ile seyreden bir tablo yapar
 • Ülkemizden olgular şeklinde rapor edilmiş
 • LAP ve çeşitli organlarda kitle nedeni ile malignite ile karışabilen zoonozdur.

Etken ve bulaş yolları
 • Bakteri insanlara bitlerle, kedi ve köpek pireleri ile temas sonucu bulaşır.

Klinik
 • Akut ve kronik formda görülebilir.
 • Kedilerin patilerinde tırnak aralarında basil bulunduğu için tırmalama sonucu ateş, baş ağrısı, halsizlik ve yakın lenfadenomegali ile seyreden tablo izlenebilir.
 • Bakterinin yayılması ile organ tutulumları görülür.
 • İnkubasyon süresi 7-14 gündür.
 • Olgularda bakterinin giriş yerinde proksimal kısımda lenf nodlarında büyüme, ipsilateral kulak arkasında görülebilir.
 • Hastalarda baş ağrısı, halsizlik ve ateş vardır.
 • Bazen kaşıntısız papüler,veziküler döküntüler görülebilir.
 • Lenfadenopati süpüre olabilir ve 1-3 ay içinde kendiliğinden kaybolabilir. Bazende 1-2 yıl kalarak malignite ile karıştırılabilir.
 • Karın ağrısı ile hepatik mikroapseler görülebilir.
 • Halsizlerde aşırı halsizlik olabilir.
 • En sık klinik bulgu nörolojik, ensefalopati, transvers myelit, radikülit ve serebral ataksi yapabilir.
 • Kültür negatif endokarditler ve tedavi edilmeyen olgularda yayılarak özellikle immun süpressif hastalarda mortal seyredebilir.
 • Bartonella baciliformis akut formda beş gün süren yüksek ateş, halsizlik ve baş ağrısı ile seyreden Oroya ateş tablosuna neden olur.
 • Kronik dönemde eruptiv kutanöz lezyonlarla görülebilir.
 • Kronik bartonella enfeksiyonlarında tekrarlayan hafif ateş ,gözlerde görme bulanıklığı, fotofobi, irritasyon görülebilir.
 • Kemik ağrıları, anemi, denge bozukluğu, uykusuzluk, hafıza kaybı ve genel bir huzursuzluk olabilir.
 • CSD hastalığı genelde bölgesel lenfadenopatiye eşlik eden ateş ve sistemik semptomlarla seyreden kendini sınırlayan bir tablo şeklinde görülür.
 • Parinaud hastalığı denilen okuluglanduler tutulumda nöroretinit, granulomatöz hepatit, splenit, osteomyelit, endokardit ve ensefalit olguların %10 da görülür.

Tanı
 • Tanıda kedilerle temas(tırmalama, ısırma), histolojik olarak CSD spesifik bulgusu (lenfoid hiperplazi ile ortası nekrotik abseler ve granulomlar) ve immunflouresan ile seropozitiflik ile konulur.
 • Hastalığın serolojisinde akut safhada spesifik IgM 1/16 ve IgG 1/64-256’da pozitiflik tanımlayıcıdır.
 • Seropozitiflik 1-3 ay içersinde olur.
 • Spesifik IgG titrasyonunun yüksekliği geçirilen enfeksiyonu gösterir.
 • Kültür ve PCR fazla yararlı değildir.
 • Periferik yaymada eritrosit içinde bakteriler görülebilir.
 • Diğer laboratuar tetkikleri fazla yardımcı değildir.
 • Lökositoz, sedim ve CRP yüksekliği üçte bir olguda saptanmaktadır.
 • Hepatosplenik tutulumda alkalen fosfataz ve karaciğer enzim yüksekliği görülebilir.
 • Kesin tanı biyopsi materyelinde immunohistokimyasal gümüşleme yöntemi ile basilin gösterilmesi veya histolojik granulomlarla konulur.
 • Serolojide ELSA, IFA ve PCR kullanılabilir.

Tedavi
 • Doksisiklin, rifampisin 4-6 hafta kullanılır.
 • Kronik hendek ateşi denilen durumda B. quintana tedavisinde doksisiklin ve gentamisin kombinasyonu 2-3 hafta kullanılır.
 • Basiller angiomatozis ve peliosis hepatit denilen durumda özellikle HIV infekte olgularda eritromisin 3-4 ay kullanılmalıdır.
 • Dirençli olgularda ko-trimaksazol ve azitromisinde kullanılabilir.
 • Bartonella endokarditinde doksisiklinve gentamisin kombinasyonu 4-6 hafta kullanılır.

Kontrol ve korunma
 • Basil insanlara kedilerden, köpeklerden bulaşır.
 • Vektörler pire veya kenelerdir.
 • Klinik olarak düşünülen olguların serolojik ve histolojik olarak doğrulanıp tedavi edilmeleri gerekir.
 • Kişisel ve çevresel hijyen ve evcil hayvanlarda insektisitler yararlıdır.

İçeriğe dön