Leptospiroz - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İçeriğe git

Leptospiroz

E-Dersler
Sinonim
 • Weil hastalığı
 • Canicola fever
 • Canefield fever
 • Nanukayami fever
 • 7-day fever
 • Rat catcher’s yellows
 • Fort Bragg fever
 • Black jaundice
 • Pretibial fever


 • 1886'da Adolf Weil tarafından tanımlamıştır.

Etken
 • Spirochaetales takımı; Leptospiraceae ailesi; Leptospira cinsi
 • Leptospira interrogans insan ve hayvan için patojen tür, >250 serotip
 • Hücre duvarı antijenik lipopolisakkaritten (sınıflandırma) zengin bir zarla çevrili
 • Zorunlu aerop
 • Kendi ekseninde ileri-geri çok hareketli
 • Besiyerleri uzun zincirli yağ asidleri (bakterinin enerji ihtiyacı, oksidasyonla), amonyum tuzları (azot kaynağı), vitamin içermesi gerekir.  

 • Şiddetli hastalık → L. icterohaemorrhagiae, L. canicola, L. australis sorumludur.
 • L. grippotyphosa "Bataklık humması"
 • L. Hebdomatis / L. autumnalis "Yedi gün humması"
 • L. pomona "Domuz çobanı hastalığı"
 • L. autumnalis "Forth Bragg Ateşi, Pretibial fever"

Duyarlılık
 • Bakteri tripsin-safrada erir.
 • 50ºC 30 dakikada ölür.
 • Antiseptik duyarlıdır.
 • Mide ve idrar asidinde ölür.
 • Hafif alkali ortamda uzun süre canlı kalabilir.

Epidemiyoloji
 • Dünyada yaygın bir zoonozdur.
 • 870.000/yıl yeni olgu (48.000 ölüm)
 • Tropikal > ılıman bölge (10 kat), kırsal > şehir, yaz-erken sonbahar, genç erkek daha sık
 • Seyahat ile ilişkili infeksiyon ve salgınlar görülebilir
 • Kemirgenler (insanda en sık rezervuar fare), köpek (%30 taşıyıcı), kedi, sığır, domuz, at, koyun, keçileri infekte eder (asemptomatik/ölümcül)
 • İnsana hayvan idrarı (renal tübüllerde uzun süre kolonize) ile kontamine su-topraktan (aylarca canlı) indirekt ve infekte hayvan dokuları gibi çevresel kaynaklardan ciltteki kesikler, müköz membran ve konjuktiva yoluyla direkt bulaşır.
 • İdrarla kontamine gıda tüketimi veya aerosol ile de bulaşabilir.
 • Ülkemizde bildirimi zorunlu hastalıktır.

Risk Grupları
 • Yoksulluk (düşük eğitim, kötü barınma, yetersiz sağlık ve kötü gelir dahil), kemirgenin yaygın olduğu bölgede ve sel eğilimli kentsel gecekonduda yaşama risk oluşturur.
 • Mesleki maruziyet: çiftçi, veteriner, kanalizasyon işçileri, pirinç/şeker kamışı üreticileri, kömür işçileri, mezbaha işçileri, hayvan toplayıcılar, avcılar, çöp toplayıcılar, endemik bölgelerde askerler, laborantlar
 • Eğlence etkinlikleri: tatlı suda yüzme, kano, kayak, patikada bisiklet sürme
 • Evde maruziyet: evcil köpekler, evcilleştirilmiş hayvanlar, yağmur suyu toplama sistemleri, kemirici istilası
 • Kontamine sulak bölgede yalınayak yürüme, cilt lezyonları, vahşi kemiricilerle temas

Epidemiyoloji - Türkiye
 • İnsanlarda %2-12, hayvanlarda %3.5-63 seropozitiflik
 • Pirinç ekimi yapılan Çukurova, Karadeniz (Samsun..), Bursa Karacabey'de olgular bildirilmiş
 • L. icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa, L. bovis, L. hebdomatis, L. automnalis, L. sejroe, L. pomona, L. butembo türleri saptanmıştır.
 • Türkiye’de ilk yazı 1915'de Nüzhet ve Reşat Rıza bey kaleme almıştır.
 • Hayvan deneyleri 1922'de Hüsameddin Şerif bey tarafından yapılmıştır.
 • Unat ve ark. 1960’da leptospira şüpheli hastalarda %9 L. icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa ve L. bovis saptamıştır.
 • Fazlı ŞA, 1970'de insanların serumlarında leptospira antikor pozitifliğini %3 bildirmiştir.

Patogenez
 • Çok ince ve hareketli olup sağlam mukoza ve hasarlı deriden girebilir.
 • Kan yoluyla merkezi sinir sistemi dahil bir çok dokuya yayılabilir.
 • İlk dönemde kan/BOS, geç dönemde idrarda saptanır.
 • 5-10 günde humoral spesifik IgM yanıtı oluşur.
 • Fagositoz ile savunma yeterli ise iyileşme olur.
 • Savunma yetersiz ise konjonktival kızarıklık, genel vasküler genişleme, kaslarda fokal dejenerasyon, interstisiyel nefrit, diğer organ tutulumları olur.
 • Hücre duvarında endotoksin benzeri madde ve plazma TNF ile ciddi tutulum arasında ilişki vardır.
 • Endotel hasarı, hemoraji, iskemi, hipovolemi, hipotansiyon, myokardit, perikardit, aritmi
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu (subselüler hepatik hasar)
 • Böbrek hasarı (dolaşan immun kompleks ve kompleman birikmesi), iskemi, hipoksi
 • ARDS (leptospiral toksin → permeabilite artışı, pulmoner kapiller hasar) gözlenebilir.

Klinik
 • İnkübasyon süresi 7-12 gün (2-30 gün)
 • Hafif şiddetli/subklinik seyirlidir.
 • Endemik alanlarda sık görülür.
 • Ateş 3-4 günlük remisyondan sonra tekrar çıkar.
 • Bifazik seyirlidir.

1- Akut septisemik faz
 • 4-7 gün
 • Ani ateş, titreme, güçsüzlük, baş ağrısı, şiddetli kas ağrısı
 • Konjonktival kızarıklık, karın ağrısı, anoreksi, bulantı, kusma
 • Az sıklıkla maküler, makülopapüler, ürtikeryal ya da purpurik deri döküntüsü
 • Kan, BOS, humör aközde leptospira bulunur

2- İmmun faz
 • 4-30 gün
 • IgM'ler oluşur
 • Leptospiraların idrarda atılımı
 • Ateş düşer/normal
 • Frontal baş ağrısı, fotofobi, karın ağrısı, yaygın LAP
 • ¼’ünde aseptik menenjit, BOS bakteri içermez.

Nonspesifik ateşli hastalık formu
 • Anikterik (%90)
 • Baş ağrısı, titreme, karın ağrısı
 • Konjonktival kızarıklık, myalji
 • Kendiliğinden sınırlanabilir.
 • Diğer formlara geçebilir.
 • Tropikal bölgelerde nedeni bilinmeyen ateşin en sık nedenidir.

Menenjit formu
 • BOS basıncı, proteini artmış
 • Glukoz normal
 • Hücre sayısı <500-1000/mm3
 • Lenfositik pleositoz
 • Benign kendiliğinden sınırlanmış aseptik menenjit

Weil hastalığı
 • %5-10
 • Ateş
 • Sarılık
 • Konjunktival kızarıklık
 • Hemorajik diyatez
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Hepatik yetmezlik

Pulmoner form
 • <%5
 • Öksürük, dispne, hemoptizi, göğüs ağrısı
 • Sarılık olmayabilir
 • Hemorajik pnömonit, ARDS, masif pulmoner hemoraji,
 • Weil'de %20-77
 • %5-10 fatal
 • Plevral efüzyon, yamalı alveoler infiltrasyon, lineer opasite, konsolidasyon

Tanı
 • Lökositoz, trombositopeni
 • CRP, ESH yüksekliği
 • Üre-kreatinin yüksekliği
 • Orta AST-ALT, hafif ALP, bilirubin yüksekliği
 • Amilaz yüksekliği
 • CPK artışı (diğer akut hepatitlerden ayırt etmede önemli)
 • Steril pyüri, mikroskopik hematüri, granüler silendirüri, proteinüri

 • Işık mikroskobu ile görülemez, kalın damla/idrar sedimenti karanlık alan mikroskopisi, karakteristik hareketler (duyarlılığı düşük)
 • Gümüşleme (immün floresan, immünperoksidaz) ya da Giemsa boyama
 • Kültür altın standart, 28-30°C’de yavaş ürer (Fletcher…). 10 günde kan/BOS, 7 gün-3 ay idrardan izole edilebilir (zaman alıcı ve zor, duyarlılığı düşük)

 • Makroaglütinasyon testi: ölü leptospira, geçirilmiş infeksiyon
 • Mikroskopik aglutinasyon testi*: DSÖ referans serolojik test, canlı Leptospira antijenleri kullanılır. Lyme, sfiliz, lejyonelloz, boreliyoz ile çapraz reaksiyon verebilir.
 • Kesin tanı: patojen Leptospira türünün izolasyonu; Leptospira MAT testinde 4 kat titre artışı; patojen türü gösteren tek yüksek MAT titresi (>1/400)
 • Olası tanı: nükleik asit testleri ile patojen Leptospira türlerinin belirlenmesi; ELISA IgM pozitifliği

 • ELİSA: IgM pozitifliği akut infeksiyonu gösterir.
 • Kompleman fiksasyon, lateks aglütinasyon, IHA, IFA da kullanılabilir.
 • ICT (immunochromatographic test), hızlı „dipstick‟ test, IgM-IgG antikorlarını ayrı ayrı saptar, tarama testidir.
 • Pozitif sonuçların MAT ile doğrulanması gerekmektedir.

 • PCR: avantajı akut dönemde serolojiden erken sonuç vermesidir. Real Time PCR, en önemli dezavantajı infektif serovarın PCR ile belirlenememesidir.
 • Kobay: taze kan veya idrarın periton içi inokülasyonu en hassas tekniktir.  8-14 günde ölür, hemorajik dokular, bol spiroket saptanır.

 • Seroloji için serum, DFA için idrar, direkt mikroskopik inceleme için BOS, kültürden izolasyon için kan, BOS, idrar, otopsi materyali gönderilir.
 • Leptospiralar alkali ortamı sevdiklerinden, idrar (özellikle asidik ise) idrar alınmadan önce hastalara 8-10 gr sodium bikorbanat verilerek idrarın alkali olması sağlanır.

Ayırıcı Tanı
 • Akut viral hepatit
 • Menenjit, ensefalit
 • HIV
 • Sepsis
 • Tifo
 • Riketsiyoz
 • Q ateşi
 • Bruselloz
 • İnfeksiyoz mononükleoz
 • İnfluenza
 • Toksoplazmoz
 • Sıtma
 • Sitomegalovirus
 • Viral hemorajik ateşler
 • Kimyasal zehirlenme
 • Hemorajik pnömonit-- atipik pnömoni, bronkopnömoni, tüberküloz, histoplasmoz, hantavirus düşünülmelidir

Tedavi
 • Erken tanı, destek tedavi, yakın izlem önemlidir.
 • Antibiyotik hastalığın şiddeti ve süresini azaltır.
 • Ciddi olguda kristalize penisilin 6x4 milyon IU/gün iv verilir.
 • Seftriakson, kinolonlar, piperasilin-tazobaktam ve karbapenemler de etkili olabilir.
 • Hafif-orta şiddetli olguda doksisiklin 2x100mg/gün (süreyi kısaltır, leptospirüriyi önleyebilir), oral amoksisilin 4x500mg/gün, tedavi süresi 5-7 gündür.
 • Azitromisin, doksisiklin kadar etkili ancak maliyet daha yüksektir.

 • Ateş, ağrı, kusma, mental değişiklikler izlenmeli, sıvı-elektrolit dengesi düzenlenmelidir.
 • Renal yetmezlik (anüri kötü prognoz işareti), hemoraji, hiperbilurubinemi, hipotansiyonla mücadele edilmelidir.
 • Weil’de mortalite %10-50, renal yetmezlik, ARDS, kollaps, aritmiler saptanır.
 • K vitamini, taze donmuş plazma, trombosit süspansiyonu, kardiyak monitorizasyon, yoğun bakım desteği, rehidrasyon, diyaliz ile desteklenir.

 • Baş ağrısı, kas ağrısı için analjezikler, ateş için antipiretikler, konvülsiyon varsa diazepam iv önerilir.
 • Şiddetli ve özellikle pulmoner hemoraji olgularında prednizolon 30-60 mg dozunda başlanır, 7-10 gün sürede azaltılarak kesilir.
 • Hastaların çoğu tamamen iyileşir, bazı hastalarda geç dönemde kronik yorgunluk, başağrısı, parezi, depresyon gibi geç sekeller olabilir.
 • Gebelerde fetusun ölümüne, abortusa neden olabilir.

Korunma
 • Genel önlemler: evcil hayvanların aşılanması, kemiricilerin kontrolü
 • Çevre şartlarını düzeltme, kontamine suyla teması önleme, su sporlarında koruyucu elbise
 • Şüpheli bir cilt yaralanmasında tedavi başlanması
 • Tarımsal alanda bulaşmayı engellemede makine ile tarım, uygun herbisidlerin uygulanması

Aşılar
 • Köpek, sığır ve domuz için mevcut.
 • Fransa’da yüksek riskli mesleklerde çalışanlar için, Küba’da ise insan kullanımı için geliştirilmiş aşı var, etkisi iyi bilinmemektedir.

Kemoproflaksi
 • Endemik bölgelerde, askerler, şeker kamışı, pirinç ve çeltik işçileri gibi leptospiralarla temasın önlenemeyeceği yüksek riskli meslek gruplarında öneriliyor.
 • Doksisiklinin 200 mg/hafta oral, %95 etkilidir.
 • Seyahat: Leptospiroz insidansının ≥%5 bölgelere gidecek kişilere profilaksi öneriliyor.

İçeriğe dön