Riketsiyoz - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İçeriğe git

Riketsiyoz

E-Dersler
Etiyoloji
 • Sınıf: Alphaproteobacteria
  • Takım: Rickettsiales
   • Aile: Rickettsiaceae
    • Cins: Rickettsia, Orientia
   • Aile: Anaplasmataceae
    • Cins: Ehrlichia, Anaplasma, Wolbachia, Neorickettsia

Genel Özellikleri
 • Riketsiyalar zorunlu hücre içi, Gram negatif, küçük kokobasiller
 • Rezervuar: memeli
 • Vektör: artropodlarla (bit, pire, kene, akar) insana bulaşır
 • Boyanma: Giemsa, Gimenez yöntemi, akridin oranj
 • İnsandan insana geçiş yoktur

 • Vasküler endoteli tutar: tipik olarak vaskülit yaparlar
 • Monosit tutulumu
   • Rickettsia akari
   • Orientia tsutsugamushi
   • Ehrlichia chaffeensis
 • Polimorfonükleer lökosit
   • Anaplasma phagocytophilum
   • Ehrlichia ewingii

Patogenez
 • Küçük arter, ven ve kapilerlerin endoteline afinite
 • Endotel hücre yüzeyindeki adhezyon moleküllerin sunumunu arttırırlar
 • Fagositoz uyarılır
 • Fagozomdan kurtulur ve sitoplazmada çoğalır
 • Hücreyi parçalayarak salınır

 • Endotel hasarı, vaskülite ilerleme
   • Makülopapüler raş gelişimi
   • Perivasküler doku nekrozu
   • Tromboz, iskemi
 • Dissemine endotelyal lezyon kapiller geçirgenlik artışı, ödem ve hipotansif şoka yol açar
 • Pıhtılaşma sisteminin aktivasyonu, dissemine intravasküler koagülasyona neden olabilir

Virulans
 • Riketsia dış memran proteini OmpB – adhezyon
 • Hücre içi endositoz
 • Fosfolipaz D ve Hemolizin C –fagozomdan kaçış
 • Sca2, Rick A proteini- aktin bazlı motilite
 • Fosfolipaz A2 – hücre lizisi
 • Kış aylarında virulans azalır

Sınıflandırma
 • Epidemiyoloji, klinik ve antijenik benzerlikleri ve hücre içi büyüme özelliklerine göre 3 grupta sınıflandırılır
 • Tifüs grubu: R. prowazeki, R. typhi
 • Çalılık tifüs grubu: R. tsutsugamushi
 • Benekli ateş grubu: R. rickettsii, R. conorii, R. australis, R. rhipicephali, R. montana, R. sibirica, R. parkeri, R. akari


1- Tifüs Grubu

Rickettsia prowazekii
 • Epidemik Tifüs (Klasik Tifüs)
 • Vektör: Pediculus humanus corporis (vücut biti), Glaucomys volans (sincap piresi)
 • Rezervuar: insan, uçan sincaplar (Kuzey Amerika)
 • Doğal zincir: İnsan-bit-insan
 • Epidemiye yol açan tek riketsiya türüdür.
 • Bitin feçesi ile kontamine derinin kaşınmasıyla sıyrıklardan veya inhalasyonu ile inokülasyon
 • İnkübasyon süresi 5-21 gün
 • Klinik ani başlangıçlı
 • Ciddi baş ağrısı, yaygın kas ağrısı, 39-41⁰C ateş, kusma, öksürük
 • Maküler döküntü %64: 4-7 gün sonra sentrifugal, gövdeden başlar, yüz, avuç içi ve ayak tabanını nadiren tutar, peteşiyal-nekrotik olabilir
 • Eskar, lenfadenopati ve splenomegali görülmez
 • MSS tutulumu ile şuur bulanıklığı, koma, menenjit kliniği
 • Tedavisiz olgularda %20-30 ölüm
 • Birinci dünya savaşı: Rusya’da 30 milyon hasta, 3 milyon ölüm
 • Brill-Zinsser hastalığı
   • Epidemik tifüs geçirmiş kişilerde yıllarca (10-50 yıl) latent sonrası reaktive olması
   • Ateş 7-10 gün sürer
   • Nadir döküntü
   • Düşük mortalite

Rickettsia typhi
 • Endemik Tifüs (Fare Tifüsü)
 • Vektör: Xenopsylla cheopis (sıçan piresi)
 • Rezervuar: Sıçanlar, keneler
 • Pirenin ısırması, pire dışkısının zedelenmiş deriden inokülasyonu, inhalasyonu
 • İnkübasyon: 1-2 hafta
 • Tropikal ve subtropikal bölgeler
 • Prodrom (1-3 gün): Baş ağrısı, miyalji, artralji, halsizlik
 • Ateş, bulantı ve kusma
 • >6 gün, kollardan gövdeye yayılan makülopapüler raş, eskar yok
 • Kuru öksürük (1/3)- interstisiyel pnömoni, pulmoner ödem
 • Karın ağrısı, ikter
 • %45 nörolojik bulgular; Stupor, nöbet, ataksi, koma
 • Ölüm oranı %1-4


2- Çalılık Tifüsü Grubu

Orientia tsutsugamushi
 • Vektör: Leptotrombidium cinsi akar (transovaryan geçiş)
 • Rezervuar: kemiriciler
 • Akar sokması ile bulaşır
 • GD Asya, Endonezya, Çin, Japonya, Hindistan, kuzey Avustralya endemik
 • İnkübasyon: 1-3 hafta
 • Ateş, baş ağrısı, miyalji, öksürük
 • Gastrointestinal semptomlar
 • Klasik triad: eskar, bölgesel LAP, maküler raş (%50)
 • Olguların çoğunda trombositopeni
 • Kendiliğinden iyileşme
 • Solunum ve nörolojik semptomlar sık
 • Ölüm oranı %7


3-Benekli Ateş Grubu

Rickettsia rickettsii
 • Kayalık Dağlar Benekli Ateşi
 • Kene hem vektör hem ana rezervuar: Dermacentor spp.
 • Rezervuar: Keneler, yabani kemirgenler
 • Kene ısırması ve dışkısı ile bulaş
 • En sık ABD- güney ve güneydoğusu
 • En sık çocuklarda 5-9 yaş
 • İnkübasyon 1 hafta
 • EN CİDDİ FORM

 • İlk üç gün 38-40°C ateş, ciddi baş ağrısı, halsizlik, miyalji, artralji, bulantı, kusma, iştahsızlık, parotit
 • 3-5 gün sonra el-ayak bileğinden başlayan makülopapüler döküntü (%95), peteşi (%40-50), distal ekstremite ve gövdeye yayılır
 • Akciğer, kalp tutulumu sık
 • MSS tutulumu: kötü prognoz
 • Ölüm tedavisiz %23, tedaviyle %4

Rickettsia conori
 • Ülkemizde en sık görülen türdür
 • Akdeniz Benekli Ateşi (Marsilya humması)
 • Boutonneuse fever
 • Vektör: Kene, Rezervuar: köpek, kemiriciler
 • Kene ısırması ve dışkısı ile bulaş
 • Kırsal alanda yaşam, mesleki temas
 •  Genellikle ilkbahar, yaz mevsiminde
Klinik:
 • İnkübasyon 1 hafta
 • Devamlı, 40⁰C ateş
 • Şiddetli baş ağrısı, yaygın kas-eklem ağrısı
 • Makülopapüler döküntü (ekstremiteden başlar, tüm gövdeye yayılır, avuç içi tutulur)
 • Kenenin ısırdığı yerde eskar
 • Konjonktivit
 • Tache noire:
   • Çevresi eritemli merkezi siyah kabukla örtülü, çevre dokudan kabarık 5 mm çapında bir eskar
   • Epidermo-dermal nekroz ve endotel tutulumuna bağlı gelişen perivasküler ödem
   • Ateşin ilk günlerinde %65-75 olguda görülür
   • 1 cm çapında çevresi eritemli ortası kabuklu ağrısız lezyon
Laboratuvar:
 • Pansitopeni (anemi, trombositopeni, lökopeni)
 • Sonrasında lökositoz
 • Protein, Na, K, Cl düzeylerinde azalma
 • ALP, CPK, LDH, AST, ALT değerlerinde yükselme
Mikrobiyolojik tanı:
 • Serolojik tanı
- Weil‐Felix Proteus aglütinasyonu
   • Özgüllük-duyarlılık düşük, semptom başlamasından 5-10 gün sonra
   • P. vulgaris OX2,  Benekli Ateş Grubu R.
   • P. vulgaris OX19, Tifüs ve Benekli Ateşi grubu
   • P. mirabilis OXK, Orientia tsutsugamushi  
   • ≥4 kat titre artışı veya  ≥1/320 tek bir titrede pozitiflik
   • Brill‐Zinsser hastalığında antikor saptanmaz
- Mikroimmunfloresan test (IFA)
   • Referans yöntem
   • IFA testi aşağıdaki koşullarda pozitif kabul edilir:
   • Akut/konvelesan örneklerde ≥4 kat titre artışı,
   • IgG ≥1:128 , IgM ≥1:64 dilüsyonda pozitif saptanırsa
   • Benekli ateş grubu riketsiyalarda ayırım sağlamaz
   • Diğer: Kompleman fiksasyon testi, ELISA, Lateks aglütinasyon testi, Western blot
 • PCR
   • Kan
   • Deri biyopsisi: eskar, makülopapüler döküntüden
   • qPCR: biyopsi, sürüntü, eskar kabuğu
 • Rickettsia izolasyonu
   • Hayvana inokülasyon
   • Embriyonlu yumurta
   • Hücre kültürü

Akdeniz Benekli Ateşinde Mortalite ve Hastalığın Ciddiyeti ile İlişkili Risk Faktörleri:
 • Ciddi form (fatal)- %1-32
 • Farklı riketsiya alt tipi ile infeksiyon (R. conorii israelensis)
 • Geç tanı ve tedavi
 • Yanlış antibiyotik seçimi
 • İleri yaş
 • İmmünosüpresyon
 • Kronik alkolizm
 • Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz yetersizliği
 • DM
 • Sigara içmek
Oteo JA et al. Ticks and Tick Borne Dis 3 (2012) 270– 277

Ayırıcı tanı:
 • Kırım Kongo Kanamalı Ateş
 • Kızamık, kızamıkçık
 • Tifo
 • Meningokoksemi
 • Sekonder sifiliz
 • Leptospiroz
 • İmmünkompleks vaskuliti
 • İdyopatik trombositopenik purpura
 • İnfeksiyoz mononükleoz
 • İlaç reaksiyonu

Tedavi:
 • İlk seçenek
   • Doksisiklin 2x100 mg, 5-7 gün
   • AAP önerisi; çocuklarda yaştan bağımsız ≤21 güne kadar güvenle kullanılabilir
   • Tetrasiklin ailesi içerisinde kalsiyuma daha az bağlanmaktadır
 • Alternatifler:
   • Kloramfenikol, Azitromisin, Klaritromisin, Rifampisin


SORULAR

1. Epidemik tifüs geçirmiş kişilerde yıllarca latent sonrası reaktive olması ile 7-10 gün süren ateş, nadir döküntü ve düşük mortalite ile karakterize Brill-Zinsser hastalığından sorumlu Riketsia türü hangisidir?
A) R. conori
B) R. rickettsii
C) R. prowazekii
D) R. typhi
E) R. tsutsugamushi

İçeriğe dön