Sağlık Hizmeti İlişkili İnfeksiyonlar - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İçeriğe git

Sağlık Hizmeti İlişkili İnfeksiyonlar

E-Dersler
Tanım
 • Önceki tanımıyla “hastane infeksiyonları” ya da “nozokomiyal infeksiyonlar” olarak bilinmektedir.
 • Sağlık Hizmeti İlişkili İnfeksiyonlar (SHİ): Sağlık kuruluşunda bakım sürecinde gelişen, başvuruda mevcut olmayan, başvuruda inkübasyon döneminde olmayan, hastanede alınan, hastanede veya hasta taburcu olduktan sonra ortaya çıkan enfeksiyonlardır.
 • Yatışın 48 saat sonrasından, taburculuğun 10 gün sonrasına uzanan zaman diliminde ortaya çıkan infeksiyonlardır.
 • Cerrahi alan infeksiyonlarında ameliyat sonrası 30 gün içerisinde veya yabancı cisim varlığında bir yıla kadar uzanan infeksiyonlar SHİ olarak tanımlanır.

Önemi
 • Hasta morbidite ve mortalitesinde artış
 • Daha uzun hastane yatışı
 • Dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkması
 • İş gücü kaybı
 • Ekonomik kayıp

Sıklığı
 • Sürveyans metoduna göre değişiklik gösterir.
 • Hastaneler arasında ve klinikler arasında belirgin farklılıklar vardır.
 • Görülme sıklığı %5-15 (Clin Microbiol 2008;14:892-4 / J Hosp Infect 2007;65:3-9)
 • Yoğun bakım ve yanık üniteleri gibi riskli yerlerde %40-50’ye çıkmaktadır.
 • Ülke ve gelişmişlik seviyesi de önemlidir.
 • Önlenebilen oran %10-70 (J Hosp Infect 2003;54:258-66)

Gelişimine katkı yapanlar
 • Kaynak mikroorganizma
 • Duyarlı konak
 • Konağa mikroorganizmayı taşıyan bulaş yolları

Değiştirilemez risk faktörleri
 • Konak faktörleri:
   • Yaş
   • Cinsiyet
   • Altta yatan hastalıklar
   • Hastalığın ağırlığı …

Değiştirilebilir risk faktörleri
 • Hastane ve sağlık personeline ait faktörler:
   • Alt yapı yetersizliği
   • Personel eksikliği
   • Eğitim yetersizliği
   • El hijyenine uyum oranlarının düşüklüğü
   • Gereksiz invaziv işlemler …

Etken mikroorganizmalar
 • Gram negatif bakteriler:
   • GSBL / karbapenemaz üreten bakteriler: E. coli, Klebsiella spp…
   • Nonfermentatif bakteriler: Acinetobacter spp, Pseudomonas spp, Stenotrophomonas maltophilia…
 • Gram pozitif bakteriler:
   • MRSA
   • VISA/VRSA
   • VRE

MRSA kolonizasyonu risk faktörleri
 • Uzun süreli yatış
 • Geniş spektrumlu ya da uzun süreli antibiyoterapi
 • YBÜ/ Yanık ünitesinde yatış
 • Cerrahi yara varlığı
 • MRSA’lı hastanın yakınında yatmak
 • MRSA’lı hastaya bakım veren personelden bakım almak
 • Hemşire yetersizliği ya da iş yoğunluğu

VISA/VRSA risk faktörleri
 • Son üç ay içerisinde glikopeptidlere maruz kalmak
 • Glikopeptidlere maruz kalmasa bile MRSA enfeksiyonu geçirmek
 • Hastane personelinde taşıyıcılık

VRE hasta ilişkili risk faktörleri
 • Yaş
 • Altta yatan hastalık, hastalığın ağırlığı
 • AIDS
 • Immunsupresyon, nötropeni, hematolojik malignite, organ veya kemik iliği transplantasyonu
 • Enterit / C. difficile koliti
 • KBY / hemodiyaliz
 • Geçirilmiş hastane enfeksiyonu
 • Yüksek APACHE II skoru
 • Damar içi ilaç kullanımı

VRE hastane ilişkili risk faktörleri
 • YBÜ, transplantasyon ünitelerinde yatmak
 • VRE’li hastaya yakın yatmak ya da aynı personelden bakım almak
 • Uzun süreli yatış (>72 saat)
 • Enteral beslenme
 • Antiasid, sükralfat kullanımı
 • Kontamine cihazlar
 • Girişimler (SVK, NG sonda, entübasyon, endoskopi, cerrahi…)
 • Antibiyotik kullanımı (süresi, çeşidi, kinolon, 3.kuşak SS…)

Gram negatif bakteri risk faktörleri
 • Hastanede yatış süresi
 • YBÜ yatışı, yüksek APACHE II skoru
 • Geçirilmiş cerrahi
 • Antibiyotik kullanımı
 • Nötropeni
 • İnvaziv girişim sayısının çokluğu
 • Birimdeki enfekte/kolonize hasta sayısının çokluğu
 • Enteral beslenme


SHİ önleme prensipleri
 • Sürveyans
 • Hastane hijyeni ve alt yapısı
 • El hijyeni
 • Personel koruyucu ekipmanların kullanılması
 • Kesici ve delici aletlerin güvenli kullanılması
 • Dezenfeksiyon ve sterilizasyon
 • Antibiyotik kullanım politikası
 • Eğitim

Enfeksiyon türleri
 • Sistemler %
 • Üriner sistem     30-40
 • Solunum sistemi 10-20
 • Cerrahi alan 1-5
 • Deri ve yumuşak doku        10
 • Kan-dolaşım sistemi 5

Üriner sistem enfeksiyonları risk faktörleri
 • Uzun süreli kateter kullanımı
 • Ürometre kullanılmaması
 • Drenaj torbasının mikrobiyal kolonizasyonu
 • Diabetes Mellitus
 • Kadın cinsiyet
 • Serum kreatinin yüksekliği
 • Kateter bakımının kötü olması

Üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesi
 • Kateter uygulaması gerekmeden yapılmamalı
 • Hastane personelinin asepsiye uyması
 • Steril malzeme kullanımı
 • Metal-kateter bileşim yeri günlük temizlenmeli
 • Drenaj sisteminin kapalı olması
 • Kültür torbanın lastik kısmından alınmalıdır
 • Personelin devamlı eğitimi

Nozokomiyal pnömoni risk faktörleri
 • Entübasyon-Trakeostomi
 • Antibiyotik Kullanımı
 • Kronik akciğer hastalığı
 • Azotemi
 • Obezite
 • Cerrahi girişim
 • Hastanede kalış süresinin uzunluğu

Nozokomiyal pnömoni önlemleri
 • El yıkama ve eldiven giyme
 • Altta yatan hastalığın tedavisi
 • Entübasyon/ventilasyonun mümkün olduğunca kısa süreli kullanılması
 • Ventilasyon bağlantı borularının 48 saatten önce değiştirilmemesi
 • Başka hastada kullanılacağı zaman ventilatör bağlantı parçalarının değiştirilmesi
 • Antiasid ve/veya H2-reseptör blokerlerinden kaçınılması

VİP önlem paketleri
 • Klorheksidin glukonatla ağız bakımı
 • Aseptik teknikle aspirasyon
 • Yatak başının yükseltilmesi
 • Weaning uygulaması
 • Peptik ülser profilaksisi
 • Derin ven trombozu profilaksisi
 • Endotrakeal tüp kaf basıncı ölçümü
 • Ventilatör devrelerinin temiz olması
 • Devrelerde sıvı birikimi olmaması
 • Subglottik sekresyonların aspire edilmesi
 • Hastanın aspirasyon ihtiyacının olmamasının izlenmesi

Kateter infeksiyonları - Konak ilişkili risk faktörleri
 • Yaş (< 1, > 60)
 • Bağışıklık durumu (granülositopeni, immünsupresif tedavi, yanık)
 • Altta yatan hastalık (DM, malignite vs)
 • Hiperalimentasyon, parenteral beslenme
 • Farklı enfeksiyon varlığı
 • Cilt altı dokusunun ince ve ödemli olması
 • Hastanın deri florasının değişimi

Kateter infeksiyonları - Kateter ilişkili risk faktörleri
 • Kateter tipi (plastik > çelik; polivinil klorür > teflon ve poliüretan)
 • Uzun, kalın, sert, çok lümenli > kısa, ince, fleksibl, tek lümenli
 • Yerleşim yeri (santral > periferik; femoral > juguler > subklaviyan)
 • Kalış süresi (72 saatten sonra risk artar)
 • Yerleştirme şekli (cut-down > perkutan > implant)

Kateter enfeksiyonları - Hastane ve Ekip ilişkili risk faktörleri
 • Acil yerleştirme > Planlı yerleştirme
 • Tecrübesiz personel > Eğitimli ekip
 • El yıkama ve steril eldiven kullanımına uyum
 • Asepsiye uyum
 • Hastanenin büyüklüğü
 • Kateterin takıldığı birim (yoğun bakım, yanık ünitesi)

Kateter infeksiyonu patogenezi
 • Kateter takılması sırasında deri ya da kateterde bulunan mikroorganizmalarla,
 • Kateter ile dokular arasında oluşan bölgeyle,
 • İnfüzyon sıvısı içindeki mikroorganizmalarla,
 • Kateter hub (birleşme) kısmına ulaşan mikroorganizmalarla,
 • Kana karışan mikroorganizmaların uzak odaktan katetere ulaşmasıyla oluşur

Cerrahi alan infeksiyonları risk faktörleri
 • Obesite
 • Ek infeksiyon odağı varlığı
 • Sigara kullanımı
 • Steroid tedavisi
 • Asepsi veya antisepside bozukluk
 • Tıraş zamanı ve şekli
 • Deri dezenfeksiyonu
 • Cerrahi teknik, işlem süresi, ölü boşluk kalması
 • Personelde enfeksiyon varlığı

Cerrahi alan infeksiyonlarının önlenmesi
 • İyi ameliyat tekniği
 • Araçların sterilizasyonu veya yüksek düzeyde dezenfeksiyonu
 • Cerrahların ellerinin ve ameliyat bölgesindeki derinin dezenfeksiyonu
 • Steril eldivenler
 • Temiz ortam, yeterli havalandırma
 • Uygun antibiyotik profilaksisi

İçeriğe dön