Tetanoz - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İçeriğe git

Tetanoz

E-Dersler
Genel bilgiler
 • Kontrol edilemeyen ve dış uyaranlarla artan, ağrılı kas spazmları ile karakterize bir sinir sistemi bozukluğudur.
 • Clostridium tetani, toprakta bulunan toksin üreten anaerob etken mikroorganizmadır.
 • Latince anlamı “gerilme” dir.
 • Halk arasında “kazıklı humma” olarak bilinir.
 • Tetanozun klinik özellikleri ve travmatik yaralanmalarla ilişkisi, 1940'larda tetanoz toksoidi ile aşılamanın başlamasından önce eski Yunanlılar ve Mısırlılar arasında ve birçok klinisyen tarafından iyi biliniyordu.

Etiyoloji
 • C. tetani, spor oluşturan, zorunlu anaerobik gram pozitif çomak şekilli bir basildir.
 • Vejetatif şekli Peritrich kirpikleri ile hareketlidir.
 • Vücut dışında oksijenli ortamda kısa sürede, tenis raketi/toplu iğneyi andıran, yuvarlak/oval şekilli terminal spor oluşturur.
 • Sporlar, ısıya ve rutin antiseptiklere dirençlidir.
 • Yeryüzünün her iklim bölgesindeki toprakta bulunur.
 • Çeşitli hayvanlar ve insanda barsak flora üyesidir.

 • Toksin salınımı, sporların gelişimi ve germinasyonunu hızlandıran, anaerobik koşulları hazırlayıcı özellikteki kontamine, derin ve penetran yaralanmaları takiben hastalık tablosu gelişir.
 • İyi kanlanan, temiz ve sağlam dokuya giren sporlar gelişip açılamazlar.
 • Yarada kanlanmanın azlığı, nekrotik doku gelişimi, yabancı cisim ve diğer mikroorganizmaların bulunması, dokudaki oksijeni tüketip uygun redoks potansiyelini oluşturarak, anaerobik enfeksiyona gerekli olan ortamı hazırlar.

 • Kişiden kişiye bulaşmaz.
 • Basilin organizmaya invazyonu da hastalığa yol açmaz.
 • Hastalık, C. tetani’nin ürettiği toksin etkisiyle gelişir.
 • Kirli ve açık yaradan inokülasyonla giren sporlar, nekrotik doku (anaerobik ortam) ile, vejetatif forma dönüşür (germinasyon) ve iki çeşit ekzotoksin üretir.
  • Tetanolizin:
   • Erken büyüme aşamasında C. tetani tarafından üretilen bir toksindir.
   • Hemolitik özelliklere sahiptir ve diğer hücrelerde zar hasarına neden olur, ancak klinik tetanozdaki rolü belirsizdir.
  • Tetanospazmin (metaloproteaz tetanoz toksini):
   • Plazmidle kodlanan potent bir nörotoksindir.
   • Bilinen en toksiklerden biridir.

 • Tetanospazmin, kan ve lenfatikler yoluyla perifer nöron terminallerine bağlanır.
 • Takiben, retrograt aksonal transportla ilerleyerek nöronal hücrenin gövdesine ve SSS’e ulaşır.
 • Toksin, akson boyunca ilerlerken antitoksinle nötralize edilemez.
 • Beyin sapına ve spinal korda ilerleyen toksin ekstrasellüler aralığa ve takiben de presinaptik inhibitör hücrelere ulaşır.
 • Presinaptik inhibitör hücrelerdeki “glisin” ve “GABA” transmitterlerin salınımını engeller (disinhibisyon), kas dokusunda rijiditeye yol açar (en önemli etkisi)
 • Ön boynuz hücrelerinin ve otonom nöronların disinhibisyonu, kas tonusunun artmasına, ağrılı spazmlara ve yaygın otonomik kararsızlığa neden olur.
 • Motor sisteme yapılan herhangi bir uyarıyı, agonist-antagonist kasların eşzamanlı kontraksiyonu sonucu gelişen şiddetli ve uzun süreli “tetanik spazm”lar takip eder.
 • Tetanoz toksininin neden olduğu katekolaminlerin adrenal salınımının sinirsel kontrolü eksikliği, terleme, taşikardi ve hipertansiyon olarak kendini gösteren hipersempatik bir durum oluşturur.r.

 • Tetanoz toksininin ön boynuz hücreleri, beyin sapı ve otonom nöronlar üzerindeki etkileri uzun sürelidir çünkü iyileşme yeni aksonal sinir terminallerinin büyümesini gerektirir.

 • Nöral hücrelere bağlanma ve inhibisyon mekanizmaları, tetanoz toksin molekülünün spesifik kısımları ile ilgilidir.
 • Tetanoz toksini başlangıçta aktif olarak büyüyen organizmalar tarafından inaktif bir polipeptit zinciri olarak üretilir.
 • Bu sentez, hücre içi bir plazmidde bulunan genler tarafından kontrol edilir.

 • Toksin salındıktan sonra, bakteri veya doku proteazları tarafından aktif hale getirilerek nöronlara bağlanmak ve girmek için gerekli olan ağır bir zincir ve toksik özelliklerinden sorumlu bir hafif zincir içerir.
  • Ağır zincirler ayrıca pepsinler tarafından, belirli nöral hücre türlerine tek tek bağlanmaya aracılık eden spesifik parçalara ayrılır.
  • Nörotransmiter salınımının presinaptik inhibisyonuna hafif zincirler aracılığıyla aracılık edilir.
Epidemiyoloji

 • Tetanoz dünya genelinde görülür.
 • Özellikle kaynak kısıtlı ülkelerde, tüm aşılanmamış insanlar için bir tehdit olmaya devam etmektedir.
  • Depremler ve tsunamiler gibi doğal afetlerden sonra insidans genellikle artar.
  • 2016'da dünya çapında tahmini 48.000-80.000 ölüm meydana geldi.
  • Çoğu ülkede bildirilmesi zorunlu bir hastalık olmadığı için gerçek hastalık insidansı bilinmemektedir.
  • Vakaların çoğunluğu 5 yaşından büyük bireylerdir.
  • 27 çalışmada bildirilen 3043 yetişkin Afrikalı hastanın toplu ölüm oranı yüzde 43'tür.
   • Mekanik ventilasyonun dahil edilen tıbbi tesislerin çoğunda genellikle erişilebilir olmaması
  • Neonatal tetanoz, 2015 yılında yaklaşık 34.000 ölümden sorumlu
   • 2019 itibariyle 14 ülke hala maternal ve neonatal tetanoz ortadan kaldırılamamıştır (WHO eliminasyon programı)
 • Aktif tetanoz bağışıklamasıyla vaka sayılarında ciddi azalma görülmüştür.
  • Tetanoz insidansı aşılama ile ters orantılıdır.
  • Gelişmekte olan ülkelerde; çocukluk çağında (primer aşılamada eksiklik/steril olmayan aletler)
  • Gelişmiş ülkelerde; yaşlılarda (primer aşılama ve rapel doz eksiklikleri)
   • 2009-2017'de ABD'de 264 tetanoz vakası bildirildi.
   • Vaka ölüm oranı %7.2 ve tümü ≥55 yaş bireylerdi.

 • Basil yarada çoğalır ve anaerobik koşullarla toksin üretir.
 • Enfekte açık yara ve laserasyon, kronik yara ve abse, IV ilaç kullanımı, aşısız anneden hijyenik olmayan ortamda doğmuş bebek olmak gibi durumlar, toksin oluşması için uygun ortamlardır.
 • Dıştan temiz görünse de, yüzeysel yaralanma, cerrahi işlemler, böcek sokmaları, diş enfeksiyonları, fraktürler, İV ilaç kullanımı gibi kronik yara ve infeksiyonlara eşlik edebileceği her zaman dikkate alınmalıdır.
 • %20 giriş yeri bilinmediğinden dikkatli klinik değerlendirme şarttır.
 • ABD'de 2001-2008 arasında tetanoz hastalarının %75'i semptomlarının başlangıcından önceki akut yaralanmayı hatırlamakta ve bu kişilerin de 2/3'ü tıbbi yardım istemektedir.

Predispozan faktörler
 • C. tetani sağlıklı dokularda büyümeyeceğinden, insan konakçıda tetanoz toksininin detaylandırılması için bir faktör yakınsaması mevcut olmalıdır.
 • Bu faktör kombinasyonu genellikle antikorların yokluğunu (yani yetersiz aşılamadan) ve aşağıdakilerden iki veya daha fazlasını içerir:
   • C. tetani sporlarının inokülasyonuyla sonuçlanan delici bir yaralanma
   • Diğer bakterilerle birlikte enfeksiyon
   • Cansız doku
   • Yabancı cisim
   • Lokalize iskemi
 • Bu predispozan faktörler, tetanoza eğilimli yaralanmalarda önemli rol oynar.
   • Yaralanma üzerinden 6 saatten uzun süre geçmesi
   • Geniş doku hasarı olan (major yanık gibi) veya >1 cm derin yaralar
   • Yıldız biçiminde, düzgün olmayan, şekilsiz, bir kısmı kopmuş yaralar
   • Ateşli silah, ezilme, yanık, donma ile meydana gelen yaralar
   • Delici yaralanmalar (steril olmayan enjeksiyonlar-damar içi madde kullanımları , dövmeler dahil)
   • Piyojenik infeksiyon bulgularının varlığı,  nekrotik doku varlığı
   • Kontaminantların (toprak, pislik, dışkı, ...) varlığı
   • Sinir denervasyonu ve/veya iskemik doku varlığı
   • Yabancı cisim içeren yaralar, parçalı kırıklar
 • Bu predispozan faktörler, tetanozun aşağıdaki gibi olağandışı klinik ortamlarda neden gelişebileceğini de açıklayabilir:
   • Yenidoğanlar (göbek kordonunun enfeksiyonu nedeniyle)
   • Obstetrik hastalar (septik düşüklerden sonra)
   • Ameliyat sonrası hastalar (bağırsak florasını içeren nekrotik enfeksiyonlu)
   • Sahra altı Afrika'da erkek sünnetine giden ergenler ve yetişkinler
   • Diş enfeksiyonu olan hastalar
   • Enfekte ekstremite ülseri olan diyabetik hastalar
   • Yasa dışı ve / veya kontamine ilaçları enjekte eden hastalar
 • Tetanozun klasik belirti ve semptomları olan hastaların %25'ine kadar hiçbir neden tespit edilemez.
   • Bu "kriptojenik" vakaların çoğu/tamamından küçük fark edilmeyen sıyrıklar/cilt yaralanmaları sorumludur.
   • Zamanında ve doğru bir seri tetanoz aşısı almış hastalarda tetanoz nadiren ortaya çıkmıştır.


Klinik
 • İnkübasyon süresi yaklaşık 8 gündür ancak 3-21 gün arasında değişir.
   • Bu süre yaranın beyne uzaklığına göre değişir.
   • İnkübasyon neonatal tetanozda neonatal olmayandakinden daha kısadır.
 • Klinik formları:
   • Jeneralize tetanoz
   • Lokalize tetanoz
   • Sefalik tetanoz
   • Yenidoğan tetanozu

- Generalize Tetanoz
 • Tetanozun en yaygın ve ciddi klinik formudur.
 • Klasik triadı: rijidite, kas spazmı, otonomik disfonksiyon
 • %80'inden fazlasında görülen semptom trismustur.
   • Masseter kaslarının yoğun, ağrılı spazmları ve ağzı açamama, çene kitlenmesi (lockjaw)
 • Bazen başlangıçta sefalik veya lokalize tetanoz bulunur.
 • Otonomik disfonksiyon:
  • Tipik olarak, erken evrelerde terleme ve taşikardi ile ortaya çıkabilen otonomik aşırı aktivite semptomları vardır. Ateş yoktur.
  • Daha sonraki aşamalarda aşırı terleme, kardiyak aritmiler, kararsız hipertansiyon veya hipotansiyon ve ateş sıklıkla mevcuttur.
 • Karakteristik iskelet kaslarında tonik kasılma ve aralıklı yoğun kas spazmları vardır.
  • Duyu sinirleri tutulmaz. Bilinç bozukluğu olmadığı için tonik kasılmalar ve spazmlar şiddetli ağrılıdır.
  • Yüksek sesler, fiziksel temas, ışık gibi diğer duyusal uyaranlarla tetiklenebilir.
  • Tonik ve periyodik spastik kas kasılmaları, tetanozun klasik klinik bulgularının çoğundan sorumludur:
   • Ense sertliği
   • Opistotonus: Karakteristik yumruklarını sıkar, sırtlarını bükerler (spinal ekstansörlerin spazmı) ve bacaklarını uzatırken (ekstansiyon) kollarını esnetip kaçırırlar (fleksiyon), bu dramatik duruşlar sırasında sıklıkla apne olurlar.
   • Risus sardonikus: Sırıtır gibi, alaycı bir gülüş
   • Tahta benzeri sert bir karın
   • Sırasıyla torasik kasların mengene benzeri kasılması ve/veya glottal veya faringeal kas kasılması nedeniyle apne ve/veya üst hava yolu tıkanıklığı dönemleri
   • Yutmada güçlük (disfaji)


- Lokalize tetanoz
 • Tetanospazmine karşı kısmi bağışıklığı bulunan bireylerde olur.
 • Yaraya komşu tek ekstremite/vücut bölgesinde tonik ve spastik kas kasılmaları ile kendini gösterir.
 • Orta derecede ve devamlı kas kasılması söz konusudur.
 • Aylar sonra kendiliğinden geçer.
 • Generalize tetanoza dönüşebilir.
 • Tanısı güç olabilir.
  • Nadiren erken dönemde, akut cerrahi karnı taklit eden tahta benzeri karın sertliği geliştirebilir.


- Sefalik Tetanoz
 • Baş veya boyun yaralanması olan vakalar, başlangıçta sadece kraniyal sinirleri tutan sefalik tetanoz ile gelebilir.
 • Kafa ve boyunda bulunan enfekte yaralarla ilişkili kranial sininrlerin disfonksiyonudur.
 • İnkübasyon süresi 1-2 gündür.
 • Kötü prognozludur.
 • Nervus fasialis etkilenmesine bağlı “fasiyal paralizi” ilk bulgudur.
   • Ancak 3, 4, 6 ve 12. KÇ'lerin tutulumu da tek başına veya diğerleriyle kombinasyon halinde ortaya çıkabilir.
 • Yüz sinirinde zayıflık ve felç, yutma güçlüğü ve ekstraoküler kasların tutulumuna bağlı olarak oftalmoplejik tetanoz olarak da görülebilir.
 • Generalize tetanozun tipik özelliklerinin ortaya çıkmasından önce, bu hastalar, yanlış inme teşhisine yol açabilen disfaji, trismus ve fokal kraniyal nöropatiler gibi kafa karıştırıcı klinik bulgular gösterebilir.

- Neonatal Tetanoz
 • Gebenin bağışıklığının yetersizliği ve kötü hijyenik koşulda asepsiye uyulmadan umblikal kordonun kesilmesi sonucu oluşur.
 • Geleneksel olmayan maddelerin göbek kütüğüne uygulanması (örneğin, saf yağ veya sade tereyağı, meyve suları ve inek gübresi) yaygın kültürel uygulamalar olarak gösterilmiştir.
 • Kirli eller ve aletlerden veya doğum alanındaki kir, saman veya diğer steril olmayan malzemelerden kaynaklanan kontaminasyondan da kaynaklanabilir.
 • Tipik olarak doğumdan 5-7 gün sonra (3-24 gün) bebeklerde ortaya çıkar.
 • Hastalığın başlangıcı tipik olarak yaşlı bireylere göre daha hızlıdır.
 • Bebeklerde aksonal uzunluk orantılı olarak daha kısa olduğu için günler yerine saatler içinde ilerleyebilir.
 • İlk belirti emme ve beslenme güçlüğüdür.
 • Emme daha sonra durur ve yüz kaslarının spazmı, risus sardonicus'a neden olabilir.
 • Hastalık ilerledikçe, yenidoğanlar sertleşir ve opisthotonus gelişir.
 • İlk haftada apne başlıca ölüm nedenidir.


Prognoz
 • Şiddeti ve sıklığı, MSS'ye ulaşan tetanoz toksini miktarına bağlı olarak durumdan duruma değişebilir.
 • Semptomlar ve belirtiler, hastalığın başlangıcından sonra iki haftaya kadar ilerleyebilir.
 • Şiddet, kuluçka dönemi ve semptomların başlangıcından spazmların belirmesine kadar geçen süre ile ilgilidir.
   • Aralık ne kadar uzunsa tetanozun klinik özellikleri o kadar hafiftir.
 • Olumsuz prognoz:
   • 7 günden kısa inkübasyon süresi
   • Yaşlı veya çocuk olma
   • Yüksek riskli giriş yolu (yanık, umblikal kordon, septik abortus, cerrahi girişim, komplike kırık, derin penetran yara)
   • Ateş yüksekliği (>40C)
   • Nabız düzensizliğinin olması
   • Komplikasyon gelişmesi (aspirasyon pnömonisi, kırık, gebelerde düşük, yara enfeksiyonu)
   • Jeneralize formda olması


Hastalığın Süresi
 • Tetanoz toksini kaynaklı etkiler uzun sürelidir çünkü iyileşmenin yeni aksonal sinir terminallerinin büyümesini gerektir
 • Generalize tetanoz komplikasyon yoksa yaklaşık 4-6 haftada iyileşir.


Tanı
 • Günümüzde tetanoz tanısı için kan testi yoktur.
 • Öykü (tetanoza yatkın yaralanma, yetersiz bağışıklama)
 • Fizik muayene (Spatula test)
 • Klinik tanı esastır.


Ayırıcı Tanı
 • Fare zehirinin yutulmasına bağlı striknin zehirlenmesi: Glisin reseptörlerine antagonist etki eder. Striknin için kan, idrar ve doku tahlilleri özel referans laboratuvarlarında gerçekleştirilebilir. Aksine, tetanoz göz sapmalarına neden olmaz ve kaslar karakteristik olarak spazmlar arasında tonik olarak kasılır. Benztropin mesilat gibi bir antikolinerjik maddenin uygulanması genellikle ilaca bağlı distonilerde görülen spazmları hemen tersine çevirecektir. Böyle bir tedavinin tetanoz hastaları üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
 • Fenotiyazinlere bağlı olanlar gibi ilaçlar (distoni): Sıklıkla gözlerde belirgin sapma, baş ve boyunda kıvranma hareketleri ve spazmlar arasında tonik kas kasılmasının olmamasına neden olur.
 • Yüksek doz amfetamin: Opustotonus ve rizus sardonikus
 • Menenjit/ensefait (ense sertliği)
 • Diş absesi, temporamandibuler eklem dislokasyonları (trismus)
 • Malign nöroleptik sendrom: Otonomik dengesizlik ve kas sertliği ile başvurabilir. Ateşin varlığı, zihinsel durumunun değişmesi ve bu komplikasyona neden olma eğilimi olan bir ajanın yakın zamanda alınması, tetanozdan ayrımını kolaylaştırır.
 • Status epileptikus
 • Akut batın (karın sertliği)
 • Hipoglisemik ve hipokalsemik tetani
 • Kuduz (disfaji)
 • Stiff-person sendromu: Şiddetli kas sertliği ile karakterize nadir bir nörolojik bozukluktur. Trismus veya yüz spazmlarının olmaması ve diazepama hızlı yanıt ile tetanik spazmlardan ayırılır. Glutamik asit dekarboksilaza karşı otoantikorlarla ilişkilidi


Komplikasyonları
 • Toksinle İlişkili
  • Kemik kırıkları
  • Asfiksi
  • Kas yırtılmaları ve hematom
  • Üriner retansiyon
  • Kardiak aritmi
  • Hipo/hipertansiyon
 • Debiliteye bağlı
  • Pulmoner emboli
  • Aspirasyon pnömonisi
  • Hastane infeksiyonları
  • Dekubit ülseri
  • Atelektazi
  • Gastrik ülser
  • Kontraktürler


Tedavi
 • En iyi yoğun bakım ünitesinde, erken ve agresif hava yolu yönetimi de dahil olmak üzere, bu hastalığın komplikasyonlarının yönetimi konusunda eğitilmiş bir anestezi uzmanı veya yoğun bakım uzmanı ile konsültasyonda gerçekleştirilir.
 • Tetanoza özel herhangi bir terapötik müdahaleyi destekleyen çok az kanıt vardır.
   • Literatürde son 20 yılda bildirilen sadece altı randomize çalışma vardır.
 • Hedefler:
  • Toksin üretiminin durdurulması
   • Yara yönetimi: Tetanozlu tüm hastalar, sporları ve germinasyon için ideal koşullara yol açabilecek nekrotik dokuyu yok etmek için uygun ve yeterli yara debridmanına tabi tutulmalıdır.
   • Antimikrobiyal tedavi: Tedavide nispeten küçük bir rol oynasa da, evrensel olarak tavsiye edilmektedir. Penisilin GABA antogonisti etkisi nedeniyle birincil olarak önerilmez. Vejetatif formların sayısını azaltmak için Metronidazol 3-4x500 mg iv 10 gün ilk seçenek önerilir. Bununla birlikte, penisilin (penisilin G 4-6x2-4 milyon ünite IV) ya da metronidazol ile tedavi edilenler arasında mortalitede bir fark yoktur. Alternatif bir ajan, doksisiklindir (2x100 mg).
  • Bağlanmamış toksinin nötralizasyonu: İnsan tetanoz immün globulini (HTIG) tercih edilen preparattır. Kas içinden 500 birimlik tek bir doz önerilir. Önceden önerilen doz aralığı 3000-6000 ünite idi. Ciddi vakalarda intratekal önerilir.
  • Havayolu yönetimi: Hava yolu kontrolü ve ventilasyonu (trakeostomi, mekanik ventilasyon) sağlanır.
  • Kas spazmlarının kontrolü: Yoğun bakım ünitesinde karanlık ve sessiz ortamda 6-8 hafta takip edilir. Destek tedavisi için antispasite ajanlardan GABA agonisti benzodiazepinler (Diazepam) ve nöromusküler kavşak blokajı Vecuronium kullanılır.
  • Disotonomi yönetimi: Spazmlar ve otonomik disfonksiyonun kontrolü için Magnezyum sülfat İV ugulanır.
  • Genel destekleyici yönetim: Kas aktivitesi ve otonomik aktivite artışı nedeniyle pozitif nitrojen dengesi için yüksek protein ve kalori beslenme önerilir.
 • Tetanoz şüphesinde, vaka bazlı, rasyonel ve hızlı karar verilmesi, yakın monitörizasyonu hayat kurtarıcıdır


Korunma
 • Çocuklarda rutin aşılama programının ve yetişkinlerde rapellerinin yapılması sağlanmalıdır.
 • Tüm yaralar özelliklerine ve kişinin immün durumuna göre; Aktif bağışıklama (TT-aşı): 250 Ü  ± Pasif bağışıklama (TIG) uygulanır.
 • Tetanozun konvelesan döneminde tetanoza karşı aktif immünizasyon mutlaka yapılmalıdır. Çünkü tetanoz hastalığı çok miktarda toksinin aşırı derecede potent etki sağlaması nedeniyle bağışıklığa neden olmayabilir.
 • WHO eliminasyon sertifikasyon; <1 vaka/1000 canlı doğum (en az iki yıl)


Tetanoz Aşısı
 • Hamile kadınlarda her gebelikte Tdab yapılmalıdır.
 • Primer tetanoz aşı şeması tamamlanmamış olan gebe kadınlara, zaman yeterli gelirse 3 kez aşılama yapılmalıdır.
 • Önerilen şema 0, 4.hafta, 6.ay veya sonrasıdır.
 • Eğer süre yetersizse 4 hafta ara ile 2 doz Td yapılmalı; 2.doz doğumdan en az 2 hafta önce olmalıdır.


Yaralanmada Tetanoz Profilaksisi

 * Son dozun yapılmasından >10 yıl süre geçmişse ‘’Evet’’
** Son dozun yapılmasından >5 yıl süre geçmişse ‘’Evet’’ÖRNEK SORULAR

Generalize tetanozda klinik belirti ve bulgulardan hangisinin görülmesi beklenmez?
a) Bol terleme
b) Yutmada güçlük
c) Opistotonus
d) Bilinç bulanıklığı
e) Trismus

Tetanozun etiyolojisi ile ilgili hangisi doğrudur?
a) Etken Clostridium septicum'dur
b) Endotoksini ile hastalık tablosu oluşur
c) Tetanospazmin toksini potent bit nörotoksindir
d) Etken sporsuz ve hareketsiz Gram pozitif basildir
e) Organizmaya invazyon yeteneği ile hastalığa yol açar

Hangisi tetanoza eğilimli yaranın özelliklerinden değildir?
a) Süresi: >6 saat, derinliği: >1 cm, geniş doku hasarı, devitalize ve iskemik doku / sinir denervasyonlu yaralanma
b) Düz hatta olmayan, şekilsiz, bir kısmı kopmuş
c) Ezilme, ateşli silah yaralanması, yanık, donma, vb. etkilerle oluşan
d) Steril delici-kesici işlemler sonrası (steril enjeksiyonlar, vb.) gelişen
e) Piyojenik enfeksiyon bulunan ve nekrotik dokuca zengin parçalı kırık

Çocukluk döneminde tetanoz aşıları muntazam olarak yapılmış 27 yaşındaki bir olguya yedi yıl önce delici-kesici alet yaralanması nedeniyle tetanoz aşısı yapılmış. Olgu yeni bir düşme sonrası kirli, açık yaralanma ile aile hekimine başvuruyor. Bu olguda tetanos profilaksisi açısından en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tetanoz aşısı
b) Tetanoz immunglobulini
c) Tetanoz aşısı + tetanoz immunglobulini
d) Tetanoz aşısı ve immunglobulini gereksizdir
e) Antibiyotik profilaksisi ve pansuman yeterlidir

Güncelleme: 03.31.2021
İçeriğe dön