Üriner Sistem İnfeksiyonları - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İçeriğe git

Üriner Sistem İnfeksiyonları

E-Dersler
Giriş
 • ABD’de her yıl >7 milyon ÜSİ vakası görülmektedir.
 • ÜSİ vakalarının %21’i Acil Servis’e başvurmaktadır.
 • Akut pyelonefrit nedeni ile >100.000 hasta hastaneye yatış yapmaktadır.
 • ÜSİ yıllık maliyeti >1 milyar dolar

 • Anatomik bölge,
 • Etken mikroorganizmanın özellikleri,
 • Enfeksiyonun edinildiği ortam,
 • Hastanın risk faktörlerine göre,
 • Aseptomatik bakteriüri’den.......sepsis’e kadar uzanan klinik tablolar görülmektedir.

Epidemiyoloji
 • ÜSİ kadınlarda daha sık
 • 18-24 yaş arası cinsel aktif kadınlarda pik yapmaktadır
 • Kadınların %60’ı en az bir kez semptomatik ÜSİ geçirmekte,
 • %10’unda ise ÜSİ her yıl en az bir kez tekrarlamaktadır
 • Erkeklerde ise üretranın uzun olması ve prostat sıvısının bakterisidal özelliğinden dolayı 1-50 yaş arasında ÜSİ sıklığı %1’in altındadır.
 • 65 yaş üstü ÜSİ prevalansı: erkekler %10, kadınlar %20

Etkenler
 • Olguların %95’inden fazlasından tek bir bakteri sorumludur.
 • E.coli %70-90 ile idrar kültüründen en sık izole edilen patojendir.
 • Diğerleri; Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Enterococcus türleri
 • Cinsel aktif genç kadınlarda S. saprophyticus en sık etkendir.
 • Komplike ÜSİ varlığında birden fazla bakteri sorumlu olabilmektedir.
 • Tekrarlayan ÜSİ, komplike ÜSİ ve nozokomiyal ÜSİ
   • Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter spp., MDR E. coli, enterokoklar ve stafilokoklar
 • Hastanede yatan immunsupresiflerde ÜSİ
   • Corynebacterium urealyticum (Grup D2)
 • İmmunsupresifler ve girişim yapılan yatan hastalarda ÜSİ:
   • S. epidermidis (üretra ve perineye kolonize)
 • Üriner kateteri olan ve antibiyotik tedavisi alan hastalarda ÜSİ:
   • Candida türleri
 • Çocuklarda ve allojenik kemik iliği nakli yapılan hastalarda hemorajit sistite:
   • Adenovirus tip 11

Ortak risk faktörleri
 • Üretral kateterizasyon
 • Üriner sistemde obstrüksiyon (taş,tümör v.b.)
 • Ürolojik enstrüman
 • Ürolojik girişim
 • Nörolojik mesane
 • Veziküloüreteral reflü
 • Böbrek nakli

Kadınlarda ek risk faktörleri
- Premenopozal dönem:
 • Genetik yatkınlık
 • Geçirilmiş ÜSE
 • Sık cinsel ilişki
 • Yeni cinsel eş
 • Cinsel ilişki sonrası miksiyon yapılmaması
 • Spermisid ve diyafram kullanımı (vajende üropatojen kolonizasyonu)
 • Hamilelik
 • Düşük sosyoekonomik durum
 • Diabetes Mellitus
- Postmenopozal dönem:
 • Östrojen eksikliği (vajinal laktobasil kaybı)
 • Fonksiyonel ya da mental bozukluk (gaita inkontinansı)
 • Sistosel
 • Rektosel
 • Mesane divertikülü

Erkeklerde ek risk faktörleri
- <50 yaş:
 • Sünet olmama
 • Homoseksüel ilişki
 • AIDS
 • Vajinal E.coli kolonizasyonu olan eş
- >50 yaş:
 • Prostat hipertrofisi
 • Prostat sekresyonunun azalması
 • Fonksiyonel ya da mental bozukluk (gaita inkontinansı)
 • Prezervatif sonda (üretral kolonizasyon)

Patogenez
 • Bakterilerin üriner sisteme ulaşmasında 3 yol;
   • Asendan
   • Hematojen: S.aureus, P.aeruginosa, Salmonella spp., Candida spp.
   • Lenfojen

Konağın savunma mekanizmaları
 • İdrar akımı
 • İdrarın ozmolaritesi
 • Yüksek üre konsantrasyonu
 • Düşük pH seviyesi
 • Böbrek kökenli Tamm-Horsfall proteinleri
 • Erkeklerde prostat salgısı

Etkene ait virülans faktörleri
 • Üroepitelyal hücrelere artmış adherens
 • P fimbria ve tip 1 fimbria
 • Kapsülde lökosit fagositozundan korunma
 • K antijen (K1,K5,K12) artışı
 • Doku invazyonunu kolaylaştırma
 • Hemolizin ve aerobaktin üretimi
 • Sitotoksik nekrotizan faktör tip1
 • Serumun bakterisidal etkisine direnç
 • Üreteral peristaltizmin azaltılması
 • Gram negatif etkenlerin salgıladıkları endotoksin

ÜSİ sınıflaması
 • Kadınlarda akut komplike olmayan sistit
 • Kadınlarda akut komplike olmayan pyelonefrit
 • Komplike ÜSİ ve erkeklerde ÜSİ
 • Tekrarlayan ÜSİ (relaps ve reenfeksiyon)
 • Asemptomatik bakteriüri

Kadınlarda akut komplike olmayan sistit
 • Semptomlar; sık idrara çıkma, ağrılı, bulanık, ve/veya kanlı idrar yapma, suprapubik dolgunluk hissi
 • Fizik muayenede; suprapubik hassasiyet var ve ateş saptanmaz.
 • Yaşlılarda üriner sistem enfeksiyonu asemptomatik seyredebilir.

Kadınlarda akut komplike olmayan pyelonefrit
 • Semptomlar; ateş, bel ve/veya böğür ağrısı, bulantı, kusma ile beraber sistit bulguları (pollaküri, dizüri, hematüri)
 • Fizik muayenede; ateş ve kostavertebral açı hassasiyeti
 • Laboratuvar bulguları; lökositoz, sedimantasyon ve CRP yüksekliği

Komplike ÜSİ
 • Semptom ve Fizik muayene; komplike olmayan pyelonefrit gibi, semptomlar daha alevli
 • Yapısal/fonksiyonel komplike edici bir faktör eşlik etmektedir.
 • Yaşlılarda ÜSİ’nin tek semptomu genel durum bozukluğu olabilir.
 • Erkek hastalar (aksi ispatlanmadıkça komplike kabul edilir)
 • Gebeler
 • Kontrolsüz DM ve immünsupressif hastalar
 • Hastane kaynaklı infeksiyonlar
 • Üriner sistemin fonksiyonel anomalileri: vezikoüreteral reflü, spinal kord hasarı, nörojenik mesane
 • Eksternal kateter varlığı (üretral, suprapubik, nefrostomi..)
 • Üriner sistemin yapısal anomalileri: amfizematöz pyelonefrit, polikistik böbrek hastalığı
 • Üriner sistemde obstrüksiyon (taş, tm...)

Tekrarlayan ÜSİ
 • Relaps: ÜSİ geçirmiş bir hastada tedavi bitimini takiben iki hafta içinde aynı bakteri ile ÜSİ gelişmesidir. Yetersiz tedavi ya da enfekte taş, kateter v.b. varlığı.
 • Reenfeksiyon: Geçirilmiş ÜSİ’yi takiben ilk 6 ay içerisinde farklı bir bakteri ya da aynı bakterinin başka bir suşu ile ÜSİ gelişmesidir.  Kadınlarda genetik faktörler, fistül, üropatojen kolonizasyonu (üretral ya da vajinal).
 • Tekrarlayan ÜSİ’de alt ve/veya üst üriner sistem bulguları görülebilir.

Asemptomatik bakteriüri
 • ÜSİ’ye ait semptom/bulgu yok
 • 24 saat ara ile alınan iki idrar kültüründe aynı bakterinin 105 kob/ml üretilmesi olarak tanımlanır.


Anamnez
 • Dizüri, polaküri, hematüri, ateş v.b.
 • Özgeçmiş; geçirilmiş ÜSİ, taş, vezikoüreteral reflü (VUR), kanser vb. komplike edici faktörler
 • Soygeçmiş; anne-kardeşlerde tekrarlayan ÜSİ, anne-babada VUR

Fizik muayene
 • Suprapubik hassasiyet
 • Kostavertebral açı hassasiyeti
 • Erkeklerde; sünnet durumu ve eksternal meatus patolojileri
 • Kızlarda; vajinit bulguları, konstipasyonu ve enkoprezisi olanlarda perineal duyu ve alt ekstremite periferik refleksleri incelenmelidir.

İdrar mikroskopisi
 • İlk basamak idrarın direk mikroskopisidir.
 • Orta akım idrarı erişkinlerde ideal örnek
 • Piyüri:
   • Santrifüj edilmemiş idrarda; lökosit kamarası ile mm3’de >10 lökosit, lam-lamel arası incelemede her sahada 1-2 lökosit görülür
   • Santrifüj edilmiş (2000 devirde 5 dak.) idrarda; 40x büyütmede her sahada 5-10 lökosit görülür (Standardizasyonu zor )
 • Lökosit silendirleri böbrek hasarını gösterir.

Tanı
 • Santrifüj edilmemiş idrarın gram boyasında, bir bakteri dahi görülmesi kültürde 105 kob/ml bakteri üreyeceğini gösterir.
 • Lökosit esteraz testi:
   • ‘dipstick’ yöntemi ile idrarda lökositi araştırır.
 • Nitrit testi:
   • Nitrat redüktaz salgılayan bakterilerin nitratı nitrite dönüştürmesi esasına dayanır.
   • İdrarda nitrit araştırılır.
   • Güvenilirliği düşüktür.
   • Yanlış negatiflik; diyetle yetersiz nitrat alımı, hızlı idrar örneği alınması, dilüe idrar, yüksek doz vitamin C alımı, nitratı indirgeyemeyen gram pozitifler, <105 /ml bakteride görülür.
 • İdrar kültürü
   • Orta akım idrarı (ideal), suprapubik aspirasyon, kateterle alınan idrar
   • Kadınlarda önden arkaya perine temizliği yapılır.
   • Hemen besiyerine ekilmeli (bekleyecekse 4°C de en fazla 24 saat)
   • Komplike ÜSİ dışında ikiden fazla çeşit bakteri üremesi: Kontaminasyon
   • Sistit: 1000 kob/ml (bazıları 100 kob/ml)
   • Pyelonefrit: 10000 kob/ml
   • Komplike ÜSİ: 100000 kob/ml
   • Tekrarlayan ÜSİ: 1000 kob/ml

Steril Piyüri
 • ÜSİ’ye ait semptomu var
 • Piyüri+
 • Kültürde üreme yok
 • Özellikle halihazırda antimikrobiyal almış hastalarda, belirgin bakteriyel enfeksiyon yokluğunda ortaya çıkabilir.
 • Tüberküloz, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, M. Genitalium, M. fermentans, Ureaplasma urealyticum, U. parvum,  ve herpes vaginitleri
 • Meatusu temizlemek için kullanılan sterilizasyon solüsyonun idrar örneği ile kontaminasyonu
 • İdrar örneğinin vajinal sekresyonlardan vajinal lökositlerle kontaminasyonu
 • Kronik interstisyel nefrit
 • Nefrolitiazis
 • Üroepitelyal tümör
 • Ağrılı mesane sendromu/interstisyel sistit
 • Mesaneye komşu intraabdominal enflamatuar süreç

Tedavi kararını etkileyen faktörler
 • Hastalık tablosu
 • Antibiyotiğin böbrek parankimi ve mesanede yeterli konstantrasyona ulaşıp ulaşmadığı
 • Komplike edici faktörler
 • Patojenin antibiyotik direnç durumu,
 • Antibiyotiğin dışkı ve vajen florası üzerine etkileri
 • Yan etki profili
 • Maliyeti

Kadınlarda akut komplike olmayan sistit tedavisi
 • Kültür şartı aranmaz.
 • Tedavi ampirik başlanır.
 • Toplumda %20’nin üzerinde direnç varsa o antibiyotiği ampirik tedavide kullanımından kaçınılmalıdır.

(Gupta K.Clinical Infectious Diseases 2011)

Komplike sistitte tedavi
 • Aşağıdaki hastalar için tedavi süresi 7 gün
   • Gebeler
   • Yaşlı hasta
   • Diyabetik hasta
   • Diyafram kullanımı
   • ÜSİ için yakın zamanda antibiyotik kullanımı
   • Genitoüriner sistemde fonksiyonel ya da anatomik anomali
   • Ürolojik girişim yapılması
 • Gebelerde diğer ilaçların yan etkileri nedeni ile beta laktam grubu bir antibiyotik seçilmelidir.

Kadınlarda akut komplike olmayan pyelonefrit tedavisi
 • Kültür ve antibiyogram istenmeli ve başlangıç tedavisi kültür sonuçlarına göre düzenlenmelidir.
 • Tedavi süresi kinolonlar için 7 gün , diğerlerinde 14 gündür.
 • Komplike olmayan pyelonefrit için rutin takip idrar kültürleri önerilmemektedir.
 • Tedavinin 3-4.günlerinde ateş devam ediyorsa komplikasyon (üriner sistemde tıkanıklık, renal, perirenal abse..) açısından ultrason ya da tomografi istenmelidir.


Komplike ÜSİ Tedavisi
 • Komplike olmayan pyelonefrit şemasına uygun ampirik tedavi başlanır ve kültür sonuçlarına göre düzenleme yapılır.
 • Kültürde çoklu dirençli patojen saptanırsa kolistin, amikasin, tigesiklin ya da fosfomisin kullanılabilir.
 • Süre: en az 2 haftadır, komplike edici faktöre bağlı 4-6 hafta olabilir.
 • Radyolojik görüntüleme ve üroloji konsültasyonu önerilmektedir.
 • Renal/perirenal apse: Cerrahi ya da perkutanöz drenaj önerilir.
 • Amfizematöz Pyelonefrit: Diyabetiklerde görülür ve mortalitesi yüksektir. Nefrektomi önerilir.

Asemptomatik bakteriüri tedavisi
 • Sadece gebeler ve genitoüriner sisteme invaziv girişim yapılacak hastalar tedavi edilir.
 • Böbrek nakli ya da diğer solid organ nakli yapılmış kişilerde asemptomatik bakteriüri taraması ya da tedavisi önerilmemekle birlikte bireysel olarak değerlendirmekte yarar vardır.
 • Kültür-antibiyogramda duyarlı saptanan bir antibiyotik ile 3-7 gün tedavi verilir.

Tekrarlayan (Relaps) ÜSİ’de tedavi
 • Yetersiz tedavi ya da yapısal bir anomali (kronik prostatit ve üriner sistemde taş gibi)
 • Antibiyograma uygun tedavi en az 4 hafta olmalıdır.
 • Yapısal bir anomali varsa; antibiyoterapi + cerrahi
 • Kronik süpresyon tedavisinde nitrofurantoin, TMP/SMX ya da fosfomisin (10 günde bir 3gr) kullanılabilir.

Tekrarlayan (Reenfeksiyon) ÜSİ’de Tedavi
 • Reenfeksiyonun nedeninin tespiti ve mümkünse kaldırılması ya da tedavisi
 • Cinsel ilişki ile ilgisi ve atak sayısı sorgulanmalı


İçeriğe dön