Sıtma - Dr. İsmail Necati Hakyemez

DRINH
İçeriğe git

Sıtma

Dersler
SITMA (MALARYA)

 • Önlenebilen
 • Tedavi edilebilen
 • Zoonotik
 • Seyahat ile ilişkili enfeksiyonların başında • Plasmodium vivax ılıman, P. falciparum tropikal bölgelerde
 • Kan-doku hücrelerinde yaşarlar, amoboid şekilde hareket ederler
 • Sıtma etkeni protozoa
   • P. vivax: Benign tersiyan sıtma, ılıman bölgeler
   • P. malariae: Quartan/malaryal sıtma
   • P. ovale: Benign tersiyan veya ovale sıtma
   • P. falciparum: Malign tersiyan sıtma, tropika bölgeler
   • P. knowlesi: Güneydoğu Asya’da bildirilmektedir
   • P. simium: Brezilya

Dünyada Durum
 • 90 ülkede 219 milyon tahmini sıtma vakası
 • 435000 ölüm
 • 2010 yılına göre 20 milyon daha az vaka
 • %92 WHO Afrika bölgesi, %5 GD Asya bölgesi, %2 Ortadoğu bölgesi
 • 2013-2017’de yeterli bir iyileşme sağlanamamış
 • P falciparum en sık görülen sıtma etkeni
 • DSÖ sıtmayı önemli üç bulaşıcı hastalıktan biri olarak kabul etmiştir.
 • Endemik bölgeden döndükten sonraki üç ay içinde gelişen ateş tıbbi acildir. (aksi ispat edilene kadar SITMA)
(WHO. World Malaria Report 2017)

Parazitemi oranı veya çocuklarda palpabl dalak oranlarına göre;
 • Hipoendemik ≤%10, Mezoendemik %11-50, Hiperendemik %51-74, Holoendemik ≥%75

Osmanlı-Türkiye Tarihinde Sıtma
 • Balkan ve I.Dünya Savaşında nüfusun %75'i sıtma geçirmişti
 • Bursa’lı Ali Münşi’nin kitabında kinin konusu işlenmiştir
 • Osmanlı döneminde sıtmayla mücadele başlamıştır.
 • Halk arasında ‘kara bela’, ‘azgın canavar’ gibi adlar takılmıştır
 • Cumhuriyet döneminde sistemli sıtma savaş politikası yürütülmüştür.
 • Sıtma savaş örgütü kurulmuştur

Sıtmayla Mücadele
 • 1926: Sıtmayla savaş başlamıştır. Olgu sayısı azalmıştır.
 • 1955: Sıtma savaş DSÖ önerilerine göre yapılmıştır. Aksaklıklar nedeniyle olgu sayısı artmıştır.
 • 2009: Eliminasyon programı başlamıştır. Kısa sürede yerli olgu sayısı azalmıştır.
 • 2011: DSÖ Türkiye’de sıtmanın elimine edildiğini duyurmuştur.

Türkiye’de Sıtma
 • 2018 yılında 200 vakaBulaş
 • Dişi Anofel (sivri sinek, üreme için yazın >15°C ) ısırması ile bulaşır (akşam karanlığı ve şafak vaktinde)
 • Sadece 10 parazitin bulunması bulaş için yeterli
 • Nadir yollar: Konjenital, kan transfüzyonu, ortak enjektör kullanımı, organ nakli, nozokomiyal

İnkübasyon
 • P. falciparum ve P. vivax: 7-30 gün
 • P. malariae: Aylar
 • P. falciparum: İlk defa hastalananlarda fulminan seyreder ve ölümcül olabilir

 • Tersiyan: 2 günde bir
 • Quartan: 3 günde bir
 • Son konak: sivri sinek
 • Ara konak: insan
 • Türkiye’de en çok vivax, nadiren falciparum

 • Dişi anofeldeki sporozoitler, kan emme sırasında kana bulaşır ardından hemen karaciğere geçer (EKZOERİTROSİTİK DÖNEM).
 • KC’de bir kısmı HİPNOZOİT’lere dönüşür.
 • HİPNOZOİT’ler bölünmez, RELAPS lardan sorumludur.
 • Vivax ve ovale’nin hipnozoit formu bulunurken, Falciparum ve malariae’nın hipnozoit formu yok.
 • Geri kalan sporozoitler şizontlara, dönüşür.
 • Şizontlar hepatositte çoğalır, hepatositi parçalar ve MEROZOİT lere dönüşür.
 • Merozoitler alyuvarlara girer ve ERİTROSİTİK ŞİZOGONİ başlar.
 • Genç Trofozoitlere dönüşürler ve periferik yaymada ki tipik görüntü olan halka/yüzük şekli oluşur.
 • Genç trofozoitlerin bir kısmı olgunlaşarak kan şizontlarına bir kısmı farklılaşarak GAMETOSİT lere dönüşür.
 • Şizontlar olgunlaşarak merozoitler dönüşür ve yeni alyuvarları enfekte eder.
 • Anofel kan emme sırasında dişi ve erkek gametositi yutar. Anofelde sexüel evre başlar.
 • Gametositler---makrogametosit---ookist---ookinet ---zigot---sporozoit • Plasmodiumlar, eritrosit/trombosit/granülosit süspansiyonları, plazma ve kriyopresipitat ile bulaşabilir.
 • Eritrositer döngüye giren Plasmodium bir daha kc’e dönemediğinden transfüzyon sonrası gelişen sıtmada hipnozoit gelişmez ve relaps görülmez.
 • Plasmodiumlar eritrosit içindeki hemoglobini parçalayarak beslenirler.

Yüksek Mortalite
 • Endemik olmadığı ülkelerde (tanı koymadaki gecikme)
 • Hamileler
 • Splenektomililer
 • İmmünsupresifler

Plasmodium türlerinin karakteristik özellikleri


PATOGENEZ
Kliniğin ortaya çıkmasında 4 ana patojenik mekanizma:
 • Ateş ve bunun sonuçları
 • Anemi
 • Mikrodolaşım bozuklukları sonucu gelişen doku hipoksisi
 • İmmunopatolojik olayların ortaya çıkmasıAteş
 • Parazitler hemoglobinin “globulin” kısmını sindirir
 • Geri kalan “hem” toksik bir pigmenttir
 • Eritrositlerin şizontlar tarafından parçalanması anında bu pigment plazmaya geçer ve sıtma nöbetine yol açar
 • “Hem” termoregulator sistemi etkiler

Anemi
 • Sıtmanın genel bir komplikasyonudur
 • Yüksek parazitemiye bağlı yoğun hemoliz
 • Büyümüş dalağın eritrositleri yıkıma uğratması
 • Otoimmun mekanizma
 • Masif hemoliz sonucu hemoglobinüri: KARASU HUMMASI

Doku hipoksisi
 • P.falciparum enfeksiyonunda ABY, akciğer ödemi ve beyin fonksiyon bozuklukları gelişebilir
 • Eritrositler damar endoteline  yapışma eğilimindedir
 • Damar bütünlüğü, permeabilite ve oksijenasyon bozulur
 • İlerlerse DIC

İmmunopatolojik olaylar
 • İmmunglobulinlerde belirgin artış
 • Trombositler dalakta yıkılır: trombositopeni
 • Dalağın çok büyümesi ile hipersplenizm
 • Trombositopeni, anemi, nötropeni derinleşir

Parazite karşı direnç
 • Orak hücreli anemi: P. falciparum’a doğal direnç
 • Sıtma parazitlerine karşı antikor üretimi
 • Antikorlar, makrofajların fagozitozunu kolaylaştırır

KLİNİK
 • Sıtma nöbeti öncesi, halsizlik, baş ağrısı, kırgınlık, hafif ishal, karın ağrısı gibi prodromal belirtiler  görülür
 • Prodromal dönem sıklıkla grip ve GİS enfeksiyonları ile karıştırılır
 • Daha sonra tipik sıtma nöbetleri başlar
 • Splenomegali
 • Hepatomegali
 • Sarılık
 • Abdominal hassasiyet
 • Lenfadenopati olmaz. Saptanırsa başka bir öntanı ??

Tipik Sıtma nöbetinde üç dönem bulunur
 • Üşüme-titreme (soğuk dönem):  30dakika-2 saat
 • 40-41°C ateş (sıcak dönem): 2-7 saat
 • Terleme: 2-4 saatte tüm vücudu ter kaplar. Hasta rahatlayarak uykuya dalar

En ağır seyirli sıtma tipi P.falciparum sıtmasıdır
Nedenleri;
 • Her yaştaki eritrositi enfekte edebilir, böylece enfekte olan eritrosit sayısı fazladır
 • Eritrositler içinde birden çok sayıda parazit bulunabilir.
 • P.falciparum ile enfekte eritrositler birbirine ve damar çeperine yapışma özelliği kazanır; doku hipoksisine yol açar.

Karasu humması
 • Bağışık olmayan kişilerde P.falciparum sıtmasına bağlı
 • Başlangıcı çok gürültülü
 • Kollaps, oligüri/anüri
 • İdrar hematürik ve hemoglobinüri nedeniyle siyah
 • Tubuler nekroza bağlı ABY
 • Gebelikte ağır seyir
 • Bakteriyel süperenfeksiyon
 • %30 mortal

Serebral sıtma
 • Koma
 • %20-50 mortal
 • HSM, retinal kanamalar
 • Solunum yetmezliği
 • Ağır anemi
 • Metabolik asidoz
 • Hipoglisemi
 • Sarılık
 • Böbrek yetersizliği
 • Hemoglobinüri
 • Şok

Ağır Falciparum Malaria Kriterleri
 • Bilinç bozukluğu: GKS<11
 • Jeneralize güçsüzlük: Yardımsız oturamaz, yürüyemez
 • Multipl konvulziyon: 24 saatte ≥ 2 nöbet
 • Asidoz: Baz defisiti> 8 mEq/L, Laktat>=5 mmol/L, Bikarbonat<15mmol/L, Asidotik soluma
 • Hipoglisemi: Glukoz<40 mg/dl
 • Ağır anemi: Hb< 7g/dL, Htc<%20 +parazitemi>10000
 • Renal yetmezlik: Kr> 3mg/dL, üre >20mmol/L
(WHO Guidelines for the treatment of malaria, Third edition, 2015)

AYIRICI TANI
 • Sepsis
 • İnfluenza
 • Enterik ateş
 • Bruselloz
 • Leptospiroz
 • Babesioz
 • Viral hepatit
 • Dang ateşi
 • Kala azar

TANI
 • Nöbetler tipikse klinik tanı
 • Kesin tanı laboratuar bulgularına dayanılarak konulur
 • İnce yayma ve kalın damla: 200-500 alan, 20-30dk, 3 set/12-24saat

 • Hızlı tanısal testler (RDT)
   • Antijen/antikor
   • HRP2, pLDH, aldolaz
 • Moleküler yöntemler: Araştırma, epidemiyolojikTürkiyede bulununan sıtma ilaçları
 • Tablet: Artemeter-lumefantrin, Primakin fosfat, Kinin Sülfat, Atovaquon-progunil, Meflokin
 • Ampül: Artesunat, Glukantim

Tedavi-Komplike olmayan Falciparum sıtması
 • Atovaquon proguanil po 3 gün
 • Artemeter lumefantrin po 3 gün
 • Kinin sulfat po 3 gün +
   • Doksisiklin po 7 gün
   • Tetrasiklin po 7 gün
   • Klindamisin po 7 gün
 • Meflokin po 2 do

Tedavi-Komplike Falciparum sıtması
 • Acil destek tedavisi ,koma varlığında bakteryel menenjit dışlanması, sepsis şüphesinde geniş spektrumlu antibiyotik
+
 • Ciddi sıtma vakalarında tedavi parenteral başlamalı, en az 24 saat, oral alabilene kadar, ardından 3 gün artemisin kombine preperatlarla tedavi tamamlanmalı
 • Parenteral önerilen sıtma ilaçları
 • 1.  Artemisin deriveleri: Artesunat (iv veya im), Artemeter im
 • 2.  Kinin veya Kinidin: Kinin /kinidin+ doksisiklin/klindamisin

Sıtma Savaşı
 • Vektör kontrolü
 • Ev içine kalıcı etkili sivrisinek ilaçlaması
 • İnsektisit emdirilmiş cibinliklerin dağıtımı
 • Hamilelere intermitan koruyucu tedavi
 • Hastalığın erken tanı ve tedavisi
 • Mevsimsel sıtma kemoprofilaksisi
 • Seyahat sağlığı-kemoprofilaksi

Kişisel korunma önlemleri
 • Geceleri ev dışı aktiviteleri azaltma
 • Permetrin emdirilmiş uzun kollu giysiler ve pantolon
 • Kapalı uyku ortamı
 • Mümkün değilse permetrin emdirilmiş cibinlik
   • Permetrin gebe ve çocuklarda güvenli
   • Geceleri böceksavar solusyonlar cilde uygulanabilir
 • En etkini dietil metil benzamit (DEET)
   • Gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli veri yok

İlaçla korunma


Seyahat Sağlığı

2016-2030 Global Sıtma StratejisiSONUÇ
 • Plasmodium falciparum sıtması bir enfeksiyon acilidir.
 • Nonspesifik semptomlarla gelebilir.
 • 24 saat içinde ölümle sonuçlanabilir.
 • Erken tanı ve tedavi hayat kurtarır.
 • Son 3 ay içinde endemik bölgelere seyahat öyküsü olan hasta ateşle başvurduğunda mutlaka akla gelmelidir.


TURKEY
...................
info@drinh.com
DRINH
İçeriğe dön