Baş ve Boyun - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
İçeriğe git

Baş ve Boyun

Trantre > Hastalıklar

FASİYAL SELÜLİT
  • Yüzde aniden ortaya çıkan, hızla yayılan kırmızı ödematöz hassa plak benzeri cilt ile karakterizedir.
  • S.aureus erizipelini taklit edebilir.
  • Etiyoloji: Streptococcus sp. (Grup A, B, C, D), S. aureus
  • Birincil rejim: Vankomisin 2-3x15-20mg/kg
  • Alternatif rejim: Daptomisin 1x4mg/kg iv veya Linezolid 2x600mg iv
  • Tedavi süresi 7-10 gündür, bakteriyemi varsa daha uzun olabilir.

ORBİTAL SELÜLİT
  • Etiyoloji: S. pneumoniae, H. influenzae, M.catarrhalis, S. aureus, anaeroplar (odontojenik), Streptococcus sp. (Grup A), Gram negatif basil (travma sonrası)
  • Orbital BT/MR infeksiyonun yaygınlığını değerlendirmede önerilir.
  • Kavernöz tromboz riski değerlendirilmelidir.
  • Birincil rejim:
    • Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv + Ampisilin-sulbaktam 4x3g iv
    • Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv + Seftriakson 1x2g iv + Metronidazol 2x1g iv
    • Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv + Piperasilin-tazobaktam 3x4.5g iv
  • MRSA alternatif seçenek: Daptomisin 1x4mg/kg iv veya Linezolid 2x600mg iv
  • Penisilin, sefalosporin alerjisi varsa: Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv + Moksifloksasin 1x400mg iv
  • Kültür sonucuna göre modifiye edilmesi önerilir.
  • Klinik stabil ve infeksiyon kontrol altındaysa oral ardışık tedaviye geçilmesi uygundur.
  • Tedavi süresi 7-14 gündür, bakteriyemi varsa daha uzun olabilir.


MASTOİDİT
Akut mastoidit
  • Genellikle akut otitis media'nın komplikasyonudur. Yetişkinlerden ziyade çocuklarda görülür.
  • Çoğu durumda antibiyotik ve orta kulak drenajı yeterlidir.
  • Kronik otitis media, kulak drenajının tıkanmasına ve akut/kronik mastoidite yatkınlık sağlayan koleasteatom oluşumunu içerebilir.
  • Tanısal BT/MR görüntüleme yapılabilir.
  • Süpüratif komplikasyonlar (osteomyelit, lateral venöz sinüs tromboflolebiti, epidural/subdural apse) aranmalıdır.
  • Etiyoloji:
    • Akut otitis media'nın ilk atağından sonra gelişiyorsa: S. pneumoniae (en sık), S. pyogenes, S. aureus
    • Kronik otitis media'ya ikincil ise: S.aureus, P. aeruginosa
  • Çoğu hasta ayaktan tedavi edilir.
  • KBB konsültasyonu istenir
  • Orta kulak akıntısından kültür gönderilir.
  • İlk atakta medikal tedavi, komplike olmayan hastalık (yetişkinlerde nadir, şüpheki komplike hastalık)
    • Vankomisin 2x15-20mg/kg iv
    • Linezolid alternatif rejimdir.
  • Kronik otitis media/kronik mastoiditin akut alevlenmesi, komplike infeksiyon (subperiostal apse, osteomyelit)
    • KBB konsültasyonu, cerrahi debridman
    • Vankomisin 2x15-20mg/kg iv + Piperasilin-tazobaktam 3x4.5g iv veya Seftazidim 3x2g iv
    • Ciddi beta laktam alerjisi varsa Vankomisin veya Linezolid +Aztreonam 3x2g önerilir
  • Kültür antibiyotik duyarlılık sonucuna göre deeskalasyon önerilir.
  • Tedavi süresi akut mastoidit için 7-10 gün, kronik mastoidit için 4-6 haftadır
  • Kronik mastoiditin olağan dışı nedenleri (Nocardia, M. tuberculosis, Actinomyces) göz önünde bulundurulmalıdır.

Kronik mastoidit
  • Genellikle timpanik membranın perforasonu ile birlikte olan kronik otitis medianın sonucudur.
  • Sıklıkla koleasteatom (keratoma) ile ilişkilidir.
  • Fizik muayene ve BT/MR ile tanıya gidilir.
  • KBB ile birlikte yönetimi gereklidir.
  • Komplikayonları: işitme bozukluğu, osteomyelit, MSS'ye yayılımla menenjit, beyin apsesi, lateral dural sinüs septik tromboflebiti
  • Etiyoloji: Sıklıkla polimikrobiyaldir. S. aureus, P aeruginosa, anaeroplar, nadiren mantar ve diğer patojenler
  • Tedavide dış kulak yolunun iyi bakımı gereklidir.
  • Kulak drenaj kültürü gönderilir.
  • İlk seçenek topikal antibiyotiktir. İdeali kültüre göre düzenlemektir. Ampirik verilecekse Siprofloksasin kulak damlası günde 2 kez 2 hafta önerilir.
  • Koleasteatomun cerrrahi tedavisi  ve/veya masteidektomi için cerrahi değerlendirme gerekir.
  • Mastoidektomi endikasyonları: BT/MR ile kronik drenaj ve osteomyelit kanıtı, MSS'ye yayılma (epidural apse, süpüratif flebit, beyin apsesi) kanıtı
  • Elektif masteidektomide kısa süreli parenteral antibiyotik önerilir. Kültüre göre spesifik antibiyotik uygundur.
  • Topikal/sistemik aminoglikozidler işitme kaybını kötüleştireceğinden uzak durulmalıdır.

SİNÜZİTOTİTİS MEDİA


OTİTİS EKSTERNAFARENJİT
PERİTONSİLLER APSEPARAFARİNGEAL BOŞLUK İNFEKSİYONU

SÜPÜRATİF PAROTİT
  • En yaygın S. aureus neden olur
    • Viridans ve diğer streptokoklar, H. influenzae, Bacteroides spp, Peptostreptococcus spp ve diğer oral anaeroplar
    • Bağışıklığı baskılanmışlar ve hastane kökenli olanlar, ESBL+ Enterobacteriaceae ve P. aeruginosa dahil fakültatif gram-negatif basiller için yüksek risktir.
  • Genellikle dehidratasyon durumunda, özellikle yaşlı postoperatif hastalarda ortaya çıkar.
  • Mandibula açısına kadar uzanan preauriküler alanların aniden sert, eritemli şişmesi ile karakterizedir.
  • Trismus ve disfaji şikayetleriyle birlikte, lokal ağrı ve hassasiyet ile ilişkilidir.
  • Yüksek ateş, titreme ve belirgin toksisitenin sistemik bulguları mevcut olabilir.
  • Muayenede, bezin üzerinde bulunan yoğun parotis fasya nedeniyle fluktuasyon genellikle değerlendirilemez.
  • Pürülan materyal, Stensen'in kanalının ağzından açığa çıkabilir.
  • Parotis boşluk enfeksiyonlarının mikrobiyolojik etiyolojisi en sık polimikrobiyaldir.
  • En yaygın patojenler, S. aureus, viridans streptococci ve oral anaerobik bakterilerdir.
  • Tanı genellikle karakteristik klinik bulgular mevcut olduğunda konur.
  • Stensen kanalının girişinde pürülan drenaj mevcutsa, Gram boyama ve kültür için örnek alınmalıdır.
  • Tedavi, stafilokoklara ve oral floraya yönelik hidrasyon ve intravenöz antibiyotikleri içerir.
  • Uygun rejimin bağlı olduğu durumlar:
    • Toplum ya da hastane kaynaklı infeksiyon
    • Hastanın bağışıklık durumu
    • MRSA risk faktörleri (iv ilaç kullanımı, komorbid hastalık (DM, KBY, dekübit ülseri...), önceki yılda hastaneye yatış, uzun süreli yatış ve hemodiyaliz)
  • Ampirik rejimler:
    • Ampisilin-sulbaktam 4x3g iv
    • Sefazolin 3x1g iv + Metronidazol 3x500mg iv
    • Sefuroksim 3x1.5g iv + Metronidazol 3x500mg iv
    • Penisilne alerjisi varsa: Vancomisin +/- Metronidazol ya da Moksifloksasin önerilir
    • MRSA riski varsa: Vankomisin 2x15mg/kg iv veya Linezolid 2x600mg iv eklenmesi düşünülmelidir.
  • Hasta iyileştikten sonra ve cerrahi tedavi gereksiz görüldüğünde kültür ve duyarlılık verilerine göre oral rejime geçiş düşünülebilir.
  • Tedavi süresi hastanın bağışıklık durumuna, infeksiyonun ciddiyetine ve kapsamına ve tedaviye yanıtına bağlıdır.
  • Komplike olmayan olgularda klinik yanıt alınmışsa 10 gün süre tedavi önerilir.

HERPETİK GİNGİVOSTOMATİT
 • Çocukların, gençlerin ve seyrek olarak da süt çocuklarının hastalığıdır.
 • Etiyoloji: HSV 1-2
 • Tedavi: Erken başlanan tedavi daha etkindir. Asiklovir 3x400 mg po 7-10 gün
 • Klinik:
   • Sistemik belirti olmaksızın birkaç ağrılı ülserden, ateş, boğaz ağrısı ve bölgesel LAP'a kadar değişen belirtiler gösterir.
   • Primer infeksiyon, tekrarlayan infeksiyondan daha ciddi seyirlidir.
   • Ağrı oral lezyonlardan (eritematöz tabanlı 2-4 mm çaplı ülserler) 1-2 gün önce belirir.
   • Semptomlar 2-3 gün sürse de veziküller 1-2 haftada sönerler.
 • Ayırıcı Tanı: Herpanjina, VZV, HZV, El-ayak-ağız hastalığı, aft, Behçet sendromu, eritema multiforme
 • Tanı Testleri: Direkt immünfloresan, PCR, viral kültür

HERPANJİNA
 • Yumuşak-sert damağın bileşkesinde karakteristik orofaringeal veziküllerdir.
 • Etiyoloji: Coxackie viruslar, Echo viruslar
 • Tedavi: Sadece topikal analjezik uygulanır.
 • Klinik: Çocuklar ve genç erişkinleri tutar. Lezyonlar çok sayıda, küçük, beyaz papüllerden meydana gelir. 2-3 günde spontan açılarak iyileşir. Servikal LAP seyrektir.
 • Ayırıcı Tanı: HSV, El-ayak-ağız hastalığı, enfeksiyöz monnükleoz
 • Tanı Testleri: Vezikül içerisinden viral kültür yapılabilir. PCR kültürden daha duyarlıdır.

OROFARİNGEAL KANDİDİYAZ
 • Etiyoloji: Cadida albicans %80'inden sorumludur. C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. dublinensis önemli non-albicans türlerdir.
 • Tedavi:
  • Topikal antifungaller:
   • Nistatin oral süsp 4x500.000 U (5 ml), yutmadan önce ağızda 3-5 dakika bekletilir. Tedavi süresi 7-14 gündür.
   • Klotimazol 5x10mg/gün po 7-14 gün
  • Oral antifungaller:
   • Orta-ileri hastalık, tekrarlayan infeksiyonlar ve CD4 <100 hücre/mm3 ileri immunosüpresyonda oral azol önerilir.
   • Flukonazol 1x100-200mg po/iv 7-14 gün önerilir.
   • Damak stomatitinde, yatmadan önce damaklar çıkarılır, fırçalanır ve klorheksidin glukonat solüsyonunda bekletilir.
   • Alternatif: İtrakonazol solüsyonu 1x200mg po 7-14 gün
   • Seçilmiş immünbaskın hastalarda tekrarlayan kandidiyaz için baskılayıcı tedavide Flukonazol 1x100mg po 3 kez/hafta verilir.
 • Klinik:
   • Pseudomembranlar (pamukçuk)
   • Hastalar ağızlarında yanıcı bir ağrı ve tat değişikliğinden yakınırlar.
   • Disfaji veya odinofaji eşlik ediyorsa özefageal kandidiyazisi düşündürmelidir.
   • Kazındığında kanayan oral mukus membranların üzerind ebeyaz plaklar vardır.
   • Perleche; ağzın köşelerindeki kandidiyazistir, küçük, ince çatlaklara ve kırılmalara neden olur.
 • Risk Faktörleri:
   • Antibiyotik kullanımına bağlı flora değişikliği
   • Kortikosteroid ve immünbaskılayıcı ilaçlar, gebelik, DM, diğer endokrin hast (Cushing hast, hipotiroidi), T hücre defektleri
   • Orofaringel kandidiyaz, lokal veya sistemik immünbaskınlığın genel belirtisidir.
 • Tanı:
   • Klinik görünüm ve KOH ıslak preparatın incelenmesi ile olur.
İçeriğe dön