Gastrointestinal - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
İçeriğe git

Gastrointestinal

Trantre > Hastalıklar

Kandida Özefajiti
 • Primer olarak AIDS vakalarında karşılaşılmaktadır.
 • Disfaji veya odinofaji ile birlikte orofaringeal kandidiyaz, özofagus tutulumu akla gelmelidir.
 • Bu durumda endoskopik işlem öncesi tedaviden tanıya gitmek daha uygun olabilir.
Etiyoloji:
 • Candida albicans %70-80'inden sorumludur.
 • C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. dublinensis diğer önemli türlerdir.
Tedavi:
 • Birincil:
- Flukonazol 1x200-400 mg (3-6 mg/kg)/24 saat po/İV 2-3 hafta
 • Alternatif:
- Kaspofungin 1x50 mg iv veya Mikafungin 1x150 mg iv veya Anidulafungin 1x100 mg iv yükleme sonrası 1x50 mg iv idame 2-3 hafta
- Lipozomal Amfoterisin B 3-5 mg/kg/gün 2-3 hafta
- İtrakonazol oral sol 1x200mg/gün 2-3 hafta
- Vorikonazol 2x200 mg 2-3 hafta
- Posakonazol
- İsavukonazonyum sülfat
Notlar:
 • Flukonazole dirençli durularda İtrakonazol (%80 yanıt+), posakonazol, vorikonazol, ekinokandinler veya amfoterisin B kullanılabilir.
 • Ekinokandinler, flukonazolden daha fazla relaps ile ilişkilidir.
 • Gebelikte amfoterisin B tercih edilir.
 • Allta HIV varsa ART önerilir.
 • Tekrarlayan kandida özofajiti olan AİDS vakalarındabaskılayıcı Flukonazol 1x200mg haftada 3 kez etkilidir. CD4 >200/mm3 ise kesilir.

Kolanjit
Akut kolanjit tedavisi (hafif-orta derecede, sağlık bakımı ile ilişkili değil)
  • Ertapenem 1x1g iv
  • Siprofloksasin 2x400mg iv veya 2x500mg po / Levofloksasin 1x500mg iv/po + Metronidazol 3-4x500mg iv
  • Moxifloxacin 1x400mg iv/po
  • Sefoperazon/sulbaktam 2x1-2g iv
  • Sefazolin 3x1-2g iv / Sefuroksim 3x0.75-1.5g iv / Seftriakson 1x1-2g iv + Metronidazol 3-4x500mg iv
  • Anaerobik kapsam, biliyer-enterik anastomoz olmadığı sürece genellikle gerekli değildir.
  • Tedavi süresi 4-7 gündür (kaynak kontrolü varsa). Gram pozitif bakteriyemi varsa en az 2 haftadır.
  • Saftra yollarında rezidüel taşlar ve tıkanma varsa problem çözülene kadar devamı önerilir.
Orta derecede vakalar (en az 2 durum olmalı):
  • WBC >12.000 veya <4.000 mm3
  • Ateş >39C
  • Yaş 75 ve üstü
  • Total bilirubin 5mg/dl ve üzeri
  • Albumin < standart deviasyon X 0.7
Akut kolanjit tedavisi (ciddi derecede, sağlık bakımı ile ilişkili):
  • Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv
  • Sefepim 3x1-2g iv / Seftazidim 3x0.5-1g IV q8h + Metronidazol 4x500mg iv
  • Siprofloksasin 2-3x400mg iv / Levofloksasin 1x750mg iv + Metronidazol 4x500mg iv
  • Tigesiklin 100mg iv yükleme 12 saat sonra 2x50mg iv (çoklu ilaç alerjisinde tercih edilebilir)
  • Meropenem 3x1g iv, İmipenem 4x0.5g iv (genellikle ağır hasta veya yüksek dirençli patojen riskinde tercih edilir)
  • Ciddi klinği olan sağlık bakımı ilişkili biliyer enfeksiyonlarda;
    • MRSA, Enterokok için Vankomisin 2x15mg/kg iv veya Teikoplanin 1x6mg/kg iv eklenmesi önerilir.
    • VRE kolonize bilinen veya öncesinde Vankomisin almış olan hastalarda Linezolid 2x600mg iv veya Daptomisin 1x6mg/kg iv önerilir.
  • Tedavi süresi klinik iyileşme ile birlikte 7-10 gündür
  • Antibiyotiklere yanıtsız ise acil, erken drenaj veya cerrahi gerekebilir.
Ciddi derecede vakalar (en az 1 durum olmalı):
  • 5 mikrog/kg/dk dopamin veya herhangi bir epinefrin dozu gerektiren hipotansiyon
  • Bilinç bozukluğu
  • PaO2/FiO2 <300
  • Oliguri veya serum kreatinin >2mg/dl
  • INR >1.5
  • Platelet <100.000/mm3

Kolesistit
 • İnfeksiyonlu/infeksiyonsuz sadece inflamatuvar bir süreçtir.
 • Hastalar başlangıçta antimikrobiyal tedavi almalıdır. Safra kesesi dışında enfeksiyon kanıtı yoksa,  antibitotik 24 saat içinde kesilebilir
 • Erken laparoskopik kolesistektomi tercih edilen tedavidir.
 • Kolesistektomiyi takiben sürekli ateş, SIRS veya hastalık komplikasyonu gösterir ve buna bağlı olarak  antimikrobiyal tedavi uzatılmalıdır.
Antibiyotikler:
 • Antibiyotik seçimi, komorbidite olmadan toplum tarafından edinilmeye veya önceden abx maruz  kalmasına bağlıdır.
 • Toplum kökenli: sefalosporinler,ertapenem, moksifloksasin
 • Antibiyotik deneyimli, yeni GİS ameliyatları, hastane kökenli veya komorbiditeleri:  
   • Piperasilin/tazobaktam, meropenem, imipenem, kinolon+metronidazol,  sefepim/seftazidim+metronidazol
 • Anaerobik ve enterokok kapsamı, ciddi enfeksiyon olmadıkça genellikle gerekli değildir
 • Süre: Yeterli kaynak kontrolü ve semptomların klinik rezolüsyonu ile birlikte 4-7 gün ile sınırlı; safra  kesesi dışında enfeksiyon kanıtı yoksa 24 saat içinde kesilir.
Hafif-orta:
 • Sefazolin 3x1-2g iv
 • Sefuroksim 3x0.75-1.5g iv
 • Seftriakson 1x1-2g iv
 • Moksfloksasin 1x400mg  iv/po
 • Ertapenem 1x1g iv
Şiddetli/nozokomiyal/önceden antibiyotik kullanımı:
 • Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv
 • İmipenem/silastatin 3-4x250-500mg iv
 • Meropenem 3x0.5-1g iv
 • Levofloksasin 1x500mg/Siprofloksasin 2x400mg iv +Metronidazol 3x500mg iv
 • Tigesiklin 100mg iv  yükleme sonrası 2x50mg iv
Kolesistektomi profilaksisi:
 • Akut kolesistitli hastalarda tüm kolesistektomi operasyonlarında endikedir.
   • Cerrahi insizyondan 60  dakika önce sefazolin 2g iv uygulanır.
 • Rutin kolesistektomide gerek yok.
 • Daha yüksek riskli hastalar (>70 yaş, işlevsiz safra kesesi, tıkanma  sarılığı veya ortak kanal taşları): sefazolin+metronidazol.
 • Antibiyotikler, enfeksiyon şüphesi olmadıkça, ameliyathane süresinin ötesinde gerekli değildir (tedavi anlamına gelir ve profilaksi değil)
Takip:
 • Ameliyat sonrası erken belirtiler/bulgular, genellikle inflamasyon ile ilişkilidir.
 • Ameliyat sonrası geç belirti/semptom ve komplikasyonlar muhtemelen infeksiyözdür.

 • Akut kolesistitli hastalar (biliyer kolik yerine) tipik olarak hastaneye yatış gerektirir; kesin tedavi  kolesistektomidir.
 • Daha az şiddetli, komplikasyonsuz vakalar ayaktan tedavi bazında ele alınabilir.
 • Hastaların %90'ından fazlası kolesistittir.
   • Akalkülöz kolesistit farklı epidemiyolojiye sahiptir
   • Kadınlarda  daha az baskındır ve sıklıkla diğer akut olaylarla, örneğin travma veya ağır hastalıklarla ilişkilendirilir.
 • Kronik kolesistit antibiyotik tedavisi için bir endikasyon DEĞİLDİR.
   • Elektif kolesistektomi yapılmalı,  preoperatif profilaksi sadece yüksek riskli hastalarda düşünülmelidir.

Piyojenik Karaciğer Absesi
Etiyoloji:
  • Biliyer infeksiyonun direkt yayılımı: Vakaların %40-60'inda taş-tümör ile obstrüksiyon vardır. Enterik Gram negatif çomaklar, Enterococcus spp. sıklıkla etkendir.
  • Biliyer infeksiyonun hematojen yayılımı: Tek mikroorganizma izole edilir. S. aureus, Streptococcus spp. sıklıkla etkendir.
Tedavi:
  • Absenin perkütan drenajı
  • Cerrahi drenaj: Löküle abse varsa, tedavinin 7. gününde perkütan drenaja cevap iyi değilse yapılır ve geniş spektrumlu antibiyotik verilir.
  • B-laktam / B-laktamaz inhibitörleri / 3.kuşak sefalosporinler + Metronidazo
  • Florokinolon + metronidazol
  • Karbapenem
  • Tedavinin süresi 4-6 haftadır. 2-4 hafta sonra parenteral tedavi sonrası oral ardışık tedaviye geçilir.
  • Radyolojik anormallikler klinik ve biyokimyasal markerlerden daha yavaş düzelir.

İntraabdominal Apse
Toplum kökenli, hafif
  • Patojenler: E.coli, K.pneumoniae, B.fragilis, Clostridium spp, Streptococci, Enterococci
  • Seftriakson 1-2x1-2gr iv veya Sefotaksim 3-4x1-2gr + Siprofloksasin 2x400mg iv + Levofloksasin 1x750mg iv + Metronidazol 3x500mg iv/tb
  • Sefoksitin 4x2gr iv
  • Ertapenem 1x1gr iv
  • Moksifloksasin 1x400mg iv
  • Tigesiklin 1x100mg iv yükleme, 12 saat sonra 2x50mg iv idame

Toplum kökenli, ciddi
  • Patojenler: E.coli, K.pneumoniae, B.fragilis, Clostridium spp, Streptococci, Enterococci, MRSA, P.aeruginosa
  • İlk seçenek:
  • İmipenem 4x500mg iv
  • Meropenem 3x1gr iv
  • Piperasilin/tazobaktam 3x4.5gr iv
  • Seftazidim 3x2gr iv veya Sefepim 2x2gr iv + Metronidazol 3x500mg tb/iv
  • E.coli kinolon duyarlılığı >%90 ise Siprofloksasin 2x400mg iv + Levofloksasin 1x750mg iv + Metronidazol 3x500mg iv/tb
  • MRSA veya maya tedavisi enfeksiyon kanıtı durumunda önerilir.

Hastane kökenli
  • Patojenler: MDR Gram negatif basiller, Enterococci, MRSA, P.aeruginosa, Candida spp.
  • İlk seçenek:
  • İmipenem 4x500mg iv
  • Meropenem 3x1gr iv
  • Seftazidim 3x2gr iv veya Sefepim 2x2gr iv + Metronidazol 3x500mg tb/iv
  • MRSA veya Enterococcus spp. şüphesi varsa Vankomisin 2x15mg/kg iv veya Teikoplanin 6mg/kg iv eklenir

Peritonit
Spontan Bakteriyel Peritonit
  • Sefotaksim 3x2g iv / Seftriakson 1x2g iv / Sefepim 3x1-2g iv
  • Siprofloksasin 2x400mg iv / Levofloksasin 1x500mg iv / Moksifloksasin 1x400mg iv (beta-laktam alerjisinde)
  • Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv
  • Ertapenem 1x1g iv
  • Daha dirençli patojenlerde Meropenem 3x1g iv, İmpenem 4x500mg iv +/- Daptomisin 1x6mg/kg iv düşünülmelidir.
  • Tedavi süresi 5-7 gündür
SBP ilk atağından sonra sekonder profilaksi önerilir.
  • Trimethoprim/ sulfamethoxazole 160/800 1x1 po
  • Norfloksasin 1x400mg po
  • Siprofloksasin 1x750mg/hafta po
Siroz ve aktif GİS kanamasında proflaksi;
  • Seftriakson 1x1g iv
  • Norfloksasin 2x400mg po
  • Profilaksi süresi 7 gündür
Sekonder Peritonit
  • Rüptür, perforasyon, apse
  • Hafif-orta derecede, toplum kökenli: Seftriakson 1x2g + Metronidazol 4x500mg
  • Şiddetli, yüksek riskli, hastane kökenli: Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv
  • Diffüz peritonit ve septik şok: Meropenem 3x1g iv, İmipenem 4x500mg iv
Alternatif rejimler:
Hafif-orta derecede, toplum kökenli:
  • Ertapenem 1x1g iv
  • Tigesiklin 100mg yükle 12 saat sonra 2x50mg iv
  • Moksifloksasin 1x400mg iv
Dirençli patojenler:
  • Meropenem 3x1g iv, İmipenem 4x500mg iv
  • Sefepim 2-3x2g iv + Metronidazol 4x500mg iv
  • Siprofloksasin 2x400mg iv + Metronidazol 4x500mg iv
İntraperitoneal Kateter İlişkili Peritonit
  • Vankomisin 15-30mg/kg/5-7 gün ip  veya Teikoplanin 15mg/kg/5 gün + Seftazidim 1x1-1.5g ip veya Sefepim 1x1g ip, Amikasin 1x2mg/kg ip veya Gentamisin 1x0.6mg/kg ip
  • Kandia olasılığında Flukonazol 1x200mg/24-48 saat ip düşünülmelidir.
Not: İyileşmeyen veya kötüleşen hastalarda antibiyotik tedavisinin başarısızlığından şüphelenilmelidir ve genellikle direnç veya sekonder bakteriyel peritonitten kaynaklanır.

Divertikülit
  • Polimikrobiyal GİS flora sorumludur.
  • Divertiküloz yaşla artar (özellikle >60 yaş %50), %10-25'inde divertikülit gelişir.
  • Düşük lifli diyet, düşük D vitamini seviyeleri, hareketsizlik ve obezite predispozandır.
  • Ateş, sol alt kadrana lokalize hassasiyet, rebaun-defans, kitle palpe edilebilir, abdominal distansiyon  veya idrar semptomları olabilir.
  • Komplike divertikülit vakalarında darlık tıkanma semptomlarına yol açabilir.
  • Lökositoz-sola kayma tanıda yardımcı olabilir, ancak ne hassas ne de spesifik değildir.
  • Tanı genellikle klinik esaslıdır.
  • Atipik veya daha şiddetli-komplike hastalarda BT (antibiyotiğe yanıtsız veya abse/rüptür endişesi varsa)
  • BT'de sigmoid divertikülü, perikolik yağ iltihabı (çizgi), kolonik duvar kalınlaşması, perikolik/uzak  apseler ve ekstralüminal hava.
Yatarak tedavi:
  • IV antibiyotik, bağırsak dinlendirilmesi, +/- TPN ve NG tüpü
  • İlk tercih: Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv (nozokomiyal, ağır olgular)
  • Alternatifler:
    • 3 veya 4. kuşak SS / kinolon (siprofloksasin, levofloksasin) + metronidazol
    • Moksifloksasin, hafif-orta dereceli intraabdominal enfeksiyonda kullanılmalıdır.
    • Ertapenem 1x1g iv (yüksek dirençli patojen riski olanlar için, imipenem/cilastatin  4x500mg iv, meropenem 3x1g iv düşünülmeli).
    • Tigesiklin (hafif - orta şiddette hastalık)
  • Süre: 5-10 gün, genellikle antibiyotikler klinik iyileşme ile kesilebilir.
Ayakta tedavi:
  • Hafif hastalık, oral alımı tolere etmesi, destekleyici sosyal durum ve komplikasyonlar için  önemli komorbidite/diğer risk faktörleri yokda düşünülmeli
  • Oral antibiyotikler, berrak sıvılar, düşük lifli diyetle çoğu 2-3 gün içinde düzelir.
  • Amoksisilin/klavulanat 3x500mg veya 2x875mg po
  • Siprofloksasin 2x500mg veya levofloksasin 1x500mg + metronidazol 4x500 mg po
  • Moksifloksasin 1x400mg po +/- metronidazol 4x500mg po
  • Trimethoprim/sulfamethoxazole 2x800/160mg po + metronidazol 4x500 mg po
  • Süre: 5 gün yeterlidir.
Perforasyon
  • İmmünsüpresif ve postoperatif hastalarda daha yüksek perforasyon oranları görülür.
  • Laparoskopik sigmoidektomi, seçilen hastalarda gecikmiş rezeksiyon için deneyimli bir cerrahın elinde  uygulanabilir bir yaklaşımdır.
Rekürrens:
  • İlk ataktan sonra %20-30, ikinci ataktan sonra %30-50, kolonun hastalıklı bölgesinin cerrahi  rezeksiyonu sıklıkla daha sonra önerilir
  • Rekürren komplikasyon atakları, fistül/apse gelişimi, genç yaş veya immünbaskın hastaların cerrahi  müdahale gerektirme olasılığı daha yüksektir.
Öneriler:
  • Yüksek lifli diyetler (meyveler, sebzeler vb.), divertiküler hastalık gelişme riskini azaltabilir.
  • Divertikülit belirtileri veya semptomları olmadan tek başına divertiküloz antibiyotik kullanımına izin  vermez.
  • Oral alımı tolere edemeyen veya komplike seyirli (immünosüpresyon, yaşlı, önemli komorbid hastalık)  için risk faktörlerine sahip ağır hastalığı olanlar hastaneye yatırılmalıdır.
  • Divertiküloz ve divertikülit, polip ve kolorektal neoplazi riskini arttırmaz
İçeriğe dön