Divertikülit - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İçeriğe git

Divertikülit

TRANTRE > HASTALIKLAR > Gastrointestinal
Giriş:
  • Polimikrobiyal GİS flora sorumludur.
  • Divertiküloz yaşla artar (özellikle >60 yaş %50), %10-25'inde divertikülit gelişir.
  • Düşük lifli diyet, düşük D vitamini seviyeleri, hareketsizlik ve obezite predispozandır.
  • Ateş, sol alt kadrana lokalize hassasiyet, rebaun-defans, kitle palpe edilebilir, abdominal distansiyon  veya idrar semptomları olabilir.
  • Komplike divertikülit vakalarında darlık tıkanma semptomlarına yol açabilir.
  • Lökositoz-sola kayma tanıda yardımcı olabilir, ancak ne hassas ne de spesifik değildir.
  • Tanı genellikle klinik esaslıdır.
  • Atipik veya daha şiddetli-komplike hastalarda BT (antibiyotiğe yanıtsız veya abse/rüptür endişesi varsa)
  • BT'de sigmoid divertikülü, perikolik yağ iltihabı (çizgi), kolonik duvar kalınlaşması, perikolik/uzak  apseler ve ekstralüminal hava.

Yatarak tedavi:
  • IV antibiyotik, bağırsak dinlendirilmesi, +/- TPN ve NG tüpü
  • İlk tercih: Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv (nozokomiyal, ağır olgular)
  • Alternatifler:
    • 3 veya 4. kuşak SS / kinolon (siprofloksasin, levofloksasin) + metronidazol
    • Moksifloksasin, hafif-orta dereceli intraabdominal enfeksiyonda kullanılmalıdır.
    • Ertapenem 1x1g iv (yüksek dirençli patojen riski olanlar için, imipenem/cilastatin  4x500mg iv, meropenem 3x1g iv düşünülmeli).
    • Tigesiklin (hafif - orta şiddette hastalık)
  • Süre: 5-10 gün, genellikle antibiyotikler klinik iyileşme ile kesilebilir.

Ayakta tedavi:
  • Hafif hastalık, oral alımı tolere etmesi, destekleyici sosyal durum ve komplikasyonlar için  önemli komorbidite/diğer risk faktörleri yokda düşünülmeli
  • Oral antibiyotikler, berrak sıvılar, düşük lifli diyetle çoğu 2-3 gün içinde düzelir.
  • Amoksisilin/klavulanat 3x500mg veya 2x875mg po
  • Siprofloksasin 2x500mg veya levofloksasin 1x500mg + metronidazol 4x500 mg po
  • Moksifloksasin 1x400mg po +/- metronidazol 4x500mg po
  • Trimethoprim/sulfamethoxazole 2x800/160mg po + metronidazol 4x500 mg po
  • Süre: 5 gün yeterlidir.

Perforasyon
  • İmmünsüpresif ve postoperatif hastalarda daha yüksek perforasyon oranları görülür.
  • Laparoskopik sigmoidektomi, seçilen hastalarda gecikmiş rezeksiyon için deneyimli bir cerrahın elinde  uygulanabilir bir yaklaşımdır.

Rekürrens:
  • İlk ataktan sonra %20-30, ikinci ataktan sonra %30-50, kolonun hastalıklı bölgesinin cerrahi  rezeksiyonu sıklıkla daha sonra önerilir
  • Rekürren komplikasyon atakları, fistül/apse gelişimi, genç yaş veya immünbaskın hastaların cerrahi  müdahale gerektirme olasılığı daha yüksektir.

Öneriler:
  • Yüksek lifli diyetler (meyveler, sebzeler vb.), divertiküler hastalık gelişme riskini azaltabilir.
  • Divertikülit belirtileri veya semptomları olmadan tek başına divertiküloz antibiyotik kullanımına izin  vermez.
  • Oral alımı tolere edemeyen veya komplike seyirli (immünosüpresyon, yaşlı, önemli komorbid hastalık)  için risk faktörlerine sahip ağır hastalığı olanlar hastaneye yatırılmalıdır.
  • Divertiküloz ve divertikülit, polip ve kolorektal neoplazi riskini arttırmaz

İçeriğe dön