İntraabdominal Apse - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İçeriğe git

İntraabdominal Apse

TRANTRE > HASTALIKLAR > Gastrointestinal
Toplum kökenli, hafif
  • Patojenler: E.coli, K.pneumoniae, B.fragilis, Clostridium spp, Streptococci, Enterococci
  • Seftriakson 1-2x1-2gr iv veya Sefotaksim 3-4x1-2gr + Siprofloksasin 2x400mg iv + Levofloksasin 1x750mg iv + Metronidazol 3x500mg iv/tb
  • Sefoksitin 4x2gr iv
  • Ertapenem 1x1gr iv
  • Moksifloksasin 1x400mg iv
  • Tigesiklin 1x100mg iv yükleme, 12 saat sonra 2x50mg iv idame

Toplum kökenli, ciddi
  • Patojenler: E.coli, K.pneumoniae, B.fragilis, Clostridium spp, Streptococci, Enterococci, MRSA, P.aeruginosa
  • İlk seçenek:
  • İmipenem 4x500mg iv
  • Meropenem 3x1gr iv
  • Piperasilin/tazobaktam 3x4.5gr iv
  • Seftazidim 3x2gr iv veya Sefepim 2x2gr iv + Metronidazol 3x500mg tb/iv
  • E.coli kinolon duyarlılığı >%90 ise Siprofloksasin 2x400mg iv + Levofloksasin 1x750mg iv + Metronidazol 3x500mg iv/tb
  • MRSA veya maya tedavisi enfeksiyon kanıtı durumunda önerilir.

Hastane kökenli
  • Patojenler: MDR Gram negatif basiller, Enterococci, MRSA, P.aeruginosa, Candida spp.
  • İlk seçenek:
  • İmipenem 4x500mg iv
  • Meropenem 3x1gr iv
  • Seftazidim 3x2gr iv veya Sefepim 2x2gr iv + Metronidazol 3x500mg tb/iv
  • MRSA veya Enterococcus spp. şüphesi varsa Vankomisin 2x15mg/kg iv veya Teikoplanin 6mg/kg iv eklenir
İçeriğe dön