Kolanjit - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İçeriğe git

Kolanjit

TRANTRE > HASTALIKLAR > Gastrointestinal
Akut kolanjit tedavisi (hafif-orta derecede, sağlık bakımı ile ilişkili değil)
  • Ertapenem 1x1g iv
  • Siprofloksasin 2x400mg iv veya 2x500mg po / Levofloksasin 1x500mg iv/po + Metronidazol 3-4x500mg iv
  • Moxifloxacin 1x400mg iv/po
  • Sefoperazon/sulbaktam 2x1-2g iv
  • Sefazolin 3x1-2g iv / Sefuroksim 3x0.75-1.5g iv / Seftriakson 1x1-2g iv + Metronidazol 3-4x500mg iv
  • Anaerobik kapsam, biliyer-enterik anastomoz olmadığı sürece genellikle gerekli değildir.
  • Tedavi süresi 4-7 gündür (kaynak kontrolü varsa). Gram pozitif bakteriyemi varsa en az 2 haftadır.
  • Saftra yollarında rezidüel taşlar ve tıkanma varsa problem çözülene kadar devamı önerilir.

Orta derecede vakalar (en az 2 durum olmalı):
  • WBC >12.000 veya <4.000 mm3
  • Ateş >39C
  • Yaş 75 ve üstü
  • Total bilirubin 5mg/dl ve üzeri
  • Albumin < standart deviasyon X 0.7

Akut kolanjit tedavisi (ciddi derecede, sağlık bakımı ile ilişkili):
  • Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv
  • Sefepim 3x1-2g iv / Seftazidim 3x0.5-1g IV q8h + Metronidazol 4x500mg iv
  • Siprofloksasin 2-3x400mg iv / Levofloksasin 1x750mg iv + Metronidazol 4x500mg iv
  • Tigesiklin 100mg iv yükleme 12 saat sonra 2x50mg iv (çoklu ilaç alerjisinde tercih edilebilir)
  • Meropenem 3x1g iv, İmipenem 4x0.5g iv (genellikle ağır hasta veya yüksek dirençli patojen riskinde tercih edilir)
  • Ciddi klinği olan sağlık bakımı ilişkili biliyer enfeksiyonlarda;
    • MRSA, Enterokok için Vankomisin 2x15mg/kg iv veya Teikoplanin 1x6mg/kg iv eklenmesi önerilir.
    • VRE kolonize bilinen veya öncesinde Vankomisin almış olan hastalarda Linezolid 2x600mg iv veya Daptomisin 1x6mg/kg iv önerilir.
  • Tedavi süresi klinik iyileşme ile birlikte 7-10 gündür
  • Antibiyotiklere yanıtsız ise acil, erken drenaj veya cerrahi gerekebilir.

Ciddi derecede vakalar (en az 1 durum olmalı):
  • 5 mikrog/kg/dk dopamin veya herhangi bir epinefrin dozu gerektiren hipotansiyon
  • Bilinç bozukluğu
  • PaO2/FiO2 <300
  • Oliguri veya serum kreatinin >2mg/dl
  • INR >1.5
  • Platelet <100.000/mm3
İçeriğe dön