Divertikülit - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Divertikülit

Trantre > Hastalıklar > Gastrointestinal
Polimikrobiyal GİS flora sorumludur.
Divertiküloz yaşla artar (özellikle >60 yaş %50), %10-25'inde divertikülit gelişir.
Düşük lifli diyet, düşük D vitamini seviyeleri, hareketsizlik ve obezite predispozandır.
Ateş, sol alt kadrana lokalize hassasiyet, rebaun-defans, kitle palpe edilebilir, abdominal distansiyon  veya idrar semptomları olabilir.
Komplike divertikülit vakalarında darlık tıkanma semptomlarına yol açabilir.
Lökositoz-sola kayma tanıda yardımcı olabilir, ancak ne hassas ne de spesifik değildir.
Tanı genellikle klinik esaslıdır.
Atipik veya daha şiddetli-komplike hastalarda BT (antibiyotiğe yanıtsız veya abse/rüptür endişesi varsa)
BT'de sigmoid divertikülü, perikolik yağ iltihabı (çizgi), kolonik duvar kalınlaşması, perikolik/uzak  apseler ve ekstralüminal hava.

Yatarak tedavi:
-IV antibiyotik, bağırsak dinlendirilmesi, +/- TPN ve NG tüpü
-İlk tercih: Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv (nozokomiyal, ağır olgular)
-Alternatifler:
-3 veya 4. kuşak SS / kinolon (siprofloksasin, levofloksasin) + metronidazol
-Moksifloksasin, hafif-orta dereceli intraabdominal enfeksiyonda kullanılmalıdır.
-Ertapenem 1x1g iv (yüksek dirençli patojen riski olanlar için, imipenem/cilastatin  4x500mg iv, meropenem 3x1g iv düşünülmeli).
-Tigesiklin (hafif - orta şiddette hastalık)
-Süre: 5-10 gün, genellikle antibiyotikler klinik iyileşme ile kesilebilir.

Ayakta tedavi: hafif hastalık, oral alımı tolere etmesi, destekleyici sosyal durum ve komplikasyonlar için  önemli komorbidite/diğer risk faktörleri yokda düşünülmeli
-Oral antibiyotikler, berrak sıvılar, düşük lifli diyetle çoğu 2-3 gün içinde düzelir.
-Amoksisilin/klavulanat 3x500mg veya 2x875mg po
-Siprofloksasin 2x500mg veya levofloksasin 1x500mg + metronidazol 4x500 mg po
-Moksifloksasin 1x400mg po +/- metronidazol 4x500mg po
-Trimethoprim/sulfamethoxazole 2x800/160mg po + metronidazol 4x500 mg po
-Süre: 5 gün yeterlidir.

İmmünsüpresif ve postoperatif hastalarda daha yüksek perforasyon oranları görülür.
Laparoskopik sigmoidektomi, seçilen hastalarda gecikmiş rezeksiyon için deneyimli bir cerrahın elinde  uygulanabilir bir yaklaşımdır.

Rekürrens: İlk ataktan sonra %20-30, ikinci ataktan sonra %30-50, kolonun hastalıklı bölgesinin cerrahi  rezeksiyonu sıklıkla daha sonra önerilir
Rekürren komplikasyon atakları, fistül/apse gelişimi, genç yaş veya immünbaskın hastaların cerrahi  müdahale gerektirme olasılığı daha yüksektir.

Yüksek lifli diyetler (meyveler, sebzeler vb.), divertiküler hastalık gelişme riskini azaltabilir.
Divertikülit belirtileri veya semptomları olmadan tek başına divertiküloz antibiyotik kullanımına izin  vermez.
Oral alımı tolere edemeyen veya komplike seyirli (immünosüpresyon, yaşlı, önemli komorbid hastalık)  için risk faktörlerine sahip ağır hastalığı olanlar hastaneye yatırılmalıdır.
Divertiküloz ve divertikülit, polip ve kolorektal neoplazi riskini arttırmaz
Balıkesir / TURKEY
...................
inh@drinh.com
İçeriğe dön